Malířské barvy
do interiéru bytu, malířské štuky a stěrky, interiérové barvy.

Hledáte inspiraci pro malování interiéru?
 Jestli uvažujete jak zkrášlit svůj byt, pokoj, kuchyň, nebo celý dům - inspiraci naleznete na naší stránce www.adicolor.cz.
Jeden z největších Italských výrobců dekoračních barev a stěrek Adicolor přichází na Český trh. Velký výběr italských dekoračních barev a stěrek umožní zkrášlit interiér nejen bytu, domu ale i dokonce restaurace, hotely, zámky.
Pro inspiraci malování pokojů si vyberete vhodné odstíny barev. Dekorační barvy na zed´ firmy Adicolor  jsou světově uznávané výrobky. Práci s dekoračními barvami Adicolor zvládne nejen profesionál ale i prostý občan nebo obyčejná kuchařka.
V současné době malíři pokojů se setkávají s tím, že cíle navržené architekty a designéry  jsou dost náročné. Bud´ to známy nám z dob antičnosti Benátský štuk a nebo efekt Římských obkladů, travertin,je to styl, a jsou to věci  které patří do klasického interiéru. Imitace betonu a metalické efekty to jsou trendy současnosti.
Materiály Adicoloru jsou natolik všestranné, že zákazník určitě najde něco pro sebe.
Luxusní interiér, barevný interiér, barevná koupelna, moderní zeďPřinášíme na český trh formu umění, která pomocí barvy a textury předčí všechny Vaše představy.
Jsme jedna z největších společnosti v oblasti dekorativní malby a speciálních interiérových efektů.
Chceme, aby Vaše stěny mohly mluvit, proto fascinující svět barev - představujeme nabídku vlastní škály Linie s názvem Sny, která nabízí efektivní řešení umožňující obohatit každý interier konečnými úpravami vysoké estetické hodnoty při naprostém zachování funkčnosti. ADICOLOR je dnes avantgardním tvůrcem nejnovějších dekorativních produktů schopných probouzet emoce, tvůrcem produktů určených všem těm, kteří chtějí učinit jedinečným prostředí, jež je obklopuje.

Svět není plochý, proč jsou vaše stěny?

malířské barvy do interiéru bytu. Malířské interiérové barvy, benástské štuky, malířské štuky, dekorace interiéru bytu, podkroví i na zeď. Moderní interiérové barvy, malířské dekorace znázorňující osobnost majitele bytu

Poptávka

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

<H3 title="Interiérové barvy na zeď, odolné, efektivní a funkční. Interiérové barvy, malířská barva interiérová." >Interiérové barvy</H3> <sklikReklama_60927> <!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined";</script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.1853df299a.js","/re/js/vendor~app.bundle.a64995cf16.js","/re/js/app.bundle.efe4d41696.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.d0261db920.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.d33c3ea1d0.js","/re/js/app.legacy.bundle.090be3d54e.js"] ); } if ('polyfills' in window) { runPreload(); } else { window.addEventListener('polyfills', runPreload); } }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.716f2e5b4d.css"/><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>interiérové barvy – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,g){if(b.d){if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var k,l,m=[],n={},q=b.d.elm.split(","),r=0;r<q.length;r++)if(k=q[r],l=document.querySelector("*[data-elm=\""+k+"\"] > *"),l){var s=l.parentElement?l.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{s=JSON.parse(s)}catch(a){s=null}if(s&&"rid"in s){var t=s.rid;-1===m.indexOf(t)&&(m.push(t),n[t]=[]),n[t].push(k.replace(/^\d+__/,""))}var u={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",l,u);var v=("reporter_name"in u.d);if((v||u.d.impress)&&(delete u.d.impress,p.call(e,"event",u),window.SmartlookWrapper)){var w=u.d;if("string"==typeof w)try{w=JSON.parse(w)}catch(a){w={}}void 0===w.element_index&&(void 0!==w.reporter_pos&&(w.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",w))}}if(0<m.length)for(var t,r=0;r<m.length;r++){if(t=m[r],0==r){b.lsid=t,b.d.rid=t,b.d.elm=n[t].join(",");continue}var x={};for(var y in b.d)x[y]=b.d[y];x.rid=t,x.elm=n[t].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:t,d:x})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window,b.d.relativeTimeMs=f?Math.round(performance.now()):-1,b.d.documentReady="interactive"===document.readyState||"complete"===document.readyState),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,g)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:52.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:64.000em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:64.000em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:52.500em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.d8a462{display:-webkit-flex;display:flex;max-width:100%}.c092a4{color:#666}.SearchApp--desktop .c092a4,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .c092a4,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .c092a4{-webkit-order:1;order:1;color:#000}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .e70e05,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .e70e05,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .e70e05{-webkit-order:3;order:3}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666}.SearchApp--desktop ._85f669,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._85f669,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._85f669{-webkit-order:2;order:2;color:#000}._19c9b0{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._19c9b0,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._19c9b0{position:static;margin-left:1.2rem}.SearchApp--desktop ._19c9b0,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._19c9b0,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._19c9b0{display:none}._02c58d{margin-left:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){._19c9b0{left:-2.8rem}} ._9ebdf8{margin:0;max-width:100%;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}._582180{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--desktop ._582180{font-size:2rem;line-height:2.8rem}._582180._299a3f{max-height:4rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._582180._299a3f{max-height:5.6rem}._02dae1{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._02dae1{font-size:2.4rem;line-height:3.2rem}._02dae1._299a3f{max-height:5.6rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._02dae1._299a3f{max-height:6.4rem}[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._9ebdf8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;font-weight:700}.SearchApp--desktop ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_cards_20] .molecularization-card ._9ebdf8,[data-ff~=hint_headline_2108_hints_20] .molecularization-hint ._9ebdf8{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:700}[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._299a3f{max-height:4.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_cards_20] .molecularization-card ._299a3f,[data-ff~=hint_headline_2108_hints_20] .molecularization-hint ._299a3f{max-height:5.6rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}#root-modal .a7e7c0,.SearchApp--desktop .a7e7c0,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .a7e7c0,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .a7e7c0{box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop .a985c7,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .a985c7,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .a985c7{margin-bottom:.8rem}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}.SearchApp--desktop .f3c972,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .f3c972,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .f3c972{color:#000}.c46cce{margin-right:.8rem}.SearchApp--desktop .c46cce,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .c46cce,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .c46cce{-webkit-order:2;order:2;margin-right:0;margin-left:.8rem}._2b6791{position:absolute;left:-2.4rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._2b6791,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._2b6791{position:static;margin-left:1.2rem}.SearchApp--desktop ._2b6791,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._2b6791,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._2b6791{display:none}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}@media screen and (min-width:48.000em){._2b6791{left:-2.8rem}} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;line-height:2rem;color:#666;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:400}._87656a,.SearchApp--desktop .edc10e,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .edc10e,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;color:#000;font-weight:700} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;outline:none;color:#0645ad}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop ._152da6{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._591883{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._591883,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._591883,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._591883{position:static}.cd9276{display:none;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:none}.SearchApp--desktop .cd9276,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;background-color:#fff}.SearchApp--desktop .cd9276:last-of-type:after,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276:last-of-type:after,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276:last-of-type:after{display:block}.SearchApp--desktop .cd9276:last-child:after,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .cd9276:last-child:after,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{line-height:1.6rem;color:#999;white-space:nowrap;font-size:1rem}.SearchApp--desktop .b71683,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .b71683,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:none;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc}.SearchApp--desktop ._37451e,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._37451e,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._37451e{display:block;background-color:#fff} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}.d3f1da{position:absolute;left:-1.1rem;top:-1.1rem;z-index:100;border:.1rem solid #eee;border-radius:40rem;padding:.5rem;width:2.6rem;height:2.6rem;color:#ccc;background-color:#fff}.Page--isSnippetSokol2 .d3f1da,.SearchApp--desktop .d3f1da,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .d3f1da,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .d3f1da{display:none}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}._31163d{padding:0 .8rem} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e,._7e57f0{margin-left:1rem}.e3d53e{width:1.2rem;height:1.2rem}._7e57f0{width:1.4rem;height:1.4rem} ._0c1b13{margin:0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee}.SearchApp--desktop ._0c1b13,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card ._0c1b13,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint ._0c1b13{margin-right:0} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0 -.8rem;padding:0 .8rem}.SearchApp--desktop .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none;width:100%}.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.SearchApp--desktop .SearchApp--desktop .Modal ._922cca,[data-ff~=hint_headline_2108_cards] .molecularization-card .SearchApp--desktop .Modal ._922cca,[data-ff~=hint_headline_2108_hints] .molecularization-hint .SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{margin-bottom:.4rem;display:-webkit-flex;display:flex}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 6rem;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12rem}._685451{max-height:24.4rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.bbcd57:first-child{margin-bottom:.4rem}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._33484a{display:block;position:relative;border:.1rem solid #eee;width:100%;height:100%;overflow:hidden;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#f4f4f4}._012ee7,._595b43{display:block;position:absolute;top:-50%;right:-50%;bottom:-50%;left:-50%;margin:auto;mix-blend-mode:multiply}._012ee7{height:auto;max-width:100%}._595b43{width:auto;max-height:100%}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 0 1.6rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .X74fa999a53{display:none}.X993b8a1881{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.X993b8a1881 .X11b844ef43{position:relative;background:transparent;text-align:right}.X993b8a1881 .Xfc55cacd0d{position:absolute;bottom:0;right:0}.X993b8a1881 .X36ca459eda{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.X993b8a1881 .X6c37379ce0{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.X993b8a1881 .X038de6830e{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.X993b8a1881 .X91edb118b8{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.X993b8a1881 .Xd3ae10059f{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;text-decoration:none;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.X993b8a1881 .Xd3ae10059f:link,.X993b8a1881 .Xd3ae10059f:visited{text-decoration:none}.X993b8a1881 .Xd3ae10059f:active,.X993b8a1881 .Xd3ae10059f:focus,.X993b8a1881 .Xd3ae10059f:hover{text-decoration:underline}.X993b8a1881 .Xd3ae10059f:visited{color:#7b009d}.X993b8a1881 .Xcc99fa2a81{display:inline}.X993b8a1881 .X0581fef14b{display:none}.X993b8a1881.Xe7433e1c03{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .Xfc55cacd0d{position:static}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .X038de6830e{margin-bottom:.2rem}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .Xcc99fa2a81{display:inline}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .X0581fef14b{display:none}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .X36ca459eda{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.X993b8a1881 .Xcc99fa2a81{display:none}.X993b8a1881 .X0581fef14b{display:inline}}@media screen and (min-width:72.500em){.X993b8a1881.Xe7433e1c03{max-width:40.5rem}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .Xfc55cacd0d{position:absolute;bottom:0;right:0}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .X038de6830e{margin-bottom:1.6rem}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .Xcc99fa2a81{display:none}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .X0581fef14b{display:inline}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .X36ca459eda{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.X993b8a1881.Xe7433e1c03 .X6c37379ce0{margin-left:0}} .X47ebff93b5{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.X47ebff93b5.X79c7ebdec4{visibility:visible;opacity:1} .X00190fef45{background-image:url(/re/media/b6807783d.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.X8812696bca{display:none}.X84efa256d4{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .X84efa256d4>.X00190fef45{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.X00190fef45.X574373bc2a{background-image:url(/re/media/b6807783d.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.X00190fef45.Xcae7674d30{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .X00190fef45.Xcae7674d30{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.X00190fef45.Xe539b1873a{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .X00190fef45.Xe539b1873a{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.X00190fef45.X03be079f65,.Page--isSnippetSokol2 .X00190fef45.Xe539b1873a{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.X00190fef45.X03be079f65{background-image:url(/re/media/b6807783d.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.X00190fef45.Xf135c6431c{background-image:url(/re/media/b6807783d.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.X00190fef45.Xe8308555f0{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.X00190fef45.Xe8308555f0,.X00190fef45.Xd73bf276ee{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.X00190fef45.Xd73bf276ee{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .X00190fef45{position:static}.X00190fef45.X1e95cabaa4{background-image:url(/re/media/b6807783d.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important} .X0e75ec12b3{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.X181b48945c,.X0c64fe8fe6,.X6a94905888{padding:1.2rem}.Xf69cac5739{padding:1.6rem}.X587ef3fd89{position:relative;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;background-color:#fff}.Xbfb4f2c13a{width:12rem;min-width:12rem}.Xf8c0c26489{width:13rem;min-width:13rem}.X91697c5ecd{width:15.6rem;min-width:15.6rem;z-index:1}.X4e012e4efb{width:14.8rem;min-width:14.8rem}.X97d27c8108>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem;z-index:1}.X97dc22121c{display:block;margin:.7rem .7rem 0;position:relative;overflow:hidden;z-index:0}.X97dc22121c img{display:block;margin:auto;position:absolute;top:-50%;bottom:-50%;left:-50%;right:-50%;width:auto;max-height:100%;z-index:-1}.X688d7a13ba{width:10.4rem;height:10.4rem;min-height:10.4rem}.X6269086913{width:11.4rem;height:11.4rem;min-height:11.4rem}.Xe3d3798364{width:14rem;height:14rem;min-height:14rem}.X9ace04794c{width:13.2rem;height:13.2rem;min-height:13.2rem}.Xc43e8ce049{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;line-height:1.8rem;min-height:3.6rem;height:3.6rem;margin-bottom:.4rem}.Xc43e8ce049:link,.Xc43e8ce049:visited{text-decoration:none}.Xc43e8ce049:focus,.Xc43e8ce049:hover{text-decoration:underline}.Xc43e8ce049:visited{color:#7b009d}.Xc43e8ce049:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.Xc43e8ce049.X3477686295{min-height:5.4rem}.X0ed19ad44f,.X90021421b5,.Xfc60305909{max-height:3.6rem}.X0ed19ad44f.X3477686295,.X90021421b5.X3477686295,.Xfc60305909.X3477686295{height:5.4rem;max-height:5.4rem}.Xef792e95e2{margin-bottom:.8rem;height:auto;max-height:7.2rem}.Xef792e95e2:link,.Xef792e95e2:visited{text-decoration:underline}.Xdd536885cc{min-height:1.6rem;margin-bottom:.2rem}.Xdd536885cc p{font-weight:400;margin:0;color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;max-height:1.6rem}.X960db66d65,.X27b14e2228{margin-bottom:.4rem}.X960db66d65{margin-bottom:.8rem}.X960db66d65 p{text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none}.Xe249193050{font-weight:400;color:#000;font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;font-weight:700}.Xe249193050,.X7fc15ce7fb{margin:0;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.X7fc15ce7fb{font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;max-height:1.6rem}.Xfc52060446 .X7fc15ce7fb{max-height:3.2rem;word-break:break-word}.Xfc52060446 .Xe249193050{overflow:visible;text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none;-webkit-line-clamp:initial;-webkit-box-orient:initial} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._49e586{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}.ebd2e6{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_76c163;animation-name:_76c163;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:.7}@-webkit-keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._49e586{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[34,12]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["zbozi","firmy-hint"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/zbozi.bundle.99f1ae5e90.js","/re/js/firmy-hint.bundle.0fe64cb9d4.js"]:["/re/js/zbozi.legacy.bundle.4617ad6c84.js","/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.e5f15768e8.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff=""><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","query":"interiérové barvy","loginState":"red","lsid":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra","abtest":"784/1534"}, {"b6807783dstp":"sklik/skliktoppla","b6807783dsrp":"sklik/sklikrightpla","b6807783dspi":"sklik_PI","b6807783dsto":"sklik/skliktop","b6807783dsbo":"sklik/sklikbottom","b6807783dstn":"sklik/skliktopnav","b6807783dore":"ftxt-organic/result","b6807783dnre":"ftxt-news/result","b6807783dzpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="logo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="query"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="interiérové barvy" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="interiérové barvy"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="user"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="verticals"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="search~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="obrazky~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="videa~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="clanky~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="firmy~4"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="mapy~5"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="zbozi~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="slovnik~7"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="skliktop~0"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://svk-barvy.cz/262-sps-cisty-vzduch" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://svk-barvy.cz/262-sps-cisty-vzduch" data-l-id="xG7qfQw2"><span>SPS Clean Air Matt | <b>Barvy</b> pro zdravý životní styl</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://svk-barvy.cz/262-sps-cisty-vzduch" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://svk-barvy.cz/262-sps-cisty-vzduch" data-l-id="xG7qfQw2"><span>svk-<b>barvy</b>.cz</span><span class="c432af">/Natery/CistyVzduch</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Certifikovaný ekologický nátěr na stěny s čistící schopností. Vhodný nejen do domácností!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="skliktop~1"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.bauhaus.cz/interierove-barvy-243688" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.bauhaus.cz/interierove-barvy-243688" data-l-id="qJh129t2"><span>BAUHAUS <b>Interiérové</b> <b>barvy</b> | Široká paleta výrobků</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.bauhaus.cz/interierove-barvy-243688" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.bauhaus.cz/interierove-barvy-243688" data-l-id="qJh129t2"><span>bauhaus.cz</span><span class="c432af">/<b>barvy</b>/<b>interierove</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>V BAUHAUS nakoupíte <b>interiérové</b> <b>barvy</b>, laky a další malířské potřeby za ty nejlepší ceny.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="skliktop~2"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejlepsibarvy.cz/malirske-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejlepsibarvy.cz/malirske-barvy/" data-l-id="vegbsHt3"><span>Malířské <b>barvy</b> <b>interiérové</b> | Nejlepšíbarvy.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejlepsibarvy.cz/malirske-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejlepsibarvy.cz/malirske-barvy/" data-l-id="vegbsHt3"><span>nejlepsi<b>barvy</b>.cz</span><span class="c432af">/<b>barvy</b>/<b>interierove</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vyberte si z nabídky malířských <b>interiérových</b> <b>barev</b> - velký výběr, nízké ceny.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Nábřeží 455, Zlín</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420571110656"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="skliktop~3"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.keim.com/cs-cz/produkty/nastenne-interierove-barvy-na-zed-keim/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.keim.com/cs-cz/produkty/nastenne-interierove-barvy-na-zed-keim/" data-l-id="l1COQ2qy"><span><b>Interiérové</b> <b>barvy</b> KEIM | <b>Barvy</b> pro váš domov</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.keim.com/cs-cz/produkty/nastenne-interierove-barvy-na-zed-keim/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.keim.com/cs-cz/produkty/nastenne-interierove-barvy-na-zed-keim/" data-l-id="l1COQ2qy"><span>keim.com</span><span class="c432af">/<b>interierove</b>/<b>barvy</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Trvanlivé minerální <b>barvy</b> Keim. Široká nabídka - osvědčená kvalita. Rychlé dodání.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Vídeňská 101/119, Brno</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420602784941"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="pccategory~4"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel molecularization-hint ResultContainer ZboziCategory" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/pccategory&quot;}"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8 _582180" title="Zboží.cz › Interiérové barvy"><span class="d8a462"><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Interiérové barvy</a><span class="_85f669">›</span><span class="c092a4">Zboží.cz</span></span></h3><svg viewBox="0 0 16 16" class="_19c9b0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ZboziCategory-category ZboziCategory-category--5" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;categories&quot;}"><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?barva=bila#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" title="Bílé" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082961/img/12/763x557_UIPJRx.jpg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?barva=bila#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Bílé</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?vyrobce=primalex#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" title="Primalex" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?vyrobce=primalex#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Primalex</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?vyrobce=het#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" title="HET" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011299/img/3/150x150_hDV7Om.jpg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?vyrobce=het#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">HET</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?vyrobce=jub#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" title="Jub" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_DZ/7hkBT9r.jpeg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?vyrobce=jub#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Jub</a></h4></div></div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?hmotnost-od=5&amp;hmotnost-do=10#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" title="S hmotností 5 až 9,9 kg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082947/img/5/778x523_ofxpn2.jpg?fl=res,150,150,1&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?hmotnost-od=5&amp;hmotnost-do=10#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">S hmotností 5 až 9,9 kg</a></h4></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziCategory-related--19" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Populární interiérové barvy">Populární interiérové barvy</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-plus-40-kg/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" title="Primalex Plus 40 kg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_JX/754Bl4G.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-plus-40-kg/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Primalex Plus 40 kg</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">1 035 – 1 731 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 26 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/het-klasik-15-3-kg-bila/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" title="HET Klasik 15 + 3 kg bílá" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_BB/T5wfVi.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/het-klasik-15-3-kg-bila/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">HET Klasik 15 + 3 kg bílá</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">499 – 901 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 29 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-polar-40-kg/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" title="Primalex Polar 40 KG" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_B_x/TP5dU8.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-polar-40-kg/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Primalex Polar 40 KG</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">1 501 – 2 232 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 20 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" href="https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=cards-category_opesBB&amp;utm_idzbozientity=2886&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_query=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další tipy<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="result~5"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.alza.cz/hobby/interierove-barvy/18876846.htm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.alza.cz/hobby/interierove-barvy/18876846.htm" data-l-id="1da6ffbdb22f87fc"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> | Alza.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.alza.cz/hobby/interierove-barvy/18876846.htm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.alza.cz/hobby/interierove-barvy/18876846.htm" data-l-id="1da6ffbdb22f87fc"><span>alza.cz</span><span class="c432af">/hobby/<b class=sec>interierove</b>-<b class=sec>barvy</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> skladem. Bezpečný výběr i nákup. Doručíme do 24 hodin. Poradíme s výběrem. Pravidelné akce a slevy na Interiérové barvy. Široká n...</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="result~6"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejbarvy.cz/interierove-barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejbarvy.cz/interierove-barvy" data-l-id="fedd422747d332c7"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> | Nejbarvy.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejbarvy.cz/interierove-barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejbarvy.cz/interierove-barvy" data-l-id="fedd422747d332c7"><span>nejbarvy.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>interierove</b>-<b class=sec>barvy</b></span></a><div class="_3ae308 a7b91a">97% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Hledáte <b class=sec>interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> za nejlevnější ceny? Velký výběr a rychlost dodání <b class=sec>interiérových</b> <b class=sec>barev</b>. Poradíme Vám s výběrem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="categoryOther~7"><div class="molecularization-leftColumnMargin molecularization-hint"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="d3f1da"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg><div class="_54aba7"><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2503449-nejlevnejsi-barvy-laky-cz-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/PIEBJT.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/24SeiF.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Nejlevnější-Barvy-Laky.cz</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,6</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-60-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="60%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="61%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-60-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(5164)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej nátěrových hmot a laků</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Michle</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-2503449" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/24SeiF.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/13125015-drogerie-pemi-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/XEyJka.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/YIbJkY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Drogerie PeMi</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,1</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-10-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="10%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="11%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-10-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(97)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej nátěrových hmot a laků</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Žižkov</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://pemi.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-13125015" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/YIbJkY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/159725-simat-praha-zabehlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XIOBoAs.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/PfdDfx.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">SIMAT</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(1)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej nátěrových hmot a laků</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Záběhlice</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.derisol.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-159725" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/PfdDfx.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="result~8"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mistralplus.cz/interierove-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mistralplus.cz/interierove-barvy/" data-l-id="4480f29e547394f6"><span>Mistral Plus | <b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> značek Dulux, Colorlak&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mistralplus.cz/interierove-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mistralplus.cz/interierove-barvy/" data-l-id="4480f29e547394f6"><span>mistralplus.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>interierove</b>-<b class=sec>barvy</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vymalujte svůj <b class=sec>interiér</b> kvalitní <b class=sec>barvou</b>, která uchvátí i náročné oko. <b class=sec>Barvy</b> značek Dulux, Colorlak, V.I.P. Italy či Primalex pořídíte v našem e-shopu.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="result~9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.milpe.cz/interierove-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.milpe.cz/interierove-barvy/" data-l-id="ab1e328653455271"><span><b class=sec>Barvy</b> <b class=sec>interiérové</b> - www.milpe.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.milpe.cz/interierove-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.milpe.cz/interierove-barvy/" data-l-id="ab1e328653455271"><span>milpe.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>interierove</b>-<b class=sec>barvy</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Barvy</b> <b class=sec>interiérové</b>, www.milpe.cz</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="obrazky~10"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel molecularization-hint ResultContainer ResultContainer--noBorder" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8 _582180" title="Obrázky › Interiérové barvy"><span class="d8a462"><a class="e70e05" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky">Interiérové barvy</a><span class="_85f669">›</span><span class="c092a4">Obrázky</span></span></h3><svg viewBox="0 0 16 16" class="_19c9b0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="_423f0b _685451"><div class="bbcd57" style="width:15.6rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="result~0"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=272727a7933a2db02d0bea&amp;docId=7181239516a5f92a"><img alt="interiérové barvy-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=6ad793e0f18b5228&amp;size=2" width="156" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="result~1"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2b2b2b97963aa5383152ee&amp;docId=444b08349c07cd78"><img alt="interiérové barvy-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=33d0ec1c811154d3&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12.9rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="result~2"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=272727a7963aa538310bee&amp;docId=f5c16265fe2c8e71"><img alt="interiérové barvy-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=89829d8a432b0ca7&amp;size=2" width="129" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:15.6rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-b-n="result~3"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=636363a3963a25b03d0bee&amp;docId=5d2335b7ff2d977a"><img alt="interiérové barvy-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=8ba16fda08993d52&amp;size=2" width="156" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-b-n="result~4"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=2b2b2783973ae4382d1bea&amp;docId=cfdb7a750db85d99"><img alt="interiérové barvy-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=9a18bc510a76d8db&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-b-n="result~5"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=27272793963a2d386913ee&amp;docId=59139369ac01dc20"><img alt="interiérové barvy-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=1f1247bb8a8743f0&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-b-n="result~6"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=636363a19a3a2df03d0bea&amp;docId=4230caab5868a637"><img alt="interiérové barvy-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=72d96795a86ce44d&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" data-e-b-n="result~7"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=332727c3963e2d382913ee&amp;docId=a0c2b4882966a8f2"><img alt="interiérové barvy-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=3ad794aae07775ec&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57" style="width:12rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" data-e-b-n="result~8"><a class="_33484a" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=63272783973af4392552ea&amp;docId=f4c0cf44bf86ed3b"><img alt="interiérové barvy-8" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=6eea35cea261a952&amp;size=2" width="120" height="120" class="_012ee7 is-loading"/></a></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" title="Přejít na Obrázky" href="/obrazky/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="result~11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mall.cz/interierove-barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mall.cz/interierove-barvy" data-l-id="be4801bd7e737230"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> | MALL.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mall.cz/interierove-barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mall.cz/interierove-barvy" data-l-id="be4801bd7e737230"><span>mall.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>interierove</b>-<b class=sec>barvy</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Více než 700 odběrných míst | MALL.CZ</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="result~12"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.barvy-herbol.cz/interierove-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.barvy-herbol.cz/interierove-barvy/" data-l-id="a967340327092bce"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> - Barvy a laky Herbol</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.barvy-herbol.cz/interierove-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.barvy-herbol.cz/interierove-barvy/" data-l-id="a967340327092bce"><span><b class=sec>barvy</b>-herbol.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>interierove</b>-<b class=sec>barvy</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b>, Barvy a laky Herbol</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="organic~13"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel molecularization-hint ResultContainer ResultContainer--noBorder" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/video/organic&quot;}"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8 _582180" title="Videa › Interiérové barvy"><span class="d8a462"><a class="e70e05" href="//search.seznam.cz/videa/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy#utm_content=organic&amp;utm_term=interiérové barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Videa">Interiérové barvy</a><span class="_85f669">›</span><span class="c092a4">Videa</span></span></h3><svg viewBox="0 0 16 16" class="_19c9b0"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="ResultLayout ResultLayout--videa"><div class="ResultLayout-inner"><div class="Result Result--videa ResultLayout-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0,&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;href&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=qhCEdMEHnxQ#utm_content=organic&amp;utm_term=interiérové barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Mal%C3%AD%C5%99sk%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20%7C%20KABE%20Farben%20-%20YouTube&quot;}"><a class="Result-image" href="https://www.youtube.com/watch?v=qhCEdMEHnxQ#utm_content=organic&amp;utm_term=interiérové barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Mal%C3%AD%C5%99sk%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20%7C%20KABE%20Farben%20-%20YouTube" title="Malířské interiérové barvy | KABE Farben - YouTube" style="background-image:url(//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqhCEdMEHnxQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;url&quot;}"><span class="Result-image-videoPlay"></span><span class="Result-image-description Result-image-description--left">09.12.2013</span><span class="Result-image-description">06:23</span></a><h3 class="Result-title" title="Malířské interiérové barvy | KABE Farben - YouTube"><a class="Result-title-link" href="https://www.youtube.com/watch?v=qhCEdMEHnxQ#utm_content=organic&amp;utm_term=interiérové barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;title=Mal%C3%AD%C5%99sk%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20%7C%20KABE%20Farben%20-%20YouTube" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Malířské interiérové barvy | KABE Farben - YouTube</a></h3></div></div></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="result~14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.bmsl.cz/interierove-barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.bmsl.cz/interierove-barvy" data-l-id="9a3c108447ffa07a"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> | E-shop Stavebniny Líbeznice</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.bmsl.cz/interierove-barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.bmsl.cz/interierove-barvy" data-l-id="9a3c108447ffa07a"><span>bmsl.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>interierove</b>-<b class=sec>barvy</b></span></a><div class="_3ae308 a7b91a">78% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> Součást sortimentu Eshopu a prodejny BigMat Stavebniny Líbeznice, kde najdete stavební materiál pro řemeslníky i kutily včetně poradenství zkušených odborníků.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="result~15"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://eshop.invest-star.cz/interierove-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://eshop.invest-star.cz/interierove-barvy/" data-l-id="5459e81ea31f5da"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://eshop.invest-star.cz/interierove-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://eshop.invest-star.cz/interierove-barvy/" data-l-id="5459e81ea31f5da"><span>eshop.invest-star.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>interierove</b>-<b class=sec>barvy</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b>, Invest - STAR, s.r.o.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="result~16"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.dek.cz/produkty/vypis/89-barvy-interierove" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.dek.cz/produkty/vypis/89-barvy-interierove" data-l-id="a81c68b57c7f73dc"><span><b class=sec>Barvy</b> <b class=sec>interiérové</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.dek.cz/produkty/vypis/89-barvy-interierove" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.dek.cz/produkty/vypis/89-barvy-interierove" data-l-id="a81c68b57c7f73dc"><span>dek.cz</span><span class="c432af">/produkty/vypis/89-<b class=sec>barvy</b>-<b class=sec>interierove</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="result~17"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://eshop.starex.cz/kategorie/interierove-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://eshop.starex.cz/kategorie/interierove-barvy/" data-l-id="b38655b12eb23aae"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b> - Eshop Starex</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://eshop.starex.cz/kategorie/interierove-barvy/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://eshop.starex.cz/kategorie/interierove-barvy/" data-l-id="b38655b12eb23aae"><span>eshop.starex.cz</span><span class="c432af">/kategorie/<b class=sec>interierove</b>-<b class=sec>barvy</b></span></a><div class="_3ae308 a7b91a">96% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Interiérové</b> <b class=sec>barvy</b>, Eshop Starex</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="sklikbottom~18"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/interierove-barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/interierove-barvy" data-l-id="cyt6lADv"><span>Interierové <b>barvy</b> | Největší internetový prodejce</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/interierove-barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/interierove-barvy" data-l-id="cyt6lADv"><span>nejlevnejsi-<b>barvy</b>-laky.cz</span><span class="c432af">/<b>barvy</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Interierové <b>barvy</b> za akční ceny a skladem najdete online na Nejlevnejsi-<b>Barvy</b>-Laky.cz.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Nuselská 867/88, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420777100004"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r19" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="sklikbottom~19"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mall.cz/interierove-barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mall.cz/interierove-barvy" data-l-id="jbDlE7fg"><span><b>Interiérové</b> <b>barvy</b> | Objednejte pohodlně online</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mall.cz/interierove-barvy" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mall.cz/interierove-barvy" data-l-id="jbDlE7fg"><span>mall.cz</span><span class="c432af">/Stavebni/<b>Interierove</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Dnes slevy na <b>interiérové</b> <b>barvy</b>. Kupte ještě dnes se slevou na Mall.cz.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>U Garáží 1611/1, Praha</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420226256113"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="20" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:20,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r20" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="sklikbottom~20"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.tvbydleni.cz/interierove-prvky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.tvbydleni.cz/interierove-prvky/" data-l-id="ek8j84kY"><span>Tipy na <b>interiérové</b> prvky | Inspirujte se u nás</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.tvbydleni.cz/interierove-prvky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.tvbydleni.cz/interierove-prvky/" data-l-id="ek8j84kY"><span>tvbydleni.cz</span><span class="c432af">/<b>interiérové</b>/prvky</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Víme, co je IN. Mrkněte na naše videa a inspirujte se interiérovými prvky.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="21" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:21,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="0__r21" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="relates~21"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=akryl%C3%A1tov%C3%A9%20barvy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=akryl%C3%A1tov%C3%A9%20barvy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="akrylátové barvy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>akrylátové barvy</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20het&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20het&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="interiérové barvy het"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>interiérové barvy het</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20dulux&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20dulux&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="interiérové barvy dulux"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>interiérové barvy dulux</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20vzorn%C3%ADk&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20vzorn%C3%ADk&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="interiérové barvy vzorník"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>interiérové barvy vzorník</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20primalex&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20primalex&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="interiérové barvy primalex"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>interiérové barvy primalex</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20dulux%20odst%C3%ADny&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20dulux%20odst%C3%ADny&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="interiérové barvy dulux odstíny"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>interiérové barvy dulux odstíny</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20het%20-%20vzorn%C3%ADk&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy%20het%20-%20vzorn%C3%ADk&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="interiérové barvy het - vzorník"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>interiérové barvy het - vzorník</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=omyvateln%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=omyvateln%C3%A9%20interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="omyvatelné interiérové barvy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>omyvatelné interiérové barvy</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;count=10&amp;pId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;count=10&amp;pId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;count=10&amp;pId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;count=10&amp;pId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;count=10&amp;pId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;count=10&amp;pId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;count=10&amp;pId=ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra" data-e-b-n="sklikrightpla~0"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;b6807783dspi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="sklik-sklikrightpla"><div class="X993b8a1881 Xe7433e1c03"><h3 class="X038de6830e">Našli jsme tyto produkty</h3><div class="X11b844ef43"><span class="X8812696bca">17</span><span class="X8812696bca">17</span><span class="X8812696bca">17</span><div class="X00190fef45 X574373bc2a Xfc55cacd0d"><span class="X8812696bca">b6807783d</span></div></div><div class="X36ca459eda"><div class="X6c37379ce0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="sklik-pla-offer/0"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 X587ef3fd89 Xf8c0c26489"><picture class="X97dc22121c X6269086913"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_IB/NS2BwkQ.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_IB/NS2BwkQ.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_IB/NS2BwkQ.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="X0e75ec12b3 X0c64fe8fe6"><a tabindex="0" class="Xc43e8ce049 X90021421b5 X3477686295" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.surtep.cz/dulux-cow---colours-of-the-world---barvy-sveta---25l?p[4759][f][4]=2429&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PI/skladem+%e2%80%93+%c4%8d.+5199516162|Skladem&amp;utm_content=Dulux+COW+-+colours+Of+The+World|&amp;utm_term=" data-l-id="aeCLm83Y"><span class="Ellipsis">Dulux COW - Colours Of The World - Barvy světa - 2.5l Písková mandala</span></a><div class="Xdd536885cc"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="Xe249193050" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">348 Kč</p><p class="Ellipsis X7fc15ce7fb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Surtep.cz</p></div></div></div></div></div><div class="X6c37379ce0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="sklik-pla-offer/1"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 X587ef3fd89 Xf8c0c26489"><picture class="X97dc22121c X6269086913"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ha/QZ2BgAv.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ha/QZ2BgAv.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ha/QZ2BgAv.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="X0e75ec12b3 X0c64fe8fe6"><a tabindex="0" class="Xc43e8ce049 X90021421b5 X3477686295" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.surtep.cz/dulux-cow---colours-of-the-world---barvy-sveta---25l?p[4759][f][4]=2431&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PI/skladem+%e2%80%93+%c4%8d.+5199516162|Skladem&amp;utm_content=Dulux+COW+-+colours+Of+The+World|&amp;utm_term=" data-l-id="kt7hiKYC"><span class="Ellipsis">Dulux COW - Colours Of The World - Barvy světa - 2.5l Lasturově bílá</span></a><div class="Xdd536885cc"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="Xe249193050" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">348 Kč</p><p class="Ellipsis X7fc15ce7fb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Surtep.cz</p></div></div></div></div></div><div class="X6c37379ce0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="sklik-pla-offer/2"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 X587ef3fd89 Xf8c0c26489"><picture class="X97dc22121c X6269086913"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_u/fcshHm.png?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_u/fcshHm.png?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_u/fcshHm.png?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="X0e75ec12b3 X0c64fe8fe6"><a tabindex="0" class="Xc43e8ce049 X90021421b5 X3477686295" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://www.bmsl.cz/12659-seidenlatex-elf-ce-odolna-latexova-barva?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+%7c+Kategorie&amp;utm_content=D%c5%afm,+byt+a+zahrada+%7c+Stavebniny+%7c+Stavebn%c3%ad+chemie+%7c+Barvy+a+laky+%7c+Interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy+%7c+Caparol&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy" data-l-id="dD3y6Kw8"><span class="Ellipsis">Seidenlatex ELF CE – odolná latexová barva</span></a><div class="Xdd536885cc"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="Xe249193050" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">2 243 Kč</p><p class="Ellipsis X7fc15ce7fb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">BigMat Stavebniny…</p></div></div></div></div></div><div class="X6c37379ce0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="sklik-pla-offer/3"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 X587ef3fd89 Xf8c0c26489"><picture class="X97dc22121c X6269086913"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HY/s37V8J.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HY/s37V8J.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HY/s37V8J.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="X0e75ec12b3 X0c64fe8fe6"><a tabindex="0" class="Xc43e8ce049 X90021421b5 X3477686295" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://eshop.vinciprojekt.cz/dlazba-obklady/dlazba-a-obklad-do-interieru-dekorovana-matna-7-5x30-terra/?variantId=13538&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=KS+-+Produktov%c3%a9+inzer%c3%a1ty&amp;utm_content=Rozd%c4%9blen%c3%ad+dle+kategori%c3%ad+-+v%c5%a1echny+produkty,+pouze+PC&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy" data-l-id="sZznOgnm"><span class="Ellipsis">Dlažba a obklad do interiéru dekorovaný matný 7,5x30 Terra barva: Ocra</span></a><div class="Xdd536885cc"></div><div class=""><p class="Xe249193050" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">590 Kč</p><p class="Ellipsis X7fc15ce7fb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Vinciprojekt.cz</p></div></div></div></div></div><div class="X6c37379ce0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="sklik-pla-offer/4"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 X587ef3fd89 Xf8c0c26489"><picture class="X97dc22121c X6269086913"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Jh/OABBX6I.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Jh/OABBX6I.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Jh/OABBX6I.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="X0e75ec12b3 X0c64fe8fe6"><a tabindex="0" class="Xc43e8ce049 X90021421b5 X3477686295" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://eshop.vinciprojekt.cz/dlazba-jednobarevna-do-interieru/dlazba-a-obklad-do-interieru-jednobarevna-matna-20x20-terra/?variantId=13403&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=KS+-+Produktov%c3%a9+inzer%c3%a1ty&amp;utm_content=Rozd%c4%9blen%c3%ad+dle+kategori%c3%ad+-+v%c5%a1echny+produkty,+pouze+PC&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy" data-l-id="r1IOiWKk"><span class="Ellipsis">Dlažba a obklad do interiéru jednobarevný matný 20x20 Terra barva: Ocra</span></a><div class="Xdd536885cc"></div><div class=""><p class="Xe249193050" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">1 399 Kč</p><p class="Ellipsis X7fc15ce7fb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Vinciprojekt.cz</p></div></div></div></div></div><div class="X6c37379ce0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;sklik-pla-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="sklik-pla-offer/5"><div style="height:100%;position:relative"><div class="a7e7c0 X587ef3fd89 Xf8c0c26489"><picture class="X97dc22121c X6269086913"><source srcSet="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_FM/6UFQgr.jpeg?fl=res%2C152%2C152%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80, //d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_FM/6UFQgr.jpeg?fl=res%2C350%2C350%2C1%2Cfff%7Cwebp%2C80 2x" type="image/webp"/><img alt="" loading="lazy" src="//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_FM/6UFQgr.jpeg?fl=res,152,152,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="X0e75ec12b3 X0c64fe8fe6"><a tabindex="0" class="Xc43e8ce049 X90021421b5 X3477686295" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" href="https://eshop.unihobby.cz/bydleni-barvy-a-laky-vnitrni-barvy-bile-barvy-na-stenu-barva-dulux-classic-white-10-l/145992p/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=%5bPLA%5d+all&amp;utm_content=All++501-1000+K%c4%8d&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy" data-l-id="lexxm1hI"><span class="Ellipsis">Dulux Barva Classic White 10 l</span></a><div class="Xdd536885cc"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="Xe249193050" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">699 Kč</p><p class="Ellipsis X7fc15ce7fb" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">UNI HOBBY</p></div></div></div></div></div></div><p class="X91edb118b8"><a href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy#utm_content=product-advert&amp;utm_ab=784%2F1534&amp;utm_term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&amp;utm_medium=pi&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="Xd3ae10059f"><span class="Xcc99fa2a81">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="X0581fef14b">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="links"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">784/1534</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://svk-barvy.cz/262-sps-cisty-vzduch&c=PHFX8R5ZSZZ7EQWB7FAK632KM9KK22KMTFZD7SVC4MM99MRZIR6XPF2ZUB9ZVBWMTHHYKH74Y5835X2YYZN3P6X8YX7IIIDV3YGSSGKZ8B2EPVQH53A5PHRPRFRVBFRZJ5KFPPTYYE5TKNKM4MSCHARUQF3SDDQTG5CVK3T2N86MQJI7WG9FYGYKIV6HPVTZT93QH79ZCIXQ7VGNCUUNEQCQ9VECF7796VJKQAW2KEE5BT5U54HNU354MH36JTD7RRPM8FMSSIXUP72":"xG7qfQw2","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.bauhaus.cz/interierove-barvy-243688%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D2%257c%2BObecn%25c3%25a1%2B%257c%2BBarvy%2Ba%2Blaky%26utm_content%3DBAUHAUS%2BInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy%26utm_term%3Dbarvy%2Binteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9&c=FJ57TX8DY5I7MXVIP89KCQ48FXUXWZAVVG2DZ3935I8MTY8TZR5E87PACC5VS6BBMEHJSDQBV7HF9JZFH6A8R3INR2X4IYK8WGG8XJHS8N9PMNXXEKKUXQTRIZ7W5F56NQ4YA3UDADRVIBQ5XINGSNTBUDIAG68YWV7XCSPM72MDF7KU5UHBEZRXC455CQBJPF5ZTC6NF4IEHCQUBEURA4NEXREVWWUFF4JZBWACFAT9P7TJYNXPA6JXMEJTEQU2DHVTHKI782RYMSI":"qJh129t2","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejlepsibarvy.cz/malirske-barvy/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D02%2B-%2BSEARCH%2B-%2BKategorie%2B-%2BMal%25c3%25ad%25c5%2599sk%25c3%25a9%2Bbarvy%2Binteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2B-%2BE%26utm_content%3DInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy%2Bobecn%25c4%259b%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&c=D76IM278H6Y2ZVNCWX7XP678QXGFSRJ6DKUHQYFFV25QZ94G8XDKRBG76SVW5BIW6K8XIPEAR5B97RKTZQW4UUBXSBWMBD7PH8F5UCQ5Q3UTWPXKNKDFGCFQMJYUHKN2X9IPNH6G8BVV4UF78M66YXYZGVH66NW3YJQ9BC7VBAHA2ARNC6GZZ5VMSWHMFVKJR34WNC66V49CAY9QGRB94Q6AAT3ES29MYKNQGJG39UJQ2DQFBJE9TUUE6ZRBVW8A76EWENNZ62RIQH2K4682XYQK":"vegbsHt3","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.keim.com/cs-cz/produkty/nastenne-interierove-barvy-na-zed-keim/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DBIA_CZ_S_SE_Keim%26utm_content%3DInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy%2BKEIM&c=E4UHW2N5U4D9CXKSFKHGN832TE4APABBKZ4H43W5A5ZRDXNIZGDQQZCWFC3V3B7MSI5JZKEUMCPRUZ4VV3X3B3ER94IXHIJZ5GG4E2GERWQ74NVZ839MQ4TFGWQZUWDTYNIX2ZHR37ERITJBCNFEVJWAI862XDCH4RSEC8JRY9VVHY9G2HKHMEYHM3YZ2XBQHIINBSH37FEYVV5YIMUQXCNTX256GBNE5ZBJRZ5Q47586VKKNWJFPB6FUTGTRC69WC2TVCSCFV5S":"l1COQ2qy","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/interierove-barvy%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DBarvy%2Bobecn%25c4%259b%2B%255bSRCH_CPC_NEW_BROAD%255d%26utm_content%3DInterierov%25c3%25a9%2Bbarvy%26utm_term%3Dinterierove%2Bbarvy&c=KDSF8CEZNDDBWCHCF6SZTU8846Y3ZYFKW6ZH2B4EF3YPAEC649A6V8X4WH45YFBYI7THCZYBUB8YUTFWJD9Y48XEUDAIREGEFZUCIMRHNUWS5WQCDEJ6ZX27XEPRCFU2PM662A7PWRSRGIKUBSDET7C4945M5GCNKBTXNZJQ2QUZJNMF8NEY6AASZAT3NVWF6QGQ7BZCQ3GXIIXS9YMEVSYVCQPNT4M8VPREXB54URB7YD4ZQY34GVQ6AA52GAYWNCIF9ZYYPW3S":"cyt6lADv","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.mall.cz/interierove-barvy%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DMP%253ePRF%253eSERP%253eHobby%2Ba%2Bzahrada%253eCAT%253e%28BM%252bE%29%26utm_content%3DMP008CO%253eInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy%253e%28fea70fe777%29%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&c=KYX3BG7KCZJFEZCZARVQ2AAM7JDUSABSE9KIRM4MC9P46V6JJA83G9VIRAG83VTQBIMYKUVGRSEKJNWY5Z57ZMB99MZZQKFUB5AE3QR6Y475ZX5Z9Z2UMN42S3WJVKJICV2YIRMP3FSEUEY63C6ARZR6SZ84CMXP9B44Q97M6XZ4VGQCZMXK6CEA96GTWE29HDU266AJ83PTUDPRUZIBYA63F4CQCZF9ZWI6PWBHTEC2NKP2AFGY7Z7PC8GZ2KRYGSM4H4BAF8HKCHRUC2":"jbDlE7fg","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.tvbydleni.cz/interierove-prvky/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS-LT-Ka-Design%26utm_content%3DTipy%2Bna%2Binterierove%2Bprvky%26utm_term%3Dinterierove&c=7W49Z7CUN6453ZWQG49ICKYZGCG2UMX62TIRCUR2VPGCXPIUT58HA732MZ4M8ISBMHNFMMX3PUMBRHNIGQG73DAUWT27N4SQQ9DRZYB2IJN2Q5SIWIQGVRJNTJI8VFJMPBJEWDBYFGP9EM9SA89A46JGTJK7DBF47NQAXP9A8I3WHNX5NIZ9YX3BRWGK3SWD7HYU6U67694NJFVPF8DGQ5DDEP7XSF2GGN9XHCT8NCMSBPH8A3FK74XI5X39GJDSJ5UNICPX":"ek8j84kY","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.surtep.cz/dulux-cow---colours-of-the-world---barvy-sveta---25l%3Fp%5B4759%5D%5Bf%5D%5B4%5D%3D2429%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPI/skladem%2B%25e2%2580%2593%2B%25c4%258d.%2B5199516162%7CSkladem%26utm_content%3DDulux%2BCOW%2B-%2Bcolours%2BOf%2BThe%2BWorld%7C%26utm_term%3D&c=X2K9JB3D4ZW6MJ7NQU3FGZ7N4JWP49Q4SNIVDKYUD5GR7XMN7TPS59QPQ4JKR58XBGHK4VXC95TASRBMZ3V3F2N8PJDF3K882AJQ2PWM2SJSQQYXA4JBX3ESJ5F9GQM8AKZS2D2VKZ5E5P69U2ZPBVH7QUHIVNKBHQIEICV5TKNEZWS2C3QNAD8BVCSI686YC5UDEE5S386B3M5BRQTBCP38XYRTFUW3FPGZK3CGIP4QU3D4IDPKJPA":"aeCLm83Y","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.surtep.cz/dulux-cow---colours-of-the-world---barvy-sveta---25l%3Fp%5B4759%5D%5Bf%5D%5B4%5D%3D2431%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPI/skladem%2B%25e2%2580%2593%2B%25c4%258d.%2B5199516162%7CSkladem%26utm_content%3DDulux%2BCOW%2B-%2Bcolours%2BOf%2BThe%2BWorld%7C%26utm_term%3D&c=FJ4K47YYHHNGXIDAFHWAC8TFVY2ZHN3RHRATFMCXW6MHITDYIGY8XA2TIAJ7P22XBN3TFSGWKVRIJD82HZ2K5QI93B4T3THC9RMXNFZAKIIU2UHD5MF828QYQVKUYHDHZCVC73SABZ6NPHZZ6YDI6MBZRVB45VADR2A9IKYD8P998JE25XYBKAUQ8Y7XMMNI88A92DMWP626WZAFPP2JU2YBQ9EHDPDJ7FNQ3ZN8ABGEPBXQDX4VE":"kt7hiKYC","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.bmsl.cz/12659-seidenlatex-elf-ce-odolna-latexova-barva%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPLA%2B%257c%2BKategorie%26utm_content%3DD%25c5%25afm%2C%2Bbyt%2Ba%2Bzahrada%2B%257c%2BStavebniny%2B%257c%2BStavebn%25c3%25ad%2Bchemie%2B%257c%2BBarvy%2Ba%2Blaky%2B%257c%2BInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy%2B%257c%2BCaparol%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&c=4BS8JBFQMXWPBNDJQEZQW4UAQW2PFXMPQBQJKWNSFUWTQKWG4R2RYUTY3W2SGIC9NFYHHHWT29DEIMSHI6KWZNF5F2I3HRRQKRCTQDKTUD7NHG789ZPTC8GWE5ISP5PMVDTD8WRMB9X4BVRDC6QX98T8MQQZ3HAR4UIW2PMC7MT78QGS4QS47HTVXEF667Z74IRYT4QBTI3CJ5UTYR75XNU4ZQZTQQ2Y72QT4Z846XBAJS87KB3P84S":"dD3y6Kw8","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://eshop.vinciprojekt.cz/dlazba-obklady/dlazba-a-obklad-do-interieru-dekorovana-matna-7-5x30-terra/%3FvariantId%3D13538%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKS%2B-%2BProduktov%25c3%25a9%2Binzer%25c3%25a1ty%26utm_content%3DRozd%25c4%259blen%25c3%25ad%2Bdle%2Bkategori%25c3%25ad%2B-%2Bv%25c5%25a1echny%2Bprodukty%2C%2Bpouze%2BPC%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&c=RYVQ2PXAY5XR9SG9R2PCQGIIP9HV4VFGIQPTE22N57CXT2F3CM8TDJP6VV8TMKRKFYH944EMGJCFMBI9RZ8J3X3SE7XW73WJ3VM2GW7PSQQ9VU3BX7F5BB25J3ADQWWEF332IE4DX3NDDYWABGP4JJIZCBYDWC2FAMHIWH8JUHSSANA2V6Y9MJYQG2JPYEN5YJ28W6DK8GXKS36X7NCFKACU9QHSC6ZIEJW7R53RTJ785EN4G3RRQ":"sZznOgnm","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://eshop.vinciprojekt.cz/dlazba-jednobarevna-do-interieru/dlazba-a-obklad-do-interieru-jednobarevna-matna-20x20-terra/%3FvariantId%3D13403%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKS%2B-%2BProduktov%25c3%25a9%2Binzer%25c3%25a1ty%26utm_content%3DRozd%25c4%259blen%25c3%25ad%2Bdle%2Bkategori%25c3%25ad%2B-%2Bv%25c5%25a1echny%2Bprodukty%2C%2Bpouze%2BPC%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&c=CUKSPPIUQ2GU2HKFSJUGFK24CSQBA32VJVUHGS8E4BDR7UQA68DNP966IU9YFHHJCXIEQY2GWQQ372IMB7Q4V73SUWZ63R2M4SFS7YPIUFKEEGYCPZUPKAK73792R6UWXW9DWME9TT53JPCZFDSXZPH6T5RH868FYBSD7S7KYIPFSYK7XBR6DNRVJKRYQDA7ZIQCNQRKS38WCC8YMY97FMA8YXGXWZ7WNQNB2Z9JPEXWPJFFCVIB8":"r1IOiWKk","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://eshop.unihobby.cz/bydleni-barvy-a-laky-vnitrni-barvy-bile-barvy-na-stenu-barva-dulux-classic-white-10-l/145992p/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%255bPLA%255d%2Ball%26utm_content%3DAll%2B%2B501-1000%2BK%25c4%258d%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&c=TEIITCHZH52WHE8XU7CU4BTUPRG3JWN6YC57878TGHI6K87FXGG7CYUEMCCDF3CHPFGUBTNPBU9NQZYUA2SHTQZCNMKQ8B22PGTHIRMJS2G2YWGQYQV9NC8FEI8ETGXP3WV7BM3D6SU98RZ6VIVQWEHHP8PT825FQJX8SD8FMZF2M7RJ46VX6W83VC99RNC5YFJQIWGZPYPPG7D3JIN2S8MMV8ZISIJ7T45EDPYV9NA67AXGRI":"lexxm1hI"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { if ('boxLog' in window) { return; } var boxLog = new BoxLog({"request":{"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra","eventTime":"2021-10-17T12:31:37.815100654Z","featureFlags":[]},"nodeIndexAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","layoutElementId":"app-root","startIndex":45}, {"i0":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","boxId":"i0","path":["other"],"state":"ready","index":"0","willReload":false},"i1":{"name":"logo","group":"logo","checkVisibility":true,"boxId":"i1","path":["logo"],"state":"ready","index":"1","willReload":false},"i2":{"name":"query","group":"query","checkVisibility":true,"boxId":"i2","path":["query"],"state":"ready","index":"2","willReload":false},"i3":{"name":"user","group":"user","checkVisibility":true,"boxId":"i3","path":["user"],"state":"ready","index":"3","willReload":false},"i4":{"name":"verticals","group":"verticals","checkVisibility":true,"boxId":"i4","path":["verticals"],"state":"ready","index":"4","willReload":false},"i5":{"name":"search","order":0,"checkVisibility":true,"boxId":"i5","path":["verticals","search~0"],"state":"ready","index":"5","willReload":false},"i6":{"name":"obrazky","order":1,"checkVisibility":true,"boxId":"i6","path":["verticals","obrazky~1"],"state":"ready","index":"6","willReload":false},"i7":{"name":"videa","order":2,"checkVisibility":true,"boxId":"i7","path":["verticals","videa~2"],"state":"ready","index":"7","willReload":false},"i8":{"name":"clanky","order":3,"checkVisibility":true,"boxId":"i8","path":["verticals","clanky~3"],"state":"ready","index":"8","willReload":false},"i9":{"name":"firmy","order":4,"checkVisibility":true,"boxId":"i9","path":["verticals","firmy~4"],"state":"ready","index":"9","willReload":false},"i10":{"name":"mapy","order":5,"checkVisibility":true,"boxId":"i10","path":["verticals","mapy~5"],"state":"ready","index":"10","willReload":false},"i11":{"name":"zbozi","order":6,"checkVisibility":true,"boxId":"i11","path":["verticals","zbozi~6"],"state":"ready","index":"11","willReload":false},"i12":{"name":"slovnik","order":7,"checkVisibility":true,"boxId":"i12","path":["verticals","slovnik~7"],"state":"ready","index":"12","willReload":false},"i13":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"3976646251978366461","callId":"52c8acb0"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i13","path":["skliktop~0"],"state":"ready","index":"13","willReload":false},"i14":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"6467635678243201739","callId":"52c8acb0"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"skliktop","order":1,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i14","path":["skliktop~1"],"state":"ready","index":"14","willReload":false},"i15":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"2099393116385242779","callId":"52c8acb0"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"skliktop","order":2,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i15","path":["skliktop~2"],"state":"ready","index":"15","willReload":false},"i16":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"3349955966912153637","callId":"52c8acb0"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"skliktop","order":3,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i16","path":["skliktop~3"],"state":"ready","index":"16","willReload":false},"i17":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"pccategory","key":"2886","callId":"ded58862"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"pccategory","order":4,"group":"zbozi","checkVisibility":true,"boxId":"i17","path":["pccategory~4"],"state":"ready","index":"17","willReload":false},"i18":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"1da6ffbdb22f87fc","callId":"660401e2"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i18","path":["result~5"],"state":"ready","index":"18","willReload":false},"i19":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"fedd422747d332c7","callId":"660401e2"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":6,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i19","path":["result~6"],"state":"ready","index":"19","willReload":false},"i20":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"categoryOther","callId":"34f5db4b"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"categoryOther","order":7,"group":"firmy","checkVisibility":true,"boxId":"i20","path":["categoryOther~7"],"state":"ready","index":"20","willReload":false},"i21":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4480f29e547394f6","callId":"660401e2"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i21","path":["result~8"],"state":"ready","index":"21","willReload":false},"i22":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"ab1e328653455271","callId":"660401e2"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i22","path":["result~9"],"state":"ready","index":"22","willReload":false},"i23":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"ebacba12"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"obrazky","order":10,"group":"obrazky","checkVisibility":true,"boxId":"i23","path":["obrazky~10"],"state":"ready","index":"23","willReload":false},"i24":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"7181239516a5f92a","callId":"ebacba12"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":0,"checkVisibility":true,"boxId":"i24","path":["obrazky~10","result~0"],"state":"ready","index":"24","willReload":false},"i25":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"444b08349c07cd78","callId":"ebacba12"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":1,"checkVisibility":true,"boxId":"i25","path":["obrazky~10","result~1"],"state":"ready","index":"25","willReload":false},"i26":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"f5c16265fe2c8e71","callId":"ebacba12"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":2,"checkVisibility":true,"boxId":"i26","path":["obrazky~10","result~2"],"state":"ready","index":"26","willReload":false},"i27":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"5d2335b7ff2d977a","callId":"ebacba12"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":3,"checkVisibility":true,"boxId":"i27","path":["obrazky~10","result~3"],"state":"ready","index":"27","willReload":false},"i28":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"cfdb7a750db85d99","callId":"ebacba12"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":4,"checkVisibility":true,"boxId":"i28","path":["obrazky~10","result~4"],"state":"ready","index":"28","willReload":false},"i29":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"59139369ac01dc20","callId":"ebacba12"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":5,"checkVisibility":true,"boxId":"i29","path":["obrazky~10","result~5"],"state":"ready","index":"29","willReload":false},"i30":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"4230caab5868a637","callId":"ebacba12"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":6,"checkVisibility":true,"boxId":"i30","path":["obrazky~10","result~6"],"state":"ready","index":"30","willReload":false},"i31":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"a0c2b4882966a8f2","callId":"ebacba12"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":7,"checkVisibility":true,"boxId":"i31","path":["obrazky~10","result~7"],"state":"ready","index":"31","willReload":false},"i32":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"f4c0cf44bf86ed3b","callId":"ebacba12"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":8,"checkVisibility":true,"boxId":"i32","path":["obrazky~10","result~8"],"state":"ready","index":"32","willReload":false},"i33":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"be4801bd7e737230","callId":"660401e2"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i33","path":["result~11"],"state":"ready","index":"33","willReload":false},"i34":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"a967340327092bce","callId":"660401e2"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":12,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i34","path":["result~12"],"state":"ready","index":"34","willReload":false},"i35":{"entities":[{"entityId":{"service":"video","type":"organic","callId":"61655759"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"organic","order":13,"group":"video","checkVisibility":true,"boxId":"i35","path":["organic~13"],"state":"ready","index":"35","willReload":false},"i36":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9a3c108447ffa07a","callId":"660401e2"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":14,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i36","path":["result~14"],"state":"ready","index":"36","willReload":false},"i37":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5459e81ea31f5da","callId":"660401e2"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":15,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i37","path":["result~15"],"state":"ready","index":"37","willReload":false},"i38":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"a81c68b57c7f73dc","callId":"660401e2"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":16,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i38","path":["result~16"],"state":"ready","index":"38","willReload":false},"i39":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"b38655b12eb23aae","callId":"660401e2"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"result","order":17,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i39","path":["result~17"],"state":"ready","index":"39","willReload":false},"i40":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"1981695266544105279","callId":"52c8acb0"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"sklikbottom","order":18,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i40","path":["sklikbottom~18"],"state":"ready","index":"40","willReload":false},"i41":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"7974783707925382687","callId":"52c8acb0"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"sklikbottom","order":19,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i41","path":["sklikbottom~19"],"state":"ready","index":"41","willReload":false},"i42":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikbottom","key":"1002005137291809822","callId":"52c8acb0"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"sklikbottom","order":20,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i42","path":["sklikbottom~20"],"state":"ready","index":"42","willReload":false},"i43":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"3d33c270"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"relates","order":21,"group":"related","checkVisibility":true,"boxId":"i43","path":["relates~21"],"state":"ready","index":"43","willReload":false},"i44":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"sklikrightpla","key":"sklikrightpla","callId":"52c8acb0"},"requestId":"ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra"}],"name":"sklikrightpla","order":0,"group":"sklik","checkVisibility":true,"boxId":"i44","path":["sklikrightpla~0"],"state":"ready","index":"44","willReload":false},"i45":{"name":"links","group":"links","checkVisibility":true,"boxId":"i45","path":["links"],"state":"ready","index":"45","willReload":false}}); window.boxLog = boxLog; } if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { window.addEventListener('boxLog', initBoxLog); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1634473897824,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;4fa3e8865074a35e&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:784,&quot;groupId&quot;:1534,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;84R9Vi7B&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9f885b73&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cb4C3anb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JgKK8f2m&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;key&quot;:&quot;sklikrightpla&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3626623575145215520&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3626623575145215520&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.surtep.cz/dulux-cow---colours-of-the-world---barvy-sveta---25l%3Fp%5B4759%5D%5Bf%5D%5B4%5D%3D2429%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPI/skladem%2B%25e2%2580%2593%2B%25c4%258d.%2B5199516162%7CSkladem%26utm_content%3DDulux%2BCOW%2B-%2Bcolours%2BOf%2BThe%2BWorld%7C%26utm_term%3D&amp;c=X2K9JB3D4ZW6MJ7NQU3FGZ7N4JWP49Q4SNIVDKYUD5GR7XMN7TPS59QPQ4JKR58XBGHK4VXC95TASRBMZ3V3F2N8PJDF3K882AJQ2PWM2SJSQQYXA4JBX3ESJ5F9GQM8AKZS2D2VKZ5E5P69U2ZPBVH7QUHIVNKBHQIEICV5TKNEZWS2C3QNAD8BVCSI686YC5UDEE5S386B3M5BRQTBCP38XYRTFUW3FPGZK3CGIP4QU3D4IDPKJPA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.surtep.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;cf290000f3ffd792fb4dbf1accc2ef4e6ab33d72&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.surtep.cz/dulux-cow---colours-of-the-world---barvy-sveta---25l?p[4759][f][4]=2429&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PI/skladem+%e2%80%93+%c4%8d.+5199516162|Skladem&amp;utm_content=Dulux+COW+-+colours+Of+The+World|&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_IB/NS2BwkQ.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:9095,&quot;price&quot;:34800,&quot;priceText&quot;:&quot;348 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Surtep.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Dulux COW - Colours Of The World - Barvy světa - 2.5l Písková mandala&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yucfCVfH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4688999662683210535&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4688999662683210535&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.surtep.cz/dulux-cow---colours-of-the-world---barvy-sveta---25l%3Fp%5B4759%5D%5Bf%5D%5B4%5D%3D2431%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPI/skladem%2B%25e2%2580%2593%2B%25c4%258d.%2B5199516162%7CSkladem%26utm_content%3DDulux%2BCOW%2B-%2Bcolours%2BOf%2BThe%2BWorld%7C%26utm_term%3D&amp;c=FJ4K47YYHHNGXIDAFHWAC8TFVY2ZHN3RHRATFMCXW6MHITDYIGY8XA2TIAJ7P22XBN3TFSGWKVRIJD82HZ2K5QI93B4T3THC9RMXNFZAKIIU2UHD5MF828QYQVKUYHDHZCVC73SABZ6NPHZZ6YDI6MBZRVB45VADR2A9IKYD8P998JE25XYBKAUQ8Y7XMMNI88A92DMWP626WZAFPP2JU2YBQ9EHDPDJ7FNQ3ZN8ABGEPBXQDX4VE&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.surtep.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;cf2900000dec4a50bf4f45bbe5995cfd4b0dc846&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.surtep.cz/dulux-cow---colours-of-the-world---barvy-sveta---25l?p[4759][f][4]=2431&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PI/skladem+%e2%80%93+%c4%8d.+5199516162|Skladem&amp;utm_content=Dulux+COW+-+colours+Of+The+World|&amp;utm_term=&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ha/QZ2BgAv.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:9095,&quot;price&quot;:34800,&quot;priceText&quot;:&quot;348 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Surtep.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Dulux COW - Colours Of The World - Barvy světa - 2.5l Lasturově bílá&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8nN14ets&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4051765958124960708&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4051765958124960708&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.bmsl.cz/12659-seidenlatex-elf-ce-odolna-latexova-barva%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPLA%2B%257c%2BKategorie%26utm_content%3DD%25c5%25afm%2C%2Bbyt%2Ba%2Bzahrada%2B%257c%2BStavebniny%2B%257c%2BStavebn%25c3%25ad%2Bchemie%2B%257c%2BBarvy%2Ba%2Blaky%2B%257c%2BInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy%2B%257c%2BCaparol%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&amp;c=4BS8JBFQMXWPBNDJQEZQW4UAQW2PFXMPQBQJKWNSFUWTQKWG4R2RYUTY3W2SGIC9NFYHHHWT29DEIMSHI6KWZNF5F2I3HRRQKRCTQDKTUD7NHG789ZPTC8GWE5ISP5PMVDTD8WRMB9X4BVRDC6QX98T8MQQZ3HAR4UIW2PMC7MT78QGS4QS47HTVXEF667Z74IRYT4QBTI3CJ5UTYR75XNU4ZQZTQQ2Y72QT4Z846XBAJS87KB3P84S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.bmsl.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;084a0200204fdcae117b31aa8d74aad10e7e37ce&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://www.bmsl.cz/12659-seidenlatex-elf-ce-odolna-latexova-barva?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PLA+%7c+Kategorie&amp;utm_content=D%c5%afm,+byt+a+zahrada+%7c+Stavebniny+%7c+Stavebn%c3%ad+chemie+%7c+Barvy+a+laky+%7c+Interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy+%7c+Caparol&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_u/fcshHm.png&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:149782,&quot;price&quot;:224300,&quot;priceText&quot;:&quot;2 243 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;BigMat Stavebniny…&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Seidenlatex ELF CE – odolná latexová barva&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;L7fDa12t&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;268793486456159853&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;268793486456159853&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://eshop.vinciprojekt.cz/dlazba-obklady/dlazba-a-obklad-do-interieru-dekorovana-matna-7-5x30-terra/%3FvariantId%3D13538%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKS%2B-%2BProduktov%25c3%25a9%2Binzer%25c3%25a1ty%26utm_content%3DRozd%25c4%259blen%25c3%25ad%2Bdle%2Bkategori%25c3%25ad%2B-%2Bv%25c5%25a1echny%2Bprodukty%2C%2Bpouze%2BPC%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&amp;c=RYVQ2PXAY5XR9SG9R2PCQGIIP9HV4VFGIQPTE22N57CXT2F3CM8TDJP6VV8TMKRKFYH944EMGJCFMBI9RZ8J3X3SE7XW73WJ3VM2GW7PSQQ9VU3BX7F5BB25J3ADQWWEF332IE4DX3NDDYWABGP4JJIZCBYDWC2FAMHIWH8JUHSSANA2V6Y9MJYQG2JPYEN5YJ28W6DK8GXKS36X7NCFKACU9QHSC6ZIEJW7R53RTJ785EN4G3RRQ&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://eshop.vinciprojekt.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5f1102002ae449adc26d58131e0ecc18a1f0fa47&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://eshop.vinciprojekt.cz/dlazba-obklady/dlazba-a-obklad-do-interieru-dekorovana-matna-7-5x30-terra/?variantId=13538&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=KS+-+Produktov%c3%a9+inzer%c3%a1ty&amp;utm_content=Rozd%c4%9blen%c3%ad+dle+kategori%c3%ad+-+v%c5%a1echny+produkty,+pouze+PC&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HY/s37V8J.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:134948,&quot;price&quot;:59000,&quot;priceText&quot;:&quot;590 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Vinciprojekt.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Dlažba a obklad do interiéru dekorovaný matný 7,5x30 Terra barva: Ocra&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IRhM9HRi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4201549863928504071&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;4201549863928504071&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://eshop.vinciprojekt.cz/dlazba-jednobarevna-do-interieru/dlazba-a-obklad-do-interieru-jednobarevna-matna-20x20-terra/%3FvariantId%3D13403%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKS%2B-%2BProduktov%25c3%25a9%2Binzer%25c3%25a1ty%26utm_content%3DRozd%25c4%259blen%25c3%25ad%2Bdle%2Bkategori%25c3%25ad%2B-%2Bv%25c5%25a1echny%2Bprodukty%2C%2Bpouze%2BPC%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&amp;c=CUKSPPIUQ2GU2HKFSJUGFK24CSQBA32VJVUHGS8E4BDR7UQA68DNP966IU9YFHHJCXIEQY2GWQQ372IMB7Q4V73SUWZ63R2M4SFS7YPIUFKEEGYCPZUPKAK73792R6UWXW9DWME9TT53JPCZFDSXZPH6T5RH868FYBSD7S7KYIPFSYK7XBR6DNRVJKRYQDA7ZIQCNQRKS38WCC8YMY97FMA8YXGXWZ7WNQNB2Z9JPEXWPJFFCVIB8&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://eshop.vinciprojekt.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5f1102008598854057eda672b5c01aba8525e3b1&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://eshop.vinciprojekt.cz/dlazba-jednobarevna-do-interieru/dlazba-a-obklad-do-interieru-jednobarevna-matna-20x20-terra/?variantId=13403&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=KS+-+Produktov%c3%a9+inzer%c3%a1ty&amp;utm_content=Rozd%c4%9blen%c3%ad+dle+kategori%c3%ad+-+v%c5%a1echny+produkty,+pouze+PC&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Jh/OABBX6I.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:134948,&quot;price&quot;:139900,&quot;priceText&quot;:&quot;1 399 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;Vinciprojekt.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Dlažba a obklad do interiéru jednobarevný matný 20x20 Terra barva: Ocra&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bd1OJ0Pp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pla-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5981439158103077586&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;5981439158103077586&quot;,&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://eshop.unihobby.cz/bydleni-barvy-a-laky-vnitrni-barvy-bile-barvy-na-stenu-barva-dulux-classic-white-10-l/145992p/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%255bPLA%255d%2Ball%26utm_content%3DAll%2B%2B501-1000%2BK%25c4%258d%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&amp;c=TEIITCHZH52WHE8XU7CU4BTUPRG3JWN6YC57878TGHI6K87FXGG7CYUEMCCDF3CHPFGUBTNPBU9NQZYUA2SHTQZCNMKQ8B22PGTHIRMJS2G2YWGQYQV9NC8FEI8ETGXP3WV7BM3D6SU98RZ6VIVQWEHHP8PT825FQJX8SD8FMZF2M7RJ46VX6W83VC99RNC5YFJQIWGZPYPPG7D3JIN2S8MMV8ZISIJ7T45EDPYV9NA67AXGRI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://eshop.unihobby.cz&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2dd00100793391dc3ccde9e0a82156b9507beb11&quot;,&quot;link&quot;:&quot;https://eshop.unihobby.cz/bydleni-barvy-a-laky-vnitrni-barvy-bile-barvy-na-stenu-barva-dulux-classic-white-10-l/145992p/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=%5bPLA%5d+all&amp;utm_content=All++501-1000+K%c4%8d&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy&quot;,&quot;linkImage&quot;:&quot;//d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_FM/6UFQgr.jpeg&quot;,&quot;plaTypeId&quot;:1,&quot;premiseId&quot;:117086,&quot;price&quot;:69900,&quot;priceText&quot;:&quot;699 Kč&quot;,&quot;shopName&quot;:&quot;UNI HOBBY&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Dulux Barva Classic White 10 l&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;a8IxU8u6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product-advert&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;db9c16eb&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;JcduwWKi9vtaTU3b9x37Nstb8tKQqEgC1KFjEapIacCC94S42U4CkYOPO4HEiY_W4Fs7gfLqup7ZV23KaYr0XKLPlDBMgJDaRrQDNCE8bOsVz5r293YVBYD6vtoaaZ-q8KPCTohKcOplw0tzJG3k3J00UrnPAeWPzMeOuAjbM7i9DPZ16RGEqubJbhXNQ2nKfVFQB5Jyz6oizB6N1Iw2GqTgNMKh07hUbvOhN4FO1E4byNUjbSW7FP5Zw7sHKdgtZwSyy-6ABzjdjoh42DKFzU8uNziZt4ncy5aY1nAOPgjfUfKJbdkW3ALzZTLUD2UkR4GpFwL3Lh7tU9MGbSvZClSawz4=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:168,&quot;trackerId&quot;:&quot;5e12cbdd-1cd3-43ce-917f-870f6bf5ccd4&quot;,&quot;version&quot;:3,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;q2jzFCcu&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TXnJ4Ahh&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ui9SqbKJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3976646251978366461&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3976646251978366461&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://svk-barvy.cz/262-sps-cisty-vzduch&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://svk-barvy.cz/262-sps-cisty-vzduch&amp;c=PHFX8R5ZSZZ7EQWB7FAK632KM9KK22KMTFZD7SVC4MM99MRZIR6XPF2ZUB9ZVBWMTHHYKH74Y5835X2YYZN3P6X8YX7IIIDV3YGSSGKZ8B2EPVQH53A5PHRPRFRVBFRZJ5KFPPTYYE5TKNKM4MSCHARUQF3SDDQTG5CVK3T2N86MQJI7WG9FYGYKIV6HPVTZT93QH79ZCIXQ7VGNCUUNEQCQ9VECF7796VJKQAW2KEE5BT5U54HNU354MH36JTD7RRPM8FMSSIXUP72&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://svk-barvy.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;svk-&lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;.cz/Natery/CistyVzduch&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://svk-barvy.cz/262-sps-cisty-vzduch&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://svk-barvy.cz/262-sps-cisty-vzduch&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Certifikovaný ekologický nátěr na stěny s čistící schopností. Vhodný nejen do domácností!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:113570847,&quot;headline1&quot;:&quot;SPS Clean Air Matt&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Barvy&lt;/b&gt; pro zdravý životní styl&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:560710931,&quot;keyword&quot;:&quot;interiérová barva&quot;,&quot;keywordId&quot;:2556776963},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:560710931},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;C9wfhD4N&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6467635678243201739&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;6467635678243201739&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.bauhaus.cz/interierove-barvy-243688&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.bauhaus.cz/interierove-barvy-243688%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D2%257c%2BObecn%25c3%25a1%2B%257c%2BBarvy%2Ba%2Blaky%26utm_content%3DBAUHAUS%2BInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy%26utm_term%3Dbarvy%2Binteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9&amp;c=FJ57TX8DY5I7MXVIP89KCQ48FXUXWZAVVG2DZ3935I8MTY8TZR5E87PACC5VS6BBMEHJSDQBV7HF9JZFH6A8R3INR2X4IYK8WGG8XJHS8N9PMNXXEKKUXQTRIZ7W5F56NQ4YA3UDADRVIBQ5XINGSNTBUDIAG68YWV7XCSPM72MDF7KU5UHBEZRXC455CQBJPF5ZTC6NF4IEHCQUBEURA4NEXREVWWUFF4JZBWACFAT9P7TJYNXPA6JXMEJTEQU2DHVTHKI782RYMSI&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.bauhaus.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.bauhaus.cz/&lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;interierove&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.bauhaus.cz/interierove-barvy-243688?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=2%7c+Obecn%c3%a1+%7c+Barvy+a+laky&amp;utm_content=BAUHAUS+Interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy&amp;utm_term=barvy+interi%c3%a9rov%c3%a9&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.bauhaus.cz/interierove-barvy-243688&quot;,&quot;description&quot;:&quot;V BAUHAUS nakoupíte &lt;b&gt;interiérové&lt;/b&gt; &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;, laky a další malířské potřeby za ty nejlepší ceny.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;V našem míchacím centru &lt;b&gt;barev&lt;/b&gt; si namícháte jakýkoliv odstín &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt; pro různé povrchy.&quot;,&quot;groupId&quot;:111973981,&quot;headline1&quot;:&quot;BAUHAUS &lt;b&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Široká paleta výrobků&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Míchací centrum &lt;b&gt;barev&lt;/b&gt;&quot;,&quot;id&quot;:552364844,&quot;keyword&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2535819490},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:552364844},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eoJTNFYa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2099393116385242779&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2099393116385242779&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejlepsibarvy.cz/malirske-barvy/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejlepsibarvy.cz/malirske-barvy/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D02%2B-%2BSEARCH%2B-%2BKategorie%2B-%2BMal%25c3%25ad%25c5%2599sk%25c3%25a9%2Bbarvy%2Binteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2B-%2BE%26utm_content%3DInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy%2Bobecn%25c4%259b%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&amp;c=D76IM278H6Y2ZVNCWX7XP678QXGFSRJ6DKUHQYFFV25QZ94G8XDKRBG76SVW5BIW6K8XIPEAR5B97RKTZQW4UUBXSBWMBD7PH8F5UCQ5Q3UTWPXKNKDFGCFQMJYUHKN2X9IPNH6G8BVV4UF78M66YXYZGVH66NW3YJQ9BC7VBAHA2ARNC6GZZ5VMSWHMFVKJR34WNC66V49CAY9QGRB94Q6AAT3ES29MYKNQGJG39UJQ2DQFBJE9TUUE6ZRBVW8A76EWENNZ62RIQH2K4682XYQK&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nejlepsibarvy.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nejlepsi&lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;.cz/&lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;interierove&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejlepsibarvy.cz/malirske-barvy/?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=02+-+SEARCH+-+Kategorie+-+Mal%c3%ad%c5%99sk%c3%a9+barvy+interi%c3%a9rov%c3%a9+-+E&amp;utm_content=Interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy+obecn%c4%9b&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejlepsibarvy.cz/malirske-barvy/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si z nabídky malířských &lt;b&gt;interiérových&lt;/b&gt; &lt;b&gt;barev&lt;/b&gt; - velký výběr, nízké ceny.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Autorizovaný E-shop HET. Zapůjčení vzorníků zdarma&quot;,&quot;groupId&quot;:104451311,&quot;headline1&quot;:&quot;Malířské &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt; &lt;b&gt;interiérové&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Nejlepšíbarvy.cz&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Ty nejlepší &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt; online&quot;,&quot;id&quot;:521562764,&quot;keyword&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2409911813},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:521562764,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Zlín&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;455&quot;,&quot;id&quot;:150872,&quot;phone&quot;:&quot;420571110656&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Nábřeží&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Prštné&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SUjFl839&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3349955966912153637&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;3349955966912153637&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.keim.com/cs-cz/produkty/nastenne-interierove-barvy-na-zed-keim/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.keim.com/cs-cz/produkty/nastenne-interierove-barvy-na-zed-keim/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DBIA_CZ_S_SE_Keim%26utm_content%3DInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy%2BKEIM&amp;c=E4UHW2N5U4D9CXKSFKHGN832TE4APABBKZ4H43W5A5ZRDXNIZGDQQZCWFC3V3B7MSI5JZKEUMCPRUZ4VV3X3B3ER94IXHIJZ5GG4E2GERWQ74NVZ839MQ4TFGWQZUWDTYNIX2ZHR37ERITJBCNFEVJWAI862XDCH4RSEC8JRY9VVHY9G2HKHMEYHM3YZ2XBQHIINBSH37FEYVV5YIMUQXCNTX256GBNE5ZBJRZ5Q47586VKKNWJFPB6FUTGTRC69WC2TVCSCFV5S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.keim.com&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.keim.com/&lt;b&gt;interierove&lt;/b&gt;/&lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.keim.com/cs-cz/produkty/nastenne-interierove-barvy-na-zed-keim/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=BIA_CZ_S_SE_Keim&amp;utm_content=Interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy+KEIM&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.keim.com/cs-cz/produkty/nastenne-interierove-barvy-na-zed-keim/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Trvanlivé minerální &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt; Keim. Široká nabídka - osvědčená kvalita. Rychlé dodání.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:16670832,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt; KEIM&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;&lt;b&gt;Barvy&lt;/b&gt; pro váš domov&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:496901691,&quot;keyword&quot;:&quot;interierove barvy&quot;,&quot;keywordId&quot;:639358882},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:496901691,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Brno&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;101/119&quot;,&quot;id&quot;:198628,&quot;phone&quot;:&quot;420602784941&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Dolní Heršpice&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pr3WYrZd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;pccategory&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2886&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;impressionControl&quot;:&quot;341FLyFD76KxWI7cw8dYj4YIdM6S6DDKPYXFT4a0MbdPnEpAEys0YmMsJZ1P_oslfGFVvQsWXnSqYrOkjB2wA_KkQSXLucX1A_HMxXeLHeeqMRbGTxwzUVKeKZMO_2HG3xatPF0ZOYKCz5kyacpQKADkH_iZZ4xTgHizlDEFyg8OExKZBFXCJrjqganr_z8gVpHyKYndd0KEqHtPQYw8lpSzNEmJtjNTadQdY1OcuQ7BG5b7tGhNYdck1IELs3HUQsJmusdxEQdOfRZvutxAxe-GCaaSr28yKyL4X0SrmD-ZxwVriOmda-6ro4ivL--gpOHVQ6tpL2c2Le5BZ67zDonTF3Y=&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[&quot;categoryId=2886&quot;]},&quot;shoppingAdvisorPerex&quot;:&quot;&lt;div&gt;\n&lt;h2&gt;&lt;span style=\&quot;font-weight: 400;\&quot;&gt;Jak vybrat interiérovou barvu?&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;\n&lt;p&gt;&lt;span style=\&quot;font-weight: 400;\&quot;&gt;Při výběru interiérové barvy nekončí jen výběrem odstínu, ale také dalších vlastností, které může interiérová barva mít. Důležité je zaměřit se hlavně na prostor, který chceme vymalovat. Je potřeba zvolit jak vhodné množství barvy, ale také vlastnosti, aby barva vydržela co nejdéle. Pojďme se společně podívat na to, jak si interiérovou barvu vybrat.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;\n&lt;/div&gt;&quot;,&quot;trackerId&quot;:&quot;aad3db39-ce5f-471b-8e2a-b91f9148e1fc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;parameter=9:bila&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Bílé&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082961/img/12/763x557_UIPJRx.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?barva=bila&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;parameter=9:bila&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WfPupMEp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;vendorId=6914891784603406245&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?vyrobce=primalex&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;vendorId=6914891784603406245&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IYwhYLmp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;vendorId=3695792940667592806&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HET&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011299/img/3/150x150_hDV7Om.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?vyrobce=het&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;vendorId=3695792940667592806&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BvasQ8b1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;vendorId=4990133631012734862&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jub&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_DZ/7hkBT9r.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;vendor&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?vyrobce=jub&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;vendorId=4990133631012734862&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fQvycpdK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;rangeParameter=20:5~10&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S hmotností 5 až 9,9 kg&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082947/img/5/778x523_ofxpn2.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?hmotnost-od=5&amp;hmotnost-do=10&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;rangeParameter=20:5~10&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Go9eILo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;parameter=3925:1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Omyvatelná&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_H5/s4zZFz.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?omyvatelna=ano&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;parameter=3925:1&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pu1HidgP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;parameter=5956:1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Otěruodolná&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_B_x/TP5dU8.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?oteruodolna=ano&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;parameter=5956:1&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fDSDk1VI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;parameter=5957:1&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Paropropustná&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Fa/doeBo2E.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?paropropustna=ano&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;parameter=5957:1&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GdjE6ecp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;rangeParameter=20:10~15&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;S hmotností 10 až 14 kg&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082964/img/10/613x455_12ueyI.jpg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?hmotnost-od=10&amp;hmotnost-do=15&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;rangeParameter=20:10~15&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;87ndcNPk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-label&quot;,&quot;key&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;parameter=5953:disperzni&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Disperzní&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_BB/T5wfVi.jpeg&quot;,&quot;type&quot;:&quot;parameter&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/?typ-barvy=disperzni&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&amp;parameter=5953:disperzni&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P3CsQbS6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2910823&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;isFyCNTarAVWWPHAlanKWdYy7t9UJQW7mbiIE6k54c3qvbvnX3xVc_jVPPqzVRbYUQ3FXD3_KqhfX_sB7y4JfY0B3Sy8_j-GjrvTKs5jyp-d5zmWwWY3uT2MNz-yfMJ5rstNkLhEK7mJHdeWweLrIKcBJLS9VTJoR4PpkHyRleGvAKtotv17a6odOdoMF1-efFVtuntzzrfGU33Hk-Ey_nI1C95Ff8MwgRdG-97GYNi0-9Lkm6AhUknREAhQOkJ1lov7lRAy6eG054mWOMDkQeH_YyrpNCB7fRpqwMND7jVXjEALMSDDfBkzbdQHHR2zhgChcWU0SeUFKB8XwSmU_aJhFH4cH3RMpB7vg8-I27jKMtdehEBaRY3nr-xBHD1fxuqa5X9yUd3y8qcfKydIO6lZ-4x1HtUtFl3To5KmY45H3pyh_Cwf7_42XyCuLqYutEgzzVaL59xOupAzpynNstyck3mRCp4wp7XQa0ksEinkkfUnNxr7kBsLfniAuYtV2A9SLP8g-uIwRbGaBbyWeGQvGsNgLd_HucJ4PPI9GKU95qIVw73HXfh7pPO2qPQVrXWm5fInw_imH6uB6JPVwWgpN0-PGToPKmTTREfZy4ki-uZHIwpA_uxutFTXZi0guxT-mUEPi1UOCDmekHNOU_juCXDkjPfwM6CA_sBZFZ-rNGfyvi9oHs3i32gdeLfdEGdSGZudDZqxp2RPH8NXAnCkgyzGF0Y7TD3KpN8nB1Rql7Co9bFjDY1z-lf0J14Nh0tvL3zsHnAr_nL5URjqT1eKtgr4U8sh2yepzPyHH6wTOVIlYvf0i19ma_-iAMXRiWfGq6xpW9FrI0FtTTUo3R6gIocGSY3-j2bBkqESB2ZI7KrWTuzo6zWSKRiiS9fE77EhleHWSzKBPa4-E6fT9hw2Gc2-WrptMMZ-Q8FfIonbGkPq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex Plus 40 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:30,&quot;id&quot;:&quot;2910823&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;5TyMgFJisRle6yjHEquyK3to--yZjy3xVTv4kTN0M2ADNtLntcdhZQ9xtPJTetsrTQISVWSAUHe9fZlwUYYlAHcZl9j7QuZNQIyO7gg3S_X9JL7Q_yea7nrgCJ8qjFD7T8cNB_htl8YQre33531dg9svCLMsv9Cc5GQhdLo3s1dEIX-VkWNPgaRrdoJJBxeHgHJGiQXGf1i9R52UYxgselhVag3KtsrSsae0hQF-YehU6XauQm3V56dDqjAerMPjy_TfObuGaCLOisfLwUTNIgPqSKWKkPxPhBMBHu1GrJd7rSUw7E4yvQ81M6WSerjZkhuxhpgoYtoop9R23kn7J_Cr-YLKBGuPsgPAfqcYdcnXSERNmDsrZwfAduH8ftHxLK32zXb6iw4dsMGlGheL0_H64hpZnfpxX23awHInwSNq4q02lva3PscnwGi2orVypk8J9GW5xjDFqWxnvyp5u_TaVl72sLuYWpFqTH4E87O7chzBLegD6GWLW1DlG45dqKlANJZLcK-YE-16iN6sgKplF2LyMjgJQ-JJqeKb1vV0PiPYVbBwSs_9upY44QrKYaZBwdXFZCLYK5qsYNGrC6tsKTed3UMgU9443nta8vt6Nre63fEKov5LNfQdFbspD0YKi-Gi7EMCZOg0s4WBNZndM-9HujbbD19ZEPNYzeq7SMHsfC9cv3qb7vd69DNGcbOdmklSft74VzX9RWKlXbOwSg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:173095,&quot;minPrice&quot;:103500,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:22,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:12,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L2HyKbnJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;40 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AizjFzX9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;objem&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;25 l&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dibXWwYZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ barvy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vápenná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WCnJyN7L&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;antibakteriální ochrana&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e9jkDiWf&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_JX/754Bl4G.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ubQK84Fc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Primalex Plus 40 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;dz6KOFSFy0uwOCN821kOWCEE_wri7MADQ7ixMqsYUIMkV-a1AOEKWjAUqo2X2S5dP1tlLuaXwtqstwC5kGahZLwDgywQxs7J5gUdM4EJ0raJ-yZTvEpDJNzkhCrvNPZe7kCJ81ytuNopjCiOCSvJvd3QxfrygokSc1T2Vf3qpvybyojoxS8bjtRntmxAkfXLh9bKrav32NF_DygT3WHF59NzC2ucoE6Dxuy5QMR_8lC5KDX-jbrJ9M-0k286s6FW0BQ8aL2DJ5mrBuqtTWLgtxXhxWNPSCIMDKkYazSE5jw&quot;},&quot;rating&quot;:94,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;07823ba1-1635-432e-a9e1-0be2778ef8a6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-plus-40-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6914891784603406245&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/primalex/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6914891784603406245&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uOfU3psq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2323715&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;LpWEOkv3hmaTU7OsjyTd0aBEbCQ3-jqe6ZvqcUBNbNxAGahIH2dGCfP7pmIdjFj-QMAFotWNn0t_5d8OkoBcrORGktSBHnHupNKW_jcjojX_IIY2juQRz8qXoLJExkwF0md7kIP7J70g2ntV3K-8cu0jrEC8GIVtF87mVWOCxFjI8yleE3wpyw0ZjmlE84SjQNyQSY-dDOtvxGjEzMANGZmLN0jJa-ZqniEquMuxHv1z3E-tPUUTsReL11WYV_ZMijQb6mmAuNlQMfVRm4QBj-oFMs8Iv9F6Uzfl3oUNW32ZDsE0ScKcXZY9at9nUXzsbFCP8b6vaozfEQL9CLNzJtLNN34HEnOmMed57tJuybGkM9drHM4FAjwVHREP69o6wFqYQaI7SJXPEqz_ghOS8evjKti315_DPbMhLYBuQnwe21yvU2tS70A5BOVzDaVOMqC8_0R2bXKx3_qkp_7NGq8N3JiTc4wKHxl_5CFc8Js5-CCkuTljA5t71kv845PEvMCE-5V_ZW3yoZpmIRQAQkC220Rpr9Olk-WYUD-69KYedHseHKAVPAcZuXMsAzgA0oSb_9-baxB-Jq-t_J6kC8ExvTbgjGf2gXjw6qSh48EVQK_0iPazFGP1-NUZPf2FFQ9M_SkWApddCktrRrDWXkUUPWQ_ioXNdLpKWwvlZG90f1tbafrZKqPMDf50tsJXtFEES9mMqOH-iHP1UdnV4rvVVSf7x11CRooiBe6ODA8WfmqTWBiyVyBq4g3OKxO1aTm__LPUoGmskCKO_8Y6XkfrHkga7cFkQzKeqXazXcWMlroRUS-O7p4FXfQEntF4b0EWTAhZdYo7bT-vJHgxA-dKHJR9fvCmOWLyh2aslkvXDuk3wbtEAA401UjoUwrT0W2Ct4kpvzpvgeH_afKySTUgYCg3-PyZbEvamKthB7ReFMg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;HET Klasik 15 + 3 kg bílá&quot;,&quot;experienceCount&quot;:10,&quot;id&quot;:&quot;2323715&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Ti9Yz6B_VZBBrcYm9RF5dhdOWzpRQP5PmiA0foxAxSma-k-72BjMihbpkeqDU58Pla6vNSqTgzGN0mddOYP3ieIN8DwYl2hisC9nRIguLTTcLFcCr0JPsDZsg9Z5z34ouXkWVnaaj_n2T7ossv4L3E8IOpVFbOTbdeOMQjoStrwRA9Hq2N8FXjVr1eJ9Tau6p7aBbpMYqX_OZ_1yb6P6ZMhSXoyUaZWiDMiRfR9JK1F19V8TQKFZur50dGu2AE_5aYWQ5QYp4a-XsyBw0qse3YORn1uNmQ-yocAzv8lzl9bPpdIfBFWmXGqivdrkfrUxjLUtJq1XlU4xtZvvsvUf1E9iIgb3n0YVBztqrR0IN-BK9tbZU8yW6GBeVd7ETig1DCppf6mF32hIv0cd84Czg5hNONUANbcjGBQmUl2uZjORu8ZFVOyhqZmDx4D67_YsBlrCWjdi4ODcOjCRfpzRVZWg8dA8ditHAOpiw9qQOgQ2z1lfPHp6KGFM-5AIk_cJeUfyY4j-lbkMo8jNq440EHbRcJKE-hf1fkidhconkJljhb0TV1pI2HfQ_p1MOE8ZOqQahg52ZdoZ6ic7GYGIQizCJx21ALuwwdGIpfoCGDkoKBoZ2z3YIZlZFxUwdRNlCczQOOPVJAaIAs63JsSCiLzrXdAcEiLFG9Cn1EtSa-lQ9zJiBsECaAvU3A_k0FhD-0veAxfQ_0JTBgsx63zAkRt5&quot;,&quot;maxPrice&quot;:90100,&quot;minPrice&quot;:49900,&quot;offerCount&quot;:29,&quot;offerInStockCount&quot;:25,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UOr6qsoP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MIJzrQhq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ barvy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;disperzní&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cnRkxWJz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;otěruodolná&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pTFfeHFo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;paropropustná&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vtGvL1Ld&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_BB/T5wfVi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HbU2Y0Go&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;HET Klasik 15 + 3 kg bílá&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;2Wt9diigCRAC2PK4ZXdgx4RAJYfN9zP_vgYsvU8jjfausBZUpyrSs-3HmDjZ0LpcY5ZExe8L4C132uRfiCPOmtsAR8I9Szybt_cK9IQ0sXyZwcdDKi5ifG5U9BHTpNA0haGQ2QUaPVComQVwKopDQn0W-JR0FPm9X5ManMknvJkRKNxbuZULR2SaP_EQapc9PEfOdauIQikMCNCgMjpGg1NvUT7jqGzBcm1U28vpzXHZhzwQfUNTPhLTH_J-TBsQmWqlQogG5EaVyUQir0-b5Q&quot;},&quot;rating&quot;:98,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d9f26b93-f407-4e59-a315-bc3238c9583e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/het-klasik-15-3-kg-bila/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HET&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3695792940667592806&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011299/img/3/150x150_hDV7Om.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/het/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3695792940667592806&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;X2lVLbhA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5007141&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vMYnUhU3xYzLgSqJKmQwwx6wI5B7HnC4x1lWMB3kPgxMc1djbW67BV6TOmER3SVisns_G2VmmaZqVjsDAvlxi1myVzN67mzATLo4rlwaDPv-Bv_NeSVX6xO0ale2HcaYZS9waKySCfAiNh7kLemXvwJJu-3GL90rVemkRFPDT_BRVVnkwmS5M5tvzcsKkH0LOOjdhCnyi96gN7JwLSEdW1XJCfmrgvu3g86mg0SoE9mW1sr-iT6jn-yWTWKLq_8rta19W0x_soCSOPcaYIeH-GQ3lgoi6ELNgP-535_H_WJBFMPf7j1jPFseJMNtSappSYOVEBHxD8GptY6yidS4QL9zFx_iJKirE1uiJFVc57mh4ytdPA1wG7BdiVUT0bK-9w5biY3fvT4gN07RI01Grsi6w06I95BH4K_BQ_m-RNBgbEk670PswqtTNmWrwDtqVC-K4SqPRb8BRXlQ41baNH_aENjKGLHGE3zr0Te1rChFPgRx8PM3VvLISGUwDK-xJkAofJEu-J7jrsQOJsn-sObBmJ2MHGOaXIpDornFTCaqAN5MGDipkvx8_-ucdVylnkV2ja0_OInKZRRJGEVoXwER1RY8weUc8zy2HQncl5ryx3h0uzrb1sx_AjB7Dyu7SM9hiZDklIGHlxRzO0mP23650JeMz9F5kcxgnBxRUASfK-cAyDUw7Qyh_Tl215mCRv9yWmZ8pKHeyh0xBjLHD52FQ8esDvSZMldNwB82HOhgBlOI81RBdw9zMGz5CCMyaLQDcHzO2p-zquDe6Oeav-bn_1Ir1volqYPBN3BEUg3vIUe5HPpcuhZzZvLCeCAsnyJwZLwsfvZE0E4XV9irecmATZKH66xzzP92_gCLBfy5ErHJOaNgete0KL7CCHbt4fPEMVzaawdYPYLPs0BsaMgo0OAvx0tHnJ-rDkvzlMrw64Ye&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex Polar 40 KG&quot;,&quot;experienceCount&quot;:21,&quot;id&quot;:&quot;5007141&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MC5B9kSF5iafIBCzlGnoIIWIiIcy3QHvVome0dzFMtDW7TbgDnP_cYE2k7VqvYcob0DoEqSs5sLLz2ARIrFkQxxt9Tufb-0yB4ZT3c_N5y2LWoLUpf_Iw8J7y1XsO2L7ialg2iGD4HR2G4B0dYnfQmz4oCq4879MJ5eHDtrABnucaBjnIet4RUSfRTCOQY_PW5OVzGkUuEC4be_aksB0jJomlvM0yavgshIw1eyv9blFMq8st52Fe9nfu5zq-ngzTKu0cWrJvDwamEOWvitXENUQpxltWUdDnaOUEoeTPRjc_G_50NkwR5_ndwGVGSJsIvvVdA4l8NwFSww2qRoNmesPQLEge2dIlQkfhkByX5y0Mu7AmK8kB0maeNVFUtAHC9HHikQhVjv-eMyDOf8tVY89MNJnMJ0uEurPy9ODOVfrHLFcmoiNDO_knA9WGg-UJ5w8-kJUcGOohr5HJk4tvmOtS9nfkimL70CTee9T00vud0mlAW_U38PArgSfKVUIB7rQINKRD2TeIvGVQmgiq5iD2Z6xtTpmiyCYNZ8jf-Xe0ejlkkmZ5YJbwbTx3aqq5J4CgdGyAuN0osxf__owvvHFLVtDtwgPGjQRxLv39WikrZCfq98xPAeoeOXPF1Nx4hvrhk67uLnXORu7006EL5Kt2d-HSrKBH2gTOEYiUXxaGDW-QKg7--H3gJsCNQnChPnh7hDK8UpaZxVUYRhU5UeEug==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:223200,&quot;minPrice&quot;:150100,&quot;offerCount&quot;:20,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:12,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y5tZZZRJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;40 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LSq79vlP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;objem&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;26.4 l&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WqKSC0EX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ barvy&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vápenná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;37EQnwSm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;antibakteriální ochrana&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jgz3M2Pa&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_B_x/TP5dU8.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NwVGowoP&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Primalex Polar 40 KG&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;5YJROePIuGXv_uTNDPYP7gvevOOCTy_t2B2zUb2Pqr8KiK5wpPaCQ0gMRlCNUlFU1J1vWK60SpO5DdNs5HPPKkS8zi13STzIVQ6CDQ2SjZk2tzUfp8AIkSVmtmSc2IFZUPOZnFftZsiNxyGMg6NEwfCcsLW-eD0Wd2fK0V-3dZj6AtW0hWebkK00MrXBK60oKYFX8Qf9L7-kJCqIto9wj3XylJehDKs2qdMDbuA9ZWxEeuKY6A14tb2zdu4qQ2GG9ehpQUui2pPv9fdUeR4xHSM89G4uWiPkMmFvK53VAyk&quot;},&quot;rating&quot;:93,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5e0b3723-e91e-4ff2-9f2a-5b3f0817defa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-polar-40-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6914891784603406245&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/primalex/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6914891784603406245&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6PM0Ccek&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2323844&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;XsMWhvrKtyvaMpNnKim95PhwSCM7gag9ST3rYjaxWya40yfnFl4q305dvxTTxw10iob_cvi2FwMWtmhkNimwh1ija_OrMvDy_dofOl_ZlJcW5zsDjaiDxJb_mebeZVad7XYQuDFxCZIltytSG0eUNDOo3b1XBa6qVDHtVZGObdf-uN-LITu8VTISb1grfXyvCBLXnKhyqtc5sSPK0RKQDuMLwK_KdeBd9eYNTDoIWw-IPgvuQLQ_yHXqjMOsbVCx6QKAsKSzcyQP1oZ-lFru6Mr6beUE_QQ60O3mc4IuRXbVeLWH_XFhbiEbkhG2z3bh1jGzBKeGp8uW8xXo-5GULMtCuCUZ9ihqvNatDM-24uUKMTV7TSVaNdE0zmIhiDahur2RK_d4YWETVwMdTxBwaGjxRLpPQ5fx9H8zcTIun6ni8NexS7Lmo79GGYSLC28LpYqY8RFPvhDkTARWnhb8XQBV5qPff2qrFR3oL35s8vuQ5ljgugMextLn68pcKNPB-CPEFEqC9VtCs16PyQnGG9HGC_JASpsUHzpHURJH5vxZnCROU-YrBc4uExfZTXCztl_GPdHTHbsX7-M9oIdlhFQTaOJ7npLGNpPIsv5wRcFAFbd3fjcef6oagRuqUDsuW2_pLO-eS1WxjSt9R81WDTHOi8lPKTtpuZ34sZXQ42mVYX57eofbaqxeYVBUPg0vgHOll4KuA_-G36_Tm13aYLy5uL8J2GfXoId8dJ2KS1g3mX_AmdCC3qZENLhIns-NqdrX1WpoRaP3uplqAh7XBtBDX7HicUVctgI3qJ50FeOOHQUqcAsAdhaYo07dsadlv2INYyIDx87cIuDABS3OwrJagflcXyCP__-jddemr4fnWowK2Gn9pvBeGLes7E9nkP-O-czo08CHMzOgdogzxNmYTCQlivRlxL8C192tim7cmqQ=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex Polar 15 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:38,&quot;id&quot;:&quot;2323844&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;XiqZ-HPwHqtAXLioiNBHf4Oo0pnZQbPUUIaeWyrURR_SZq_Cxb-ZHnCEnCUanqBeVyfG0_E3BLIKUN4Z5KWxWo7Xa_XWE67-A9nxSLmK-UQp-O0PUMjsoxj9qoEih2DZm9TyGi_sqqR8FeEB96KEtHSyyWPhplVve-aUxU_U5cN0RScvW-qc4GjGjKdx3jyodBidx1xK1hevONmHASmmeIKco4i8iZMRMYeCeasdG8Idv8S24IlY-LvuPxxQlzVwops8RRfyBlJptMOTS4TWTboxo9ONDuw8MfhtVyH5K3QbLa6Q-MdGjGzf4RK_O5zsuxcdYoCn6u38Ar3ym0y3jauB-QVrkwfoi5cG1vlDtmUFhJJSn_kauD3p7OuSXZBUnKmr_7xQRJ5LvwoaFvJjdwhFC4ob3GmrMbmQN-sUcMGiqyuuwcrFz7g2Sk5CwsdE2WpaeSfGcUq86Gj8yCEZc3awjgdXW-VYH8rp-U2KkMZjKHyUWYaVgVEhw7BtorbBsoP1VzUmPObWwSjTi8tDJORy8-swNCpKWkj7cBCNvGX2loNt3HG2bI4W62zkPNlW_ayuNb5IDkdSBnR09ViExSVPG9F2j84Kq4q-l0kTDWBmd-FPbqLxkiSv9OoBdiTvuAOQQU3zIlnZqjhSbhSpH6plmzv-ArSxQYKGjHPVLcHs1x0Y7mJPNu-V2mNUw23hg5-IpIOZB3np47wu21d1B_Lx&quot;,&quot;maxPrice&quot;:99800,&quot;minPrice&quot;:68200,&quot;offerCount&quot;:28,&quot;offerInStockCount&quot;:24,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yKoHHrfY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5KVLS9RP&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082964/img/10/613x455_12ueyI.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OjZ4eWtj&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Primalex Polar 15 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Rw00CoUXgQKenXU77-aiyTgHfwQ7t74sjD4oq_QZ3ghPn1vkD8Ak8xbKdYSdZ09TXy3tqa8NjoJ62U2VKQ-4fP0YzgaEKj2Lh8uy8V2grt8HYc_MtlDUE7dGQPcr3iChkPpXuVGoi6R2jbTDkFjGVhsS2VeXNNX2EYmmGpRdY6eELPK4G1DPziK1lPZLsoUXwpo4wT9MtaBk_gFMOeLjMAr2GsVumpO6huD9C4Je5RxRvngkGoiURASOquTou18hukc-Y2_pOCC6fiIA3nC4Gg&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d9553031-4746-48e5-aa56-0ae86d51da2a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-polar-15-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6914891784603406245&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/primalex/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6914891784603406245&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YO1ZjBJw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2910563&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;trZA-vV4TfOmqYoFhJyKxyQJjhEOKJKrv9VeEJTZbeAjF26bFsF2vEoYLNh3E8u7ut9rY5gLFGv6kxT87nAQ4FiEESU1DIbTgOQHCAQEYPAIK46LbHetwH7Z2nZaMNKfHaGZnj3UwIuztavhHls9TSv7h3Jn047TKMKWfi45F76ZeOZgH6JhPKcNDIyck__IdVQiiH9peGHadwKPe3G75Ky-S1RS9AuICwrRsVttWxRfOjBvnKOzXtIgDyJkPc_ghtRzfLgllvA5trs1Yma0Ok6291szf6XeyrCOT-kWaB44L4fWMI1AbMGAIsOP_bc9coALq_CRfGKGQ6Mi06sbATou380KayzywuD_XXoRp04-fNZJqCMIxsPBjj562lTWkNZN1oN45QlFuLEo0MZNtLrgSqrudwIjD79zNqQ3UKX2KRc18INSvRWpBdFWQe4M_tj05qqv9iWKPPVV6GhEDr2n1W6bPplYiEZR1CD8SsEhkW1fFyetuFIdIUHw4auRUTqbaYfSqj90SPfAiN1CQX88RYQ2OFbjoArWVv9zdHlZWGjz-QeoVqnigYfiIuRtz8MNCtjQOEomuljV_HVDeuQIap88MIeHdd26vDQVirmpjIrG8RQ6u7E4sF_vCxu-27uZgRAik9hw2wlu9yKy8tFUCJR-V6p440JGYeNup-JnilheJvej94T_P7Fk8zZVgh74FcZx9m_Y9zJ1IXC2KS338M7PkJQcxS64eEv_PU7u0DKrsAHXtiVnlYNzcIVbMtI5nbuuiPA8GvAhnJDj0PfvBsWNmDKbAvldMmZh8P77iZmnUgPIsntHgbIDLLMp5CgDfgCsGivEF_roI-k4ucl3-c90PJwfuf1X_T-5TxKSUDKIpaEm-7D27B6tQNLmhkGxV2kZUDt4QDTW4NeWlTCGb_sgqyphcG5Qs0YMKdLvadc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Het Hetline San 15 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:5,&quot;id&quot;:&quot;2910563&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;stvVvLId_Uo1fs43jHaBjLi9yabk7LDxQFcvjTJ41A_hsD7YOcEqtRlvAm59cWmMH6nPTNDWyDlicHvnGdr5pF5GTUWISHkXR3b5y5Q8EPh76C_3tDtWSqkiv-rP49_Zbbb0nrTCY0xWEcbejSRe_n7pGMVQl0oBWQqF2riIAlOjEB939tb2EqJaXdPjFbFioGmdjk7b5AcG1Iexo3q9Q7hOgpdQ3iW-k91RE5XAf5BoJ4azDIn0Gj6KqAQCm5qPNM1pDYFnRjux1TkPWOlye2dWUei36lfymmO7RaDk54TItK6UioUY4-DuLfMbNVc5dBsenFi7dy5Yfa5edFFcOqlSwvfzDBe3pB0o73HyxORjR3TToXPdtk3_lB81pnme1vr7QT9soWKGkAMzYq1KSuiNPZGuN7189HzX_JPXm3dg4rVhWP3kYEg5JYYFSNRG1tlN39u_f3jdA5AHaJ2UCLPTMWV31ydNZTXq9jovfI-rwJn2UVzWBsQtPFG1tw4Ha1T-gERTphLmeZW6n5mfkcV5mvAzEEflvBghP2jRhTOdnVwXTOrxXv0TZaChHmP78EytkNpdnsSEjP_DsyxBd9MeqsFos7V5RMSIAoMV3-bl5E8X0KiJmOZC8Pn6AL-8pLhfEUX7icZLbDTwnLz7kWrJfj2RI_Eq8pLt7loe9F_hWKHJsfovoTX6Ez6rsvKSgIUYmGBsSbLBHlpThzx1Fmtz&quot;,&quot;maxPrice&quot;:137400,&quot;minPrice&quot;:89800,&quot;offerCount&quot;:15,&quot;offerInStockCount&quot;:11,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8We5hiQ9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;30MYIimS&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082919/img/42/483x355_yIuO3D.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ufv6H9oq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Het Hetline San 15 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;u-n-9OytlL5E2ROEUOp2ZbO8CAo9jlyf429TKfv_u0aqJoMMsCiOR0dHMWjJqzn0TK2_BxK8TwYSNlnqVYRtj5cVmJ3BHcFNvyMFoEkA2G6Uhc-wnWrzyPNIkEOID6nuY_zei_mAE8fdLiEAYEAZB39tg2Oqq0slDnhRf7EulAbOOlhFjB-ae8sumpb7nSby2DmOyerV2-RTYFzSBwN24supcgndUQ_YJT_0Y6BP9SXL_yWNeQwVgX5tZBrUZrphSnoVdz_oJeeqxtTab1oi-Q&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;05772be5-74cf-4595-92b7-797bf55d888c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/het-hetline-san-15-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HET&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3695792940667592806&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011299/img/3/150x150_hDV7Om.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/het/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3695792940667592806&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DmtAcbsl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5713482&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;3jpi5VC8K6izjomiFLa8B1uzXQ5CCLSMaPI2BvVvt17CdRG6xvmQA4zrJiJpFJxSk-B02KGUUCxyPd3zNWQB7NgwBJjoqDeXN1xWTZLlhShNZqn0MO1hd2C1dQOXfHKyn6tW-x_ImqMJ3lPrHKF22mm0ohh635gkFYyibfwg4ibOxyQkT_RCHuRpDryft-a_EXTLiPi3eCd6NbuAPcEaeDsB4rQB9DHiEz35t_Rd3DAV54aAmpQizTVYvZ27dxBLP288Qb0c5B56cw8W7mRAo67rwhCRku8wPAiDBQEZhd0MCT0nBfQSphy7ilW_N6dzbJbVk7NNhjLQVIBrOBn0fcbVYPCZ2asKEf_DPwq5voCC4wMlfWgc1LvUINVqDvQYyj-GREzd1M7y_3-7dPUK_zUtz39eL7s2OAYReoR223d5JuFBV4jEx3hrrZ1oHG-MVLxH7FpKNmqzCINIrLYaW0TBPCls27M1lbQEh2FSoqeocnmLNkamh949qU1wUSj2_P-DjMge3LOhvYfhW0ODwAb6lHZlDjxX5fyjQFHZaJmk_VruNPmBxlocOF-4E97qLi7sJYnuc0QOdwRPwUD_9iELYFFgrIxs4x3dfFYXKtkjf6jdYvfW-Eu6Wlq0d07zXnCgxqETTd4bQTdVwv5PT6Kyhn8Q9pvEtTezd9-fC9xFqSJN91cJx7rVZ8GY4LljKPVqpg3_v4xGjwzrh3QEGJNOvHYVdI37XQiGtpni5FSR8Tf3RMvd6O75C9Sg0gMQGSa1O6xD8mcULgEph4pzgYvQGaEnfe6Zp_l-2yRpc72iCXTbOSlhD4xzvYP4Q9f3h5Rk0WPfQig4knW-t6o0ub00RhLECJj_Zk-eye4VAIOImzL9nS-CwYSVVSzucYsrTDT8RQZWdESPztcGnc3lr_I5XP0eQsd7DPsTVrAM3FxjrUfe&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Remal Expert 18 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:8,&quot;id&quot;:&quot;5713482&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;uVh4d63ChvRHSRAsRkgXmjNErLrz9c8yptKmGhyyqI0MRXDJy0gg2RpDx-ewDMhnHjSSu01wTH9HShYBLjJDjutu3gCZ_sOt6qUvsC7MKmoKRnTd0NNGJ6hnTwItUnZRl1s9vVHBvzzrUAmmhrqGfyzIhIoWl08zMV4bVE17SCPdhSBGSFdLDgH9fj84bbJ-uqrcS5w177R3ORwR8tXqbL3FVIKOzTKfXmIY0P421YghFzliNF0Zm9G6k24eS3dy3KMYNT5CuZsRIBG5FEkJ2r4Uj5wKHa7joqugfe9zDx-EmsrdH-4eY-J71s13EYmmnh8qgoVG1X6g9i8gjVni-eBZBcOW4vLOHA2xyS6BGyWo4C10UP8D5ZmR7s4KyayT5ZD01iFce837b3mlKuIWqq3KSQiZgNr1UMErG0gapLzR_YuJWqAJcOcvTm_0AXcfG9M3OPA0RnFGb469SnQjN2F_Yah3thzCf1YcCV7QkkjJHharzLbN6bjWU-OBpd9v-kSwfrl8_14JuhScCOlslBWB6se75239c-74BpwVNi1mkSZaRXtMX5cx4IkyuF8oux5ng-1_XU2HHvGl8igYOr8h7tGziPqdKlYBN8PYZalV7vVOFJWLfQ68QgShFGYIeCnJ8sEJ9y8J84t6PIMeDoIoQH7kY-DMRHhrSYmBXmJ22eCz5CyQHrIMuNdchm0yK-BTUniBUbVb38iJd1R3t32xog==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:76700,&quot;minPrice&quot;:54900,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bU4yFf4N&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LbX8EN3r&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_E6/wO8BL9p.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Te6YKpUX&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Remal Expert 18 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;iS1gsQ-BXGXQ6z5gf99ZR6qim3IFh9r3eadAeNyNhC-_fnUZMHmaFmy0BtAzgh-hjLyZWExGVih4GGWM7ro6p8kI3vnmzuHQOS4gB_vnTFTW9tL4nGaaLRPfim_s2HyE1G0Iuc9kOHwRKqNsmIDSRXfG6SVskmtxfOudC9vhfh5KWMpvae_BANr1bXKVaoP5uceZm13njNpqK06CK8MAZj5c3sULaH95lrts7z3IF5It0FFnzPKqA0DZL83qTvBSBBShvrMd4XHG2FmEB47WxO7U4zJi7pukrr3XSqgjA0k&quot;},&quot;rating&quot;:93,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4fb6d16a-35b7-4c35-8404-89e23ff27bdc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/remal-expert-18-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Remal&quot;,&quot;id&quot;:&quot;17188469509168174778&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_o/UrDBc94.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/remal/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=17188469509168174778&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YD0AN2DU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2322821&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;mG4HlZcDcZuD-ddbSA4Jtq7hGGmYEuviblSIXH7D_fLiHee7qjgtvIP1X9JbLV_Q_1LS0XAR1kpEQ8xLS-5bcBHtLKT0bUk6J7e8EO3a3392zSFyZTOinohgoYay37LC5aCVEq216X9u1dyC9EurAsqUJkkgnKmg_91ppb1UMH2JbGXSSp4prOXt44c8dVJrk3--Kv5__ocm7dFLtYWTzJ7Llx4DVs8uereUbns2Znjs6fexNRavM4VDp6JgQYi2H2RRnKdco9Cy13N-MXJoMC6W2wHvIwT9mIQ-2XeijjB0OshnSHaZJEO92jmLN03CCNxdIhfMg6LGZlmj2EKdH8VZkNDq570Lo-kZBKHsYhIS4PxGpYlGYhM-1pGV5CPhdSdGXrvNKW2VuZ4JMCpAk9qNg8wWrKsl9n_Hd2SG_q_vyltsH70SAUv_2vmPGkfOmIzmFB8Py4v0xKxm5GQWjkyQnys9eSXSBypbQQmSQNRyGpeWNXOmwhnmJkFQBDPdq6lhnUPJuIw5O0Mr-bcG2WgYe1el_mPCRDtWknEOjnCpxWdiLnMLib2B1wuXyTZZBZ67uwdrRkOZ9D2oSvUF0xU41QGcn9YH1PWX4UoE_zdw_KXrQE8SBzEj8pXJinIQuKISfJIS618hboyWz7_m79C8w-ofqtliBe_Lnjlk6WEQjkFRW3JCqNETQy-NbvO8LQW8T1OxlCZKwLGQbGZWEWHhe5YLM3UYakQ0ZbGkz3gQYpD-1Y7DuNhR1rB4q-2KjAn2ITLjoRAu0XpiBy1O8xLddyuV69A6YaYcq3lATtbz3Nsna5ctwHuSNNizsarN2HPcm61d3S0z0xjZbhz2KgUo-R9JvO-oUgzvRCKQ2Ym1wTHxANmfJlNzUBXsy2LLcm3xbRKWQmoaUNDJfAiTwO_ipxtE7emBr1Apshxc6VV3EXk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex Plus 15 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:20,&quot;id&quot;:&quot;2322821&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;qUxgwpptJme7lI6lbWK0PBoVQYJIJwnSmvkF7rfSBSIv6kQL27k8DBAAd16uEpn1QjeTeN-VZ5HGZV1p8Fse1RHYJSjDBFqoRsI6qVHjKBAppuZyx4JTIF9z8q5KpLN8wkav5y_DmHscHZfE56pnqKqwZMbJZfbfTq8Q9oNPtbkhYEmfr2qZfS-RDASPPqQKbTrDqt40VtO_PF731MipCXaxklu8CUvOxnI-1Ry0jg7FdX1fB_Nxk1CwJ9Tsadq2pBcMrQvq09hZjvSRbIo_2fHV56beeeywepJ4lCFSsXv80nXl2agdoSKPyd1gbdsa5oeJnJ7zTb14gnNqoncdDLuwgpZONlyrKfFokzsB8dJ3h2svElryz13-1GefitH3FWzpiatld7w97oky-WouH86SllcJ2K1P__2R1yyWWRzhZJmyeAGjjyNF_88bfQoW0WDXJNrApficTVBo8Xeo38mUJJMJZd4bd74K_v5oaJLgYqOoUPgAM9DY6LkP7Ti-Wefo9glzYaNzZbOrkNBH9bs235OLECFMDZII7J70mivVsqRpkdxPuSrBv5EceFw-xAXX9FkrJiwEP_0Ft1iEw9i0GIcS5GA1SYcgMX_qjdCHshgl3TEjrbVB-dS7AfFD3D1PKSxPZEcAczjxgo80pwoIAV7PaNI3wFAbbjc1XiTFWOKzMiMBWftYM0nceDiRVNeFh6bRncpR8JnR6wNV_VpZ&quot;,&quot;maxPrice&quot;:67100,&quot;minPrice&quot;:49800,&quot;offerCount&quot;:16,&quot;offerInStockCount&quot;:13,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6fNvKKih&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y1n5GvoA&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082961/img/12/763x557_UIPJRx.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qyFCzVA5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Primalex Plus 15 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;knzt68M5Jy6STocEThx0N90a8mjQ2vr1sk_L8vOccfvLojqvFZiTZ8zUk84-kcgDGc7XfjX0Yc10-jzZYYGxpO8MKnX2PA4edhqU7PkS9xke_WefheuuhBHT-2jOlqJ9DU7HIFv8InXLFnaL1wfYNG8YYSzRJXzg7jpfM0iJCXq5UuiU7x74fASfDtaJBVyaBePue41pO2sj7F9WlBfxbnerGuIdu0tCg4UotYdXMTS8aLe8wuMJKLR-wpv8Uyq4JRIPb3Twd6i-nIRZ6McxMw&quot;},&quot;rating&quot;:85,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;84150bc5-ec4d-43d6-accf-b61db04f316b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-plus-15-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6914891784603406245&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/primalex/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6914891784603406245&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2P68yw3o&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5773227&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;kitWKxpiO9cjsJKpO3LCe2nOCyzfXyol5USH5G1UEhg3RXzAJUruyvL_XbNdBTPJ7gV93QKai42o02uz0IE1tVwFTp5dDBh43BHmNzcQ4KvjZUBI4SzCAhjAa4Woyfa0TqXs2-jsSh2woUAPcu4h2TksxZXzgFBU7H9Vfi1qdTYAW0Qtdi6pIzFsaD0ussey32eTTq5PPhVYQkQsDYac_wURvUQ6Ho4H7daXFFgRNW47t6GKzeARD5tL7_GKC7mk7_MfDp8sqByDQ68zgO3gVQf0uLnVyonc7Hj86y26c15xayyuZxmOigoCmWUp-0zuI6n9HPq4lcbYWe5tyvxLqwxviXhOX1fHPRMtldqNYTaWsC02dZQ1K8qwqN0aImyNYdTbJhB-b4x8KdZJ4ptH1YFIIInphbf_GEnr7NA7Uw_JlWyvBtPlh-nx3Ht8uHcgu6sl05O7UCwxkHJQ-dr2CQWmmQ71j09L_k91z1o-0TVpsjy3d1J6TdcgCWFwF31p1bPz8yYK1QHXtot4Usi8DcE9T8yuEnv2f2zdKGvZJRe_WAeDl_3kM3-QJmMpkjE-wXnPbuNolSN9Z0c01eqKfgZdJwoSzMe0g_TuffykIGsSzfJ6o2lpqi7hsSD34ZKQuAoLeELLBZLeslvsHwjSFBqQD88rXp73iB1bdtHNc8P3CDpZpA7pHHiMpzOUU7iN3GWP-sYRL-Hc6TlamncLU-Cy5pW4JsbRU7Pii7qllnuaOOkNKLqOrSGXvTvvWPsCfQhcmrRxR4v83gD7TrAgO7p9bGtMa9WVHcrRN-fva8NPKeDWsagSfK2rPkp6LxnTcsU_fv96qyRHJDv8fmZWLtemuE3fiiI9eqyr1N8M7Wj8XBxkTzlQaqhXYbr2egGgEw26qq7hfkW0vnzJoPiKCGhdjg1KTumPO7bVb8wLtBUvfZs0wQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Remal Expert 36 + 4 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:8,&quot;id&quot;:&quot;5773227&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;5aup42xrlfbaWSV59g4aNAkahsPc0zD6Ge1KobeU57xX8qrBhEBl0ONDhAWreaou_edfGsdhtS0IVPAccqMoN3To57Yali-VaAdAITFPhdxnMHaSMATs5llB7PBeA0kZv4LzJCGwTKSTidUU8-ccw81DFF1RG4pqRXX4p2AGWHs7StHXYcdBiUgl8ki3KRB9BLuEb1gW6umxE5QkRqD7_iSRNRptC_iMpE8FbQKYZOt-kcf7sEzV9Bt4lc297nFL1hjqPZG5IjguQ6U7HpX05yqnQmamc61Nb3hh8hVNmFqXj5LHCcmn7wCGnaJGWFiWzJRiGZOvn9vhmwZFnsNt5JdKMByEJmGCDnT2xlIPpvRmG-sZUJ3AvqkD6BhkRx95I_P3tgbGtN4fCO1D8ovGFWsNtKUoFRz4i8LNTYw5B9fFaoEwiUX7EwQkBOoeXepYbfW_xEoFglF7mUT_wtNRuJxhuD5ItC7DM90MKmo9iTQwrP5vV6eFBaLCVbLCk1rFrHy6Pa6Z_TQj0ipKW21nnaaFLCtaMHdcyoumINTwprwd40e779hcflyiHZpLWQHHHLNaTIAAHvS3VKw8QMuXILFzy5nDFrvmmjUi3U0yNCtkzKhNraYdjzsb0yq7tQaiAv0yZ7Wb3Aw5rcMDBHDQdGYDVBHgMMCYChXQS3ZejzkkazebMVD0BP3T5fir5rGmjVftd9hri0DHgCXUCD_FzhUDYFA=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:160200,&quot;minPrice&quot;:112400,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i3BOIx76&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;40 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J1GCHr5H&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Er/9IkB9Pm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qPFfipUL&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Remal Expert 36 + 4 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;srvqrxpgN2vzDmrwMJuafhkajVwv8QaxQKA21KpbnDhUQikYnRR2nKmpn52XK48t_MWOAouhRdwUh0y_TSx86kve5dKoHuxlzaGivHA-SE0obCznQyHkJlXXRRib7ZX1VRv6HyAK-syos7fGPOMgpMalHgF90gBMcW4qk3wH6RCir02YFQKeMSGWMZ9v_r-2jm0H1caDlIPG_pWgm4khf8t-kg-uHCQzCmDpS-yhWx112-ZEslMXQy0FQCkYdgLY2YtAngKaHkedCbk1uJITRZsWKHaglgvifZGcjSrilew&quot;},&quot;rating&quot;:98,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c017468c-7087-4ee4-892a-01781aece8ec&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/remal-expert-36-4-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Remal&quot;,&quot;id&quot;:&quot;17188469509168174778&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_o/UrDBc94.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/remal/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=17188469509168174778&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MJnFyU6o&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5967362&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;FiVE042_aGdgzzSEYjYUWDVqrySwmmsZVrdLO1sTdwnJLODAUOfwX8nak2-HIUsktV3tUDZjdwAZGpnvx_Ucjrqvi2jLbqr1qN3SgLURbPYv4lqTDYH_KQnnAvW6TqNVP6v58Px3R6EVMfi5vYi3LYWbY4PnX3htNxeqfCcVybNguceQ4KozifubqKzPn3UOANeFUYozko09_raBr3ykyLl-26b2xiSnAeWJXzIUrT6aSpjZ-TTQ1iW7nUf-e_6mzIKguJfcA7xGghSZ4Gv04QwD8rce58iiFntzZ_xuV1NhlOmFpJzgfRkL7AErplxD2ndXSFXZlAuLVuO1rauidEjWa0wuG_efjF9aJNBlubslN-tjrtLPn5DquJoslB83Bt7CIEavJWBFUYiKggxAoQrwcVRlRGVrfPuy-SXyC6nZS_z7QocJRrxLDjAYYlMjm5zd55pWN2kFRrE82vONMZkjLyrztOZ-cKtyU7JakqLq_spx27nyC_NjT5Wk1BM8jNyKIE0w8S4MCFK1pysWcix0FGsPikOzhwQnOQtqHw8qINLP4pJt2ffe-FoqZDHcTtx1jNVuBNOps9kOIrTMl57BGroOBTl24pT8SU1h3-Whg9TSAhK-R8fMMVMjUBaXK9oJ6DCMd7cunsmWa-SE0dweOxyQFgnY5wTZXVs-awCU079NvTxbKOQ9oGpxK9O3bT-CiZKkx3rvA6urThPV01lmIzOXb7PqFqt00qX7qrC5Io3M_vjHIMa9Z7O-I58fs_458Yl4zQF-ufCGyApQC5LbDK59u7kOyDbSZ7eRSWGpNyhpHbxyy_G98po5A5zZkU99SV8yREQcFDjvm8T3ZbWbCD2yL_YEFqwFW7hVfhZHOXJ7-p5RTrAExPVmqjxAMRDCj_tg9qNxwJgywSC-B0-LFf07mqMXSAsuUjUmrS_VkvNI&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Dulux Classic White 10 l&quot;,&quot;experienceCount&quot;:42,&quot;id&quot;:&quot;5967362&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;_fiqkoA0PApJl_0r4ij6NTmblKXz3lHWkIAQFzGskZjEiAviMRfyPXNf7AbVR3eNPSQn0gxx7wia69bzuQKyf_pqeUIbc3MdG92D7Gd-cJ2XlSR7t6UOlthCr0JWtdhi_QvdzON35S-alk6SHshW0_YtWK0lUMA7Prx0BdWeNasTWv0DCZp1p65AkcXP5wVEJln5_BLjKOmSPSpv8EfUKavL46IWgNCGyBo-jMjKRJvh_UizBqkDW90mhblTs1oxs1i8gGKIEgRgyXHqeGuK2ZlMzhws6PlxmuSukKcfT8viy5rv5gYj_UdUqcqwOqXkdywzEIprsaWD2TnhZj4d4lHORzwHW4fEHqAdQskLqbdj-eLvCdbJQcRmACWNXj9KbNPCsKVJ0Rl2CpYbva1QH_pV2eWb1oLGeNtzSXF40--BKfWty5DxdHolipzqjX0RVNhKwz1lDru-c74ZxpVG8BmvLng94k5fMoTIQxKMEgzj1ezsjyQS1Y34YL284H4BYUY_Mwqnu6kdkuYXdUPwduNYKFwi6hXXXdDjSJCPMQoVhm2UuAmxPGbpT1V500TRUTq5UIGyl1YurskwWmpupTPmuWBHaNitDxDiPlqxhLRqe5hUxbcTM_yY_3t7DHa19W9U4yScXW4Z4eeC1KF7ZzRK3AR1L3vfU9t1Iv4EVp44kP7nPj_xnrIK60uNGtRIYOU3rWLQFW8nmmQJXg6laj2CAw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:69900,&quot;minPrice&quot;:47200,&quot;offerCount&quot;:16,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gWELTY7u&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;objem&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;10 l&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fwqLuuqc&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_GB/nbpveF.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f41BaWVw&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dulux Classic White 10 l&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;kjiJC2YSa_9i0NKWe62JPPa7D-F2Njl6LHh7gDfemA7m3vO3DRg46qsFAsvYNhz0K5fjSf8HlweJa9Z65akDONAw-mHZ4M5av9s0gr0X8MXkYKbAU1AQ-scyOmgmWTvdOnHg9EcO8mELDJ7ZEsd3ZnxfSPgFG4Gd07K1pBitQpG5l36C5zlNp_JPIFM3Cr0Z6fQJdxqzj1mCBgu1PF2fbQhd2CrFmLKwu8KldWQ_13peXF-lbWZBEcsUUZgDASUQy0MeUOltO8pP9bk_OH0aJdJ5vdwGxOBJ6_88p_Pb7zY&quot;},&quot;rating&quot;:98,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ae3e1348-e0a9-4f0b-995a-ce484e909a97&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/dulux-classic-white-10-l/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dulux&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12072588139073812415&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Fo/3egBoay.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/dulux/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12072588139073812415&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FircIh0C&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5829522&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;TVfYRv53YDxGMxOKHce0q9s6J0ZsmZWnWHObHKYzxxiNMlv1p2cTOPqFvO1v3fzMMpQ-KZQVEoQBl7sMgQYFhm0kZy3ltuAa4DKtebDqDLJd5SUhBNFawrp4pxcsiwoXw-kQjZZ8yEA7BPSQ11krUlru_QSKts7ID52jKreg50vmhheN_WS1giHVlLaYzr-YzplHUkLF44iKUZA1glUmW6VvUxPCRVcHIQjFXjcQbrEBoMVF3LFFG2HptX4i6r6fHPZiaVnYqBhLccj2QqT8k2p87oXQXpoNycffdzoq3mBMEBSvFiSYjVesQCrsHVvfL1emi_NETuWtq1tLFtfVz_aingmTyXnYovZjDOMrpwYqP8lBYlv3LWnP893zL6vMeQXq7tOAR4p7pw3qBhzKT0A_oUsrgmT8cgqxtlgkPQnQ6dL2hpFpaeT5d4YN5s6275jN1D97HTptYsLwWH3oBQFfmcgDkQycDTcUqUtA6xDqrIi_ftLB4I86F8sG351DVE6MfNyJJ-K8TVyLGTTxQcfk7zGNq5EUOjfQl9oR_1LfL-EQR7-SZ1z--LnZz42krQyJneYcmFM5K7mO1qw-eLKJ3JLqXFBkoNmVrNf2uK9qU0EPGVadukrIaj5wkB-D0myUvLrI8Jb4WL148HG-Ohf_YrF6NjDGp3cJnxun7vY3tGiIMealVXRF-sP-ZlfOQi87OuEgfaOQ7D2e5MP3Smjo3A_ndXBYWgRHvraCC7Q3gusjPmKeCJWbRTctlqiDay0G6YDpTKR_9FVNiSE4eSj5JZyzeuS0DUFUiUCyfZf8u6tADNALF8gdPU-BA5RTQwoQNCUAMKwDRvg6CXNw9tYwwNd5j05rT862k27ozO7Lg02bT9WbAW03GNqvgk8R4MCMlIAnS0J3jq9u7IluUo9V9FtFUHX7f4ZcZkRcRbLpc95F&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex Plus 7,5 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:28,&quot;id&quot;:&quot;5829522&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xPT2N60ac43F4YeW7ygMD-VEKhmpaymnWIJ3AyQCaUCR9JCXhn2kOGDFvFy0oZ-aQ2xXPq4N86cuI3UffygnBdz_t1Vb0cuX8yrXizaTCidjTLkKdFPU88BAO0N4NvBWUvKwv1_eYyCxyJGnXd8SXakK0TPJXX7CTP1QEyK7XfRRXxxfjUs_fCKaQxbELSk0TJAVajpElm8nvSmX0x171OLCZ4AVdn48tqNd3eA6iYQTL2t6eh2ZtkXNL2AJZ46bZeZeuwPHaard45Ltts0W_Pll5ODsiTe2AhVeTvuu4zhcAkanw1x2IWBQ42ZqazKMQkKTYjrCUqeXhEvWI9Y0tl6LxnoZhaOGR-f802r7Di-LhuKHxkxWsOTM3AQn4IMr1it075K2KDt2WRLstp3096jfSBJYYHAf7Mj99mU_4cJc7IQ0sVhFynVfReMw5-yJ2cZ7EUhNnuIGEiCA0bQ4DgEyiBeIp2UjmdPlxMy-i_ngQodCWgj-Y1K4PzDrWDEvXlMJfFvSRcMGepnKkaL4U4h68LrsKt27leP39ya0sMsM3zxKGihTwnrnZlBGYpYhrEt7H51aZPKQ4I9yxshnRHmVEhXVsjxm9gqOAIbUJPqADxn7x4d6dSQvA1_NPdFtIQexnPHiwidFlLKgi9vfdKQ2_iHoguQoWsRFzSy22dHvGXi6CmwPUWFTkQMCA9rrnbzi7VGyAlxn9tEXqJNMZK71Xg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49000,&quot;minPrice&quot;:28900,&quot;offerCount&quot;:32,&quot;offerInStockCount&quot;:28,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bRzuu42s&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;7.5 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1hTkIls7&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ez/lMVBRcZ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6KBXTPVd&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Primalex Plus 7,5 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;g1cxlxj3lHVzZL2UKy-KKhFZzaVPR-BfrVcwLd9YEVoOWlGkyJKMzNRFTqtZQehNol56O1ZMOv6A127ZtcHtBrldWJIdI_OO9Gq2jRkraavWl5oV0U0WPej_jwzYy-0cieoMFeM9c412dWuEHi0ypqcnUhcPSbM34f9-lxjUzem3DW8doUlFoQEcfbOO_z185hcYTSm0YBIkoCAKjVXPwChKRI3hjktbknyQrliPuHeFaww0Tzn8HGTAqSPon18il7qzFHp0z2BQZHO2w4ickg&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ced494c4-95b0-41e0-8a64-a05acdb1272d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-plus-7-5-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6914891784603406245&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/primalex/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6914891784603406245&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8cUk5fcn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5840835&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Q6SrG5ieO5qs0oORGJ2e-ex4pGntOu68hVq17l9CoK3vVXai2Z6ppNWL0zIQtMiE8b72mPuC37yy80Bt41cbC7fI1khp6Q2xBkSwG-3VthB77gJdCCdbefpIVxlOqxaDJtVAwo11Xxs9tT7uGkjY4cpA9Q9uI6TwiLI8U10kKkB7UsHCCrpAfV8QCulB39i86CqE4tDigpKXfu2OYnwpQ1q5aht2MSqweG7aZrproB-ULOGp4GLwg7BeOEBme8zCScZ77chlkp1KpN_2alFwy3IY6a8_dudlwUKHlgFwfqdvjBOhFiYLK4aufgHVKOZgQichrtljHP1oaQ_F4ViFO5tj_z7enNIm2uhV4X6xLtpPGLxIgkXb8H95HSashXiRHsXkzPAcxAk0VUbms_ACuXFRaa1rbRSoA22rIghpC-ykCgFF94gMhKKnRabAtp_qtJByddZQ7-SGBpCo_URjRAqxlZjnJEEjOdy1LfkQ8CesGoKyLK7jXnrhDREeiHlQj_dTykB3oBelbe5d7-V1f66mYxMs8PyYSC_o8c4AvVIAVyvnxG1w6LG133AWn0ddxTxcdPtFLf2RkoQnfU1zm2b8tV7RojhJnY4nog6rhhLRwIlnJULXDSAVyISaUzZx6jgJuCTaMMfxDBH3T8OkLZS9aJo0W1Od3mtkEpK-GodyIXoYxDq-Xo811nqOo7FYi5u5S7GhoFXR414fHr117FbSCi9JxtIL915yIvdMEG274OQFZRzmdfaoJIWumppJ5xJ4jxEiHtQVQk_FG5c7UeTbmS-UjtHqb6AhUbB7hwMRiu3zEKHI_XhzQe3KCzuwDHypqCLB9StDM5BnaQpxVYueSYtdIZ1f6NGW3dGqhRXdNjRqBpogHQxf_yH4ZjKACg-HHhlbak9Bkxzw87vrIpWE-N3utKAf7JzRlN3RQx_ntCCB&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Jub Jupol Citro 10 l&quot;,&quot;experienceCount&quot;:6,&quot;id&quot;:&quot;5840835&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;4cETtu0lE1FBiIXT1pu712cu3s025pU3pQW5cuD5SHuCEmKo1arcqi3_fys9y8ynt4utZ-DfrM__9H9EGbXTvwXeJn7UKrDCalmks9wGted9p1nFUuF7Ai6x2jmOQ0fc_f2_goGcM9XiLWFwS0KhacVXPFDuhlHxryMOPX7yvjAGJst0gIxz67voLHB0Tq-pvofHFJcVZCODYvNq9CPjCfk7ijcED6gZJJ2_kKxsXogMvlUgyyiegKEb-6R4DfeWPE-GjV9QeAe0CQN9RUkFiSvv69q6x3PCgJt-0MlguYsmcW5VZVf1wzsljw4abkIJC95grTrzzei5fWsX6veGcPD2ekuKaVSE90gEFOYwghqfNpMfd4HpQaFFd7hx6Ct5aVZ1oO4nFVvBnKPONaB9tKOAzYoa_lgPQvYV0NtMY6nqoGnqYDLfzgUe04f4Fzp0KS1Fi7i5Y_o1nR1u2r5qx_d69g4uoraHoVmLGpk2Rr3sym1t5Ludttu4pL9q9ddd3rj9dkqXMa95MrG3K6ocANc4qRWhzX_KHoCL1q8S60dtPNtr7HZgDgjDiUh_JwYhM_JT9n_Rogu6k7uYypzoyti7B2hJBiAETW259_R41ZhGZCFyHR_f2L1oUKYfgAGfclUybc7rgzEakARAYbeLcgPruVaTgV0Ztxx3DKclfekw_e8vOllWlYFedyOqbeHO3Zx2FsvP-pPVYS86ni65TUSoTQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:87100,&quot;minPrice&quot;:57200,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GMM8H969&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;objem&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;10 l&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vae7eqRM&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Fd/eZ3BbzN.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G1BNxXYv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Jub Jupol Citro 10 l&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;06yOzveBf7_n_PA7MOzsjDVkTGuYONy38utpx9LKbe7Lv96Y2DKnHQHraPYi4Td3s1P7Hz2TMi1EguTEwxAx9I-wImTmflbs5CiWfPSyriEvzNNcMv79WXLjPwQemRbUTn8lfuEBTwUvUjfMiDPYlJN60he3OjrKjqKg71xwFGJ3rDjakHAruS0KVN0SPiqUE_xNlq_55CSes1q1JTVnUwVmIkCD78VEIZnYfebv1QD908TJBXmHL-tgdhfkW3xOToSPYmTxDhUo5Hv9hz3MdQ&quot;},&quot;rating&quot;:87,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fb0b2072-2399-4063-80bd-615ce495374e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/jub-jupol-citro-10-l/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jub&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4990133631012734862&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_DZ/7hkBT9r.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jub/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4990133631012734862&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uOJdSyvy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6693106&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fGNGCRYaks1VWNscRlmz1AKZ4kqAuXws5Hh4TGnPYWb8NrF4LGClUkiMw9P-Qem0_9PuEhQQLnKJ_TPBnssjAUFsqs7Macp4RRFUQ-VmwyCvr56XGYKKJs7b4BF-29GbrL2LDFVjK76w3jZXFmVYU4KNGI-vDSX2PW2FLg4yu6XdygpMONNurFRXv0_6AF02JL-J2-03orOZ5bDFZ4G1BE734bO7Wdh1BrTskglTirydc74CT_NT_b37dWOAtOLbEe9kajNvOWx_jLMCJthwzWrNz2qPUd9rBK2k6jzDV0jW99OonvbJLIJBpShOk4c0UtoUazlWAD6AJmb_LXFhmQWRN3cSVebOMpi0aJoBp8JRJnFTV7zZXgi7onco_WF2DR3lYcesXes8TEkMQPLLM3jhufbvmKOK2qZngfzJ89f-r_p8_F1yqB3OkzDGI5uwv4NBZQW9OuCTh-ViWwtxuqW9F2wn5kU5qBJWqH6bibDhx-hwA6ATiJLC3Z-pcf0-4sbAxlFOGvqb6rZBi9_8DUc5gRo07MseylCl83R_724RWZ1f9hxZ9jHgMU60-wmPCHMwhBObkQV157r2ukmJUdqPM6tayUHqq7wbE4vga_96uLk1yg7bkAzw-CL83zGyLJ7Dr4AC0eX4QgYNavyUqs8L1ed0BSbX9llcUT4hGxVgJ--EsNxjugPWN0gaZcDxQGl2LY7wvKw6WcH1sYxrJEm2zLu12fCNlWMZBIlkZfkzkM9lUd4cDzNFeKyK-4LwAW3C0JPa4VxQsj_QX5H_aUvgQmmcKkxEu2FalN0pA0OxYW-kHcqYhnoLM0eXaTUvFa0bkiiZGOC1pn2MBLFirWURAs1wcZ8kiv-xapAIfIfuJZAoYdTlFi3T9LECUXEdu6xxAAsal0KeSqYnCJAoJDDobhEoEpDF0KTFGbAxOPByNcm3&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex Polar 18 kg bílá&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6693106&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;4LfvpXA4PJGmKC2AFE9zuIsoBu1RL-ul9LqpvxolXN33WYZCoWEggoM58Tk6Wy_jjiCnVX1GUEeTW8iR7rpaKHAzd9sb-st0kuhk16gcBe6EK_K3DEySL2gESepP_9vLFnE_nyZGr0-uH_VbnDSlGxxPQKpEKnO2jcV4GYIswwAqnAPvnR0b9NY21EHJxBXD03B_qp_JddodcpMOOjB9n0N7S-FfrsxokEPaCVZl22xpFQMARNhJiH8OC8NQja_IGupyjO0Isdp2Ceaqsw9pXGPAmfwTtUs2z5E0SuT-n1UT-jkUI67LFKMxpJZleB6cmoHiQPFcwoUOwOPE2uZ8Bjrf5LhY370360QfuwxAXCAzp0Qu7x9IkPTBZHQ5eIEYrKH0uBva0bQBfpzIoju0ECZjruXVCOp71NcfM3QCf9YrnZj0xZH35_-6jjQiIYeHDJawshE7e99sroXZk9nMEunQC4KlDx62t7GYklT2yPrGv8jfH5incj48RAE5NIlJQc3pgqrch_mgHrCY2XgzEJ4vBq_A97bHF4ovhyZ58GZtXoNaW9D34IUlne3mGBIodJ67xJKLxGnGRplABLd68ghfVjFGuz3s4nZTV-beBdh34iztfdX1Bbu4ylYnnzQbE-2Ja_H943627pbv5OCqfC3ALT9lQTQVLpNI6D02RwfmXajg9z9ATZlSOVZM-WO0RMwSiIqbh3SI685DvrxNpvRcYw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:79900,&quot;minPrice&quot;:69900,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KDHQ0b9F&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;18 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ft5akblC&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_8/EUqB6Uh.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZdUaGJpJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Primalex Polar 18 kg bílá&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;JnVtJLjk4rM5TBYGzPQfKXVG1HTCAzofXVo_FlxAU5hF-SJNRCWuT_2Lk8EyIGC4fX-W_7CQODBcWyevp3IpyDJaG2deoKDJ76AzC6BX638GnAqvgCH9NnPAZ1U1srOmXTgU3YV_1mmtbq01uPnUyxB9ylAyh-92Gc7hFNK2ZLM7_8t_Qwtrixlvsl-oCLySAkgfWui2s-QBUJNR3TtCV2BksOF955PuduUej6iGZv1x2eh-PgScz97I9vaT4_9uQo7ObAQSdAojlSkxgY0Ma3GfpCxyHm6zhma6urb65MY&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;34573941-9bbe-4697-a523-5f37cd7c8765&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-polar-18-kg-bila/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6914891784603406245&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/primalex/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6914891784603406245&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oTt4v9KU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5712760&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fzzffCDrK6lApkY5uS1zgIThGaOjnaqe4Sgp7ABwIDVyWGJET3D855w8EIWLreg7fpLLvDTMXg-qhpEijdS7lSdJ9WsaAocs7iinSXsdAaX4mX3wUZbI_FL_g8M7JIbW3HrEeGKyso6fo9-vOYQQpwP7Vu1AA068kVJpQ_Sj3EQp3Avl6vvPJ1kzDoQYjQQ8aEGQ1TayjJfULmrIZiyCEux1UV8snxS-FrFvDV1DTIDFp1r8bMDYiSseHQNmZa-9_f9NluN00IfCGlhsDyeOplkawcRPdDN425NHjz6QqvinM8KaBqS48Y-fHNOd9DQFkqgsNiwRlD8Kr2qfAoNXVOnht7yELYbNI7nYrXwqntKtR07q_pyDEknzoCwmGE3NKUedd4NRXshaikQ1JR7nWTOov_NjH5-z7ShSDOnx0iFx4GE39RiYv44Ull6_wwfea6Kzl_V9s1x1V820ebm3tsTRx9ZnjfztBE3bKw2fPXD399_hNwyOqnR9VYtRNfe7M3kfySguIkqAMRa3WGZP2Bm1FVue7vBea1lDj2BIuAYDgc4Btbp75ibJ0OJ6eQ7VqcMBnyxFt7fz4SypRwcC00ZOYZSODTYHLZ2G2ScjUl0RYah-N4reILAYlDPW5tHtr9li4tlZgFA1gb3iB9-7uW8oInmK9w1Wl8_Ojpv1Xwu75Kjdu3vTYyOCRPp6c6hJLSWdKaDV1Uj7oVZfspfcqtJ8LvCzb5XgDmtUH7DKny9MCJ8hEgqej12OMZHSmbJdvFCBGNc9xGFqfcyS_35LyB1tuAsGeHqoCcR2sxpGLLKruAhSjFwq7d44NKmX11J1Lf0LVKB5nuVVL9xdkEZoCBjOoUrS6eaiUT70WFfw0Knl6VQyMOopQZqS_1PTrSH93bt_fN5HF_POB8Z5RYp2DaqXr7KIxDfvoR7mrewdb-TGX-A4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Jupol Classic 15 l&quot;,&quot;experienceCount&quot;:25,&quot;id&quot;:&quot;5712760&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;b99P5AQN0Pt3gkHfZnNdPcoA5ef9j9mfDBX3Ettz_GEeJNefl5O486yD9nqgjk8KGuSxfCTsFEk3x1DD2hlzTi11tP_xH4tgA1FeM3H5AsTWSX_SfgGbjvRY3nR8lZfPSkRhD52pafs-K8pzB7GmuZIBmJARRlOHP5WUZFRKeXQ1awueri-d2nXiUc45sPndewKDtgkWQQ1uZyMR2-Mb-iWKPOd9xTvZPXsTv5Ymgt8RBYbhvrVUlWRgkIlbsKyIcG-gwG_PgduFz9lfKq9E6N-2Fo0FlNBGb3VO58pJJbv29RTIkmMr9_tE0MLnBEgjnoBgDXFV6A6ktFsts24yK9MWnHwZz3nQtST7yuCPJnPdonAoi_4XMHyZicJ4HVHLoUjVQH7-0fg9yOChheftsrCBDWujPll0mip6Uumk8P9R0PyNN72KsS1JgJejTL2Red5rirGl0nOSUNClKFcoRLDpin8toE8NoRYV_dFpEOtp2PbZaVcU7Pqm_GDpOngBy8cBt_9ADU9hbOTJ8fpjwsP8-wCnYLxC_gC6aEpNPlt6r2oJZnQ3iPUmM9tFnkR6evsSVTN0N-hLNN7rnmYg715Ne6BVeGpMNryIPCsXofEEZsIH6_zMBta289rLHh2SuJAnSHK-nNJ45T6T1dXaXocc_I0OINrHYMrSAja2RwZzlewnjm9MXWj1R0JHx2truSTa9LrV9sniUo3AxmZsoh77tQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:77900,&quot;minPrice&quot;:66000,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9yTxvaLe&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;objem&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 l&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7UqGnO76&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ec/6oiBKi6.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;juN9PQ6o&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Jupol Classic 15 l&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;KBwQunAxxs1zrz4XMOpx1zda-W4VegyZJ-eKpHUMq9pv7K4477I4IgiGZSriDYD5S6sCpHXavPkiS8-9NVmTJ9NbSC9FhJXYi8A1p2taeIPCPN3NjWYB6p68vrTCdZG9b2bbdzZ7yfHZPBXVOzol0Tsqrm9ptMSka8Jdbm9H6qiICcgiX339j1LPtAcLPrByTHM_63eMxjnqV_T9xj8doF3uH38nLTq8XWqgxWqFQHykjVDlXCN7q2X4Fse1LGTaPoRzGRK1f71j2BPNjD6_gw&quot;},&quot;rating&quot;:94,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;df4d1135-05f8-4315-8a7d-f028c2bbdbc0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/jupol-classic-15-l/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jub&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4990133631012734862&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_DZ/7hkBT9r.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/jub/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4990133631012734862&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nKmp69DI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2323823&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;cuyTGGxE420tFRSB8ww2qXZTzFAAJ1cfCdvgAuYpiD3QPLR34BSmMj2jbIASwUE0oUJe0UlzkzRf0Hkr7yYBqJJcJjqw8epx68UJE6OZg2lXLlYcovThum3MQQ4mv7TB9hqyh-k4BoH97mxIJTdvzgymQMc_M7wHpovjqzYkgYQkLHgEfgBTXw1GbGQdZ8AAXnOW5BZwlL3K0bcVTqPWhjeZSdHZPWfcmxk4IQ6BeNCn_3uTb3pr4E3Fe30B_yWQlHnCdl7LyycdpzARJ37tF8PBHYkbwKeBY6lmPvX4ifL4I5kCXWqBDgk7xA9hk2dxy3gq9uApG_Ssrgll7eM85MV_5iTrkkFa6zqfWDdRlipj3TFbHv07J7YD4McP3fxUGM_JmjcK7YUeHXmUo9CxVMvZ46pNXebereUPkHC14umk1YrJbIvhululpN0avD2X0_QPbyisZ_k5Rx7wI-H508JQy79PVCxKGGb9uJkVMmj1sF0T0pz-LcqWDCk248fmr0VofS6naPOOlmhY6PWzHYec149ruCe-duLg3UGD6RPpYlpzR7RCAvEB4lCsksXHg7LR5u91bS02KVxhDWh7EezC1fr-T0ByDK2Q-dI-ctEUSGkI6P_nT3y2loxORppjuXPTOjnEoqBsWG3iGJoBgPuHU_zgPgA6DJmJAqDIQPrGCZlQjfL5CBfyMVwOQgnI6TexHdzGW9U88aUZ0aXkFS5c24KjK1EyxsGI8IYN0thA8VLasa_TBVVlNruB80bG0je_ZJynq8jTNmLDLb_EIye_SZdTCSthz_0aY09dzgUni_7ztSDXltU2RSXUIJR9aWbbMMd3YHJ1FHtuRjxAJ_D8Sdy2LjwYBPSPtbngnnH5LETKOBMiZ75L1MO5VaziqJXss8dtgUw9FVzr_oF-2TtSOhk9a5f1Uq2PiB7G0qgKaWnA&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex polar 7,5 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:31,&quot;id&quot;:&quot;2323823&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;eP9O0n4tNXv2SHC00CV4Dyly7KvNZ_YlA3oUB2FFjcOclZjkAXqdhrK2BdXKbi3G2vPL_CGJOeWDWYdXfxvKUrV-8GZ70Zrv7CwlcIlyXgqdPCGnugVsR-5u-10TJnLqQmmzI3ou5PgtPNUPKMX9YDgLCsOMgPY16QSPRwDLuTRWfexL6OckUPecdDuRMnr9fwQ6kc1OHaUcwmeC3gpUDqEPwK9YNfXbTNy13onYh0Aha1zLAi-kKL0Nn8JyJbHmPZAAFd8CP7M9UE9Rgsuu22DCo1KLmmQYff_uRbyAKJGl1SvFxVt_vI0zSMFZJmrMCX8MHDr0bHgcoHxYMi-smUHy4woXh17WTYi-mhXalFDmPlfXtQk0Fu_NvJe8ELCACoDb7Jr2Dam3i88IMtba23CpiFg5jtElG2RhZEyS0r8Urogm0L3spHnKUSJ6x6NAxOrg5DpNVuHbZSfBbEbKz8yTs-RAMYP74U83Hh3O6i3jEHAQRpFTtoDgitC5uSrBDdf3EQGlsm4RS3AHv6Qv8HKVvEQI6GcWhfub0s1x6pCG6o5qK6aQrtkkBrLiEwOEtd7DwXmvvMnXwrGrDbGoTS_G2hWRE-JZy1RW3mBlrXig6fE_h9QJ943XgMtcOLXcCbww35yDfNqXowu0RjjbyKU0sk_UCyEQDM9lcuUwXD1JC58ItH4C5VMEVhlE5gt8hijsWF1WC8-CAAmyT7F7cmYh-w==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:59900,&quot;minPrice&quot;:39700,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:29,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u3tsUY4j&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;7.5 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uXcUCzmT&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082934/img/9/613x455_jxSuPp.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QLVchHUK&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Primalex polar 7,5 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;RcuIxGSO3l4VMxiP6Zt9zr4nrJVKrtK7XRse7faw8Ojld4eq2eSJxKzg6d_kz6sbUESEN0HS-Ud0ZYoMgeeVWXpOiFiIrfUPXzNYK-Ky0bBvZNGpG7qNKiHwpi0UDn2sy5lOWLXqbWnuylSNeVZaIvSpZJHlWeM_z6aSEJlZDP2zxho-iE9Nv6noSy4eP0dTcpmKSYU3hLzJOzBpIMFhUf9p3PdES18b-a4IZlngo_BwSfIcOy1x0PnlQl04aZp8IDEZI2ky31o20KXKIKeQLw&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;32c113e9-6a3d-4d0b-88b1-dc89b7b32233&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-polar-7-5-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6914891784603406245&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/primalex/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6914891784603406245&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nsaq3Q9s&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6627654&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;tn9wmr6BoHgEq_sU3o-KGdHAsPHonIh0VHTcyjI1eg1WgywJVxJXseIEgtD4ni-FQpYkfTpUIh_A06rCYD_MKq7-g77IjplPnQvLtC9LFtycGF3r9z-6CzKBy1zI0iuEA-sdo8BY43JqwoZfFymaesdwA1kZx3ofc8e1F94aZv-xBJrU2D-RgnBibh539b4SI8f8oSGPCUn923zJIfy7S_3BNOvPWRJIystDvCF27FIKcfZV685u-rESC4trsnkcFKhxA7cbRlGpbWgFVzissu2Bbj5GFYcxX0IhncuDd1xQdpErAH_nJUU5Tl7GuDFZycnY8mEYaTbed2PPaza8GLbivjKRZTCN1CFk9jUKSdtGdY1Yy7YGaA778-6FBmZeUqj55AU3m8Ldw7K05C8EimSP9dD1AvNB4gvV73NdqALdyBr3cnDRBQs93dGhBLVQa_chxE7qnWiIHyajf0EyJVrLZPl590D2ogoHle_W8pMGPhSnZbQDJjWheMk6vunyhVRfoxytHtL0rmR7iA1kLByXxpds9sc2k-HfLfj4AdQ967c75G7EeW1K8kyoyvRZcD0SwI7obkb0yg089K8ln03ehTS0gzez-INAViYpVEQB_wqkrBPuNhjCT7BCb-P_6IrO7Yo4vvMCE_JOM9VVmzPHSH1gPQ15FpKE_6B1oTcAKt2FNLMzrcIuWEp92nNmMiOkRvsC_646qA41bkeu1jvS8M4ViQX5vly9X8EjdRy2__SzJ7a2IfrWJLeIirtRbADzZCZ6rlMoByFdSqX-k74_9lDgJ2lmorsEHrCQxe225rg9Pql7shomxC9wy6u_SkTdkc0zo_xaZa-hyO2lClVjAADKjpJhs42lNlCzs1AI8JWmgdxiyOH5Rh6ImYh7rtstHMrGljyRlBCiLiseI3wK0kddPmwm4zfy-57d02m0NcFbrw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex Beton Efekt S2000-N 10 l &quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6627654&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;7WWte-uJ5492PQfM7svbyaqvkSszTHAWE0hZ4WD0mCn-sqhIQ0EQ7XN5tP_QmIlSDzpX-HjPJrAnspvgk5YiHzdeDyllUeIfYj38cLqIUGuSP8pwQDh46auCvyrP_wqatVQNE-ICt1lnTAxRK8aGeIVWnbN4XnxMWDavjsOFnO021L2-Hlv9TCHzm_t1r8fqr6CthdGNV1Yig0onWMhOK_of6zs8oudA7EMWTfFZnUDuIHlPr28SYhQdCcFGPsOFEhUv5kd4l-PFEBpH7vgVJgg6czr4Jvc1aHEDeqWOIYPemgDNT7liSNXN5gG6yItZXfUBOIOTokbBnQyxeHRRsL3nuW666LdEJYDP75c8NBx_Xp0I7SvbOWJJ_VKkI7j0uCKeazmwazn8OrkRfTGgGwBqu2POE4bdSZcnWlSeDp7TImvYpNIOj2Bj2ess6ozeWmIG-UBWqLs8Wf_V2kBtY4V9mVKfDDk0V4gfj9_jS5RVp1lvFgxj_BMTlEQERcH-C6eQYKqz5GmceI3mhynkQ6tzMv4Va6dV5OUANOXQQVavl1_GCLwUXW_AzGTeMfDJNBajHueDw3V7p9UZ9FR-KNjv1dZBTyC2ROoL510tpPUsltN57io1OIHqEo8mmBKT7W32St6V6dqVIq4yCXVsV9ItbvRmyiYysk-mGo58RfDVw4DGYXD98iaDjquklnn-inuFJ7qfG2Y9jU05b6lOxsd90Qg=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:229900,&quot;minPrice&quot;:221200,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;šedá/stříbrná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gy6qO1Cp&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;objem&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;10 l&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t8sgLqfe&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_q/aInB9br.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0gLYiUwM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Primalex Beton Efekt S2000-N 10 l&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;YiP6zJPkGcWNR-RnzZxTgv7WMziHS-dl0Vh79eNu2Sjxuh2-jocYdgsiQj3NakzBY_CjfwlMb6erUITSUeFxEalloKAmNbZNt4087nF-1VNdAGOtP-MBbCcpg1Vi469KLTR8TJATuUeJIrzBxW8EGSqWiZ7FIq0MPfOZzddTfH5wx7HLClzjEG0gl79LAhVQ8ueFcDy1-FY2_mqS7snXXwWodjhZENttqJXlxUSZ2_dJOVr34WCH9HPLucNNvGqyCMhnzcgEACPm4I5Mc1_WMEQFbtr_cXNjGidpYKGrGfI&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4f03ca23-f3ec-41ca-9c2e-eb5527dbd80d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-beton-efekt-s2000-n-10-l/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6914891784603406245&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/primalex/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6914891784603406245&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YS0Fku2C&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3736826&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;o4h5wCZk-ngaAAYlaV5CO42cqVuRNuMUm9vUONaCGOrq7HktJun1cIAZzV69pKymPaj_C4Zk5y91AYzKMxrZ6OB92ieZIHaTTy2V9LLAvTQkIknbACgFIzbvSt0v9VYBaAZPRxYWNs5i3k8VfAaxQW133ZPSHZlWcJTl_HXK7nEHFvCim9cbonFcF_sgZO7a5iILBjE2tpsJAt8RIMCMgIE1Njo_vrnvwlUr2vo-Ao8yUdFFEXUml1SnkdG3hm9mLGya46qWtLDdB7SiP565_uKR1nJ5PyZqSf1S39k_M_SYXCg1VJl_ze4ZewG68GXHKaOl7PDeQHYYm9YGeySAA9FmhrQEX2gwMfUUtdOi91CsgaLyBnyFOCQX5_7Le8sRkH02d_diG-mfZcLPreIhMxCbVoBoa3yOpzokIpvRsQ93OhSb17anM9h64AXfKpmzkd_suvnfFZr_KoVM4moXLDS36pe5x02ZcPDOApxzU-FIW4PRa_O4IA2Qcg1Y-WOWcA62GN6lixSJnyv_7oiPr1IRrCdcffgf-lUjO1Tav_qJdQPPTPzeJSvkb_BlLIOzzU5gREy2S_mwkhsZL3fxd09ptyniwEozlIE987uZsmotDqaRQx7YOQZvhSE1UgU7f2TLuEZ5gY2HGfcUoRRLmZo_rxq9waUK1EM79QxUU86oUKGlI3FU3mRozjxmfrsRoTqCs3x4uCodxdSvWx_zpV6bF_aU6nSKWUp_NMGJDQI2yGhmoFV-4pbciOemHPFex_uasCPs_3O3PpDvv4k8_PDX_31dZ_xbEA7SrH0mPcdPHJhBZY_Pe3N54lmeKWBruWbOh9TXVyOA_oK9Y7y3T5gwW11olfLqIXdoVH5_ReI1rafa6wBKu5085i8FzzwX4gYJHKuctwINq7Q-iXV9iVptLVKTPPhkwka--4XLp4LUFzIs&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex Plus Bílý vnitřní malířský nátěr 15 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:25,&quot;id&quot;:&quot;3736826&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SIn4ml5IVpNGQVZCG5lNCWZCXjBGoBl4TSGCbka_REe0oQb7dCJyrMjTU5GO_OJ5uHDMIQTLwpd1JI52e0kYbdJY7B2pZz5qDjMAzEV9nC6cOcSkMJCByFeBqukGaqpw2BCaJ4I5RT5BGO9YWCj-RyL8_SkbLc387GMOQGKZ4EO1ChoLRgEfCrprXba2rrkAs5azlMAmFPhnPfmhlw1rfGbTqtI3oW5s0HXcP7LLqtGIKHYBVkDHyMEqInrrZtPMSgCLJ2VtyZam3AAiudZynsKXn8fbg7K7XHliaEBHLrmdholJTMN68vs2LZ8-TbMOFmBX1NxB2v-5JzduiSJZsNZBHrEgeU3f-vSfl3Pyz3h-3IaHGWv5AMIKuQDeYoFpXiM6LHk1aKKRs_Oomi3nSUL0F_NTr4RlMtez-OlTlKYdBMlwKaUtWg6mbiG3W5IyMAyS0CNSqgLYT3WZ1LS8ui3wE3Zo_d_FpmE2pZ5czWE79VU6FvORo6rWDJEyib4zo2HSJXvcUDWOd68-JJ5rwCPXqL71sMWJsfi2mORg28P5PDaEk-hpVEd-UKU1ZE8aZ3ZxpCG3bO8Gkw8ThmPVqahyhrDNSWcF9ncpyZIftcin_l-nQ5_ZhvQDMb5FHCIpV8gcdSXjL7OeFBn9cAAPRVsTbrjouq_PYZTf3h9rbrZSa1IICwAQDQxrQ8tFaB4gY7xg2-VHswTxRTS9qgOyacMoIQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:78900,&quot;minPrice&quot;:45700,&quot;offerCount&quot;:16,&quot;offerInStockCount&quot;:15,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oQcq1F3P&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PBgEz4TK&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082833/img/2/763x557_e9hzX6.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dMehDz1Y&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Primalex Plus Bílý vnitřní malířský nátěr 15 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;C347VC62fqcO2hnoEkD6kdHwyHsFdQyk253FPp630SqUPC7nRp3gJp-o4qkdAauuW9U9WLC2GFAoorvGm32SAMr-F6A8B-cIS7DP0ReIiderPs6bQSJRzP-RTRO3ENKsyM_dUU3lYrIS3DF-qiMHbdHOjvRPvTFiwAkb08DgCJVhPyHfkCIqLhaVehDQjbwcrJp9fQ6pnIY_hIqMLs_18j4hlgl-duzSULl2y4XuUK8R-CTKC7KVbfu7w7AMiVHchEklWSoASXnRUaK5qrJx3NF0OQmkRJ5uFuwkOX0llko&quot;},&quot;rating&quot;:94,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e3e84bd4-6b0c-463d-926f-b8ec38e24181&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-plus-bily-vnitrni-malirsky-nater-15-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6914891784603406245&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/primalex/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6914891784603406245&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;amvTiEgo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5820746&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;5oT7JaUlr6DnQvI7m6u0SamlVN37vHZTg7knlxVN62l3RXcVA1UdbWZyEXZ5PcOrxvkwmwAeATF6s04mE6oA67F-PoESqeVlIZhxehX4D6yQarlI34x5EGptuJfCtaKJowcV4bJjL7dGE7KNGt362nJ0_YDM1eSFkdQecFPiaXGAQvxFadN8ZSJ7ajQMwGAZKwH5wH0CHkGujJy3__UeXaMFM9LuRVjVm4ExWZZR2h3AcVwFArrjutPgk8tsut5o3USZ33hScwwrFPss0ofCN0DIAxt4stAqNvTP37fGKdGS7Y_grNflk6eIA6D9B4XrNyBNvw2cAR4sdQcpPaMtrjzSJOv6peDrqS4cDQ4Jdrt8im4vGEm3VjdfGd6_ZJs0HeOSvTFA2GYnXJ0oeFffkOEQ3w78bf32CWK6L6t6QhQDPTqiDytP_NftBoc3JIgFbCNP-SqVXmuxCBTGU6aWdDzk2PRKTnwQV0Od60cziC7PmdSgZylhBkHPkzSgS4FfDAdKEbOV4erUDlfvq1C3y3LNr5rfpR-0kO_SLAa5zGkTYHpmNFD0LwWI1OeBBvelF7eVTNRU6beuhtIWAwTGItJ18ILuuR4oa0J7rMVSgd7Csp7INrxRKgt_SiphydMEbPjuB4PdBNuSLoIaK-FOw0xpRti048psFzPolB18WBUU4B0PGeD6vNyWuQcvgjOO96hX6cizZalq-hzNDD4mqAaMrDERLPsf22yc8e_xjaMMErD-zaZ-5PhuaMvaAHAIk0nEBEdW6hghAS8gaCQrk3OC5UyWogKqKJWiUZSs-PeDIRp7YFxpk7NZFulrWBWCkUUrz3omKrnrmWAlDH_Jt4ovBIYmImYJY8TwyZjUw3WCeQdcuj7gJlqBVZBGpzO-89PQnLbuIiTTSL7H3eN8QxZh7BgzVJXTbuMWSJO_YN5ug8fN&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Het Hetmal Plus 40 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5820746&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;lahZA3MXeqs1GGmRJ5cG08xMc32vEiRYsLSAf1aIuzCjzwhQFk3N3Ea6oj1D6b8RCl5KNaUlWp-0GjdqKE3VsRk1OwvVU33Z2K_pDSzg_RPXS-N4-oK-UFvhzQFCHv0ezGNeDNC0TV19mglCYrn4Ee3jDpoIiv4WA4tASu3JrJV3Ajm7nikrjT8_2JdAeiep8O4JjwnsFVFOar6sv1d9SWOhtzxFXvmEao1zkCbXW2PL3jwk12upmiQgR-PvdHovibNb5OtnvTWuBmlBvGjFLr8Yf9xvYMIuTnyfW88JHipQHv2DiV5Fs9uscdF7Uxe5pnACmrXCM-ssb1_opevFIhaj_ajXZulDhZoyiNa3DhXKUneZHGM8515it_rXcWljSTeJLid_TI4ZpSLs8vli9KpsyIujTz2wqucNPWzFM1hJvb8uh9KOup0zA2lUfhzJbwKsasflQXO4EgK3UCF9Qjar97kuRZ5gMDZIqcMTc3XAlH48bKoVtY_x6RS7R17Ufh443-2iqp97QTep26tr-0YgO_KxNes8oAzy3M9bifdc8-uDDVqQumae79RNr06-8sg9mBoiVrM9U-rM_5-mieyF95eSdAWLEcqLy5_V-tkAUSgkHWcXPKbR9P4FSDCzfaSjp6R3V9mi2ShMLj-3ePomookkqM6ypqZcmnBH_FvypL2UQzJx2xZfJIx1ZMEdJpeOlrPH7v9GTVeyhYc7UA87uA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:146800,&quot;minPrice&quot;:97900,&quot;offerCount&quot;:9,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DvWLedY4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;40 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mgxbh9xX&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Et/2qfCBhF.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wfL9XPQX&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Het Hetmal Plus 40 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;FOUHqY-Jdh2yBBp31CHA_ZSrqfg1QQtrpOfUAx7kHZ9-BXmOhogRcOpTaq5nY_6gJ4Eqz07DFtaOd_iq13nTqv4HQTc1Q2KzVG2Jlkd9x7IzbVojKOTHkWEfllil06pbHxn_nDvI02tjv1ZBxwpJG3pdTqwrBe7NC7WP5l0xMXhJ0USvMe0kqXwYTS5rJvSnUXFQdeWu52fZseYCI9LDXpLDighsaJ8gz5JcSMnP6IoeKc8BUv8Y3Ke8xzn2hXcD5nEwreR-BVuuIeQecke4nnXfQnSwf1rBABKN3K3Xvqc&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e5f28fcb-52ea-426b-92e6-44096f9c2ffb&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/het-hetmal-plus-40-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HET&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3695792940667592806&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011299/img/3/150x150_hDV7Om.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/het/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3695792940667592806&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OjEAResx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2910525&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;XPcc5VbNaZrkFJ7nK8LBuC6rI6qJz1yMqjZlk6iZsN8PlyS1PzTiO1xD-usVDXxci4LPhFt5_9wl_ikGzNzjKx8KRnackYZqbXArylrA6bv4YkWgxlIKUo8hVHwvpNwiZt2khUg4MU7WinmFSFykKTlizV0thg8vZ3FOfR5wqIpr0udFHLd7wgReSmstegzoEq3HM_1y5lT_izX4BJxQcdU2Cp7amoJz4XhjjNjFdaw1WbBxqCH7wQEhnm1JccqDHFZgmtd72wAPN1cT-OlN4J0vpnDRHQRs3ndC8rvbYPxDX6gXOvMplI796KJT8U7bgrzQkZratSeqIHPtDe7xrZ5mh1yFvGF-Hnnc4Tb0jKuCduu7UTeShCaNwN_e3CIDgI2wB07wc1OcuiuL0E297_mbcIVCrgkHsZke9RitV4VgS4oluzs0WZujozsgN1lCH2otmccvq0tcq6ZrLOGxWlIFSg-xgQnTKAWYgv_IWvxT3r0PpIfWe3B6aYfxOh_iEMqJACV4y0MYt43xz9g61Y28SekZQ6B8vl-p0jOgma93G54z8L_dfiz7pyefQg7BiEPNgSD-Je8LFvlQb3AlFsOwNZ3xcodZaEbgRdt_n_ec_uA-GSiFaQFmXBn_1ebZ_VqYcwoE7LwMjwqeQd6REyuYFyZljZxPI0jgbTffh3tdsT-NVYgcAQiAFOhEH2QeZFaoR--ikJB0Gh26MsAcjnZ1TI6NYe1rTnP7ZLUndkiFFFBnQRpzVBtrg-LfUd9aaRVmbjj-2vdwE2Omq9FZMMe8qG-7XZOhRYZBcslG2XToSLYwH7D6QxSOiCDVtdUrjmDA8YuNopH5sDPD1SPkzgfhQsGar-VOnPaz1qt7kLPnQJw-IYkT_cb1sWOmLJ-LcZCAauGXLe-vb2mADHYLviOMKxYr2VbzWGRIg8D1a4mtlqKgFA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Remal Protiplísnový 15 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:13,&quot;id&quot;:&quot;2910525&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;diCyQOuYzx5u_U6g7MPh1cew0e5cmFEQmlc8vr5sAjd_ayEjy-WxSqJeG74LSd1eCtibgUCdIZBjMGtVgc_cperUEWkPXGEFpL0MBZatq7DEu9AVb8eBpfpNvwZLs-00OwoMtIKaQqXtkXFiXe0MQxq41aNY9EEKlcRiEfhNdbBcMHXPTuMIYFIcDWwCveDAE1SbRNRG7GncfM7vhVHIMDtLwWsSKBgWMeCTpfmnido7i1O5KNAtwPsrJS1s6slFSMzcXOHeMsugxgumQgl0L4TKpcgpA1pbcRAf0HLpJsrdv-Kn4__G8DuwfkLzxDpaZPDW1owXej2TYfu9neKwqWQfZXsUwTywd5imLLhqSSKF91vDjxLunb3IJjhVGt7ANv0IHFht1iNEKv8WaCuOiqLBX35RG7_l3xcbJvkGTq-5mQr7OYsWZvKKL4EGCIqhTdazc3tTKT6to7VarfFaSv6KAjntl6pEnUXUDduPimCGBPJL2MDUrn0rMyKbYxfJ17BZXWSNLhF8eSzRDcKH4rTEZkXc0VqAZBsxEp_ExWBaO-ZgPwUxV935Cc7p4ar1iqjE8NyrVJo5WD-aCkwfGPHWEvyOycbDOwApNJtHFlQdzmrgfkdvhPVL97DiRJhqDY4x3L0hfDeRwv6YN6RSF09Y01prC3h-wikQBy3efI9IH-RsWN2aXKEul2SaJzeksP27fi3aK9iqALKTlB7UvYwFyWE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:95300,&quot;minPrice&quot;:68500,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yf85DJ0M&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YLuhplcZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082956/img/34/709x480_gtz3zi.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eEzJ1FqH&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Remal Protiplísnový 15 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;KaScU1Jrvq8rW3nkRtUqPup7fzZLRrJNahKpf9kaEAi3da8tmriNXANxsKAU1CF8TGO8nzJzrw7A_KQ5l22j6ioYrdQPqmlbZCAJaNiiGi_0qOzHwo5KYTdEotk7_yMzMvl5tGwfVFLVSdBpMqKYbfAxDxNsOrgGLydnOvLFhHbHsceBXFxxdpdT2klmaIKgBcRONT6UwYtoBTUTVeydDcjbWI2J2aztcaTJ5sJ1A6TXk0-6ItexV_C3j_hMbRHF3xmV6juYMoO-xc4zXagDyQ&quot;},&quot;rating&quot;:94,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fa7ddb76-a889-4dc4-83e8-0f1131aedffb&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/remal-protiplisnovy-15-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Remal&quot;,&quot;id&quot;:&quot;17188469509168174778&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_o/UrDBc94.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/remal/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=17188469509168174778&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pzxgAOBM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2322888&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ded58862&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Interiérové barvy&quot;,&quot;id&quot;:2886,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hp/NbRBglK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/stavebniny/stavebni-chemie/barvy-a-laky/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2886&quot;},&quot;click&quot;:&quot;wemVo5bDNKv8DXpn1WbofHfZeDjvYyXZ1Z-FwGAlo4h_bRrevTeRTTYtLxlpAckJVjiikv5Cw81f8AszDfVfEqz6NrKuHw1QqCA9Qlz4vwxSP6CxMlrANHJF0yGhIOq0D-BWPyfcU8N8vVmvoxDJquEH8Vh-gLFPzZjtfWMlK4ZBWs2BIFRuKDcqr9ETGE1ee5NQB1-48f8iGDEJAPX-hSTLC1jscVB5UXTWVCk1FtY5xOuH1uxBtJBC1CFRq1yKh7_FdS5XgzJ-NgpMsjdQBcFnavs_fhONpcS6r1ZGFeekoTZnaXInREiSfd_J1hmSmOfil1yQ9yh_gON2tmzIPyf0WbzLD52RtPnX4SkZUD2PwVe8EyUSvPi9ZnQ3_HTpKl6lalbC7n5sPFFmJjR7WLyE5qccr2fuI8qo-FayMITOSmyiYsp4gViP4HKGtCstXPPdBCxnWqzSx9bSoofO3c2zNiiCCJA0JrazSe7G150cKgDa0AZjoYsygKXoJxwnxY_-rjt45tDytNtk-kUZW8UEz6QC7oQFq3PCjRIRtKpoTtczmYkLHUfIfZTQLtUOZVm-CdBM9Qpvhj24ufOxD9mNH4yR__BtyqC4flCglX5zfE7d8ocLg6HaPXQDJOebJLU1cPJtlsi4l2mzsKjgbJ103HvnDXDXBMPwYl78F7cxOh5ETWL_7kmMFjPl4Omg0C5Y_mUk7DiAJp3u8IE-Mkp5TxlUsnQv_iHM-t79f0d2sGh-HtKxraNrEsb_xaOuZ7ufLvuNA5b9iHcs2-Um-s8LpKS2zhIkt6HaeEv4T69nmF3jDXaRb2C30egIrlJlDC8r69wnBBCyK1C2TDo_06KJa7kUmRIdg-WiUPcw8tN1hUP2IMDdpAz7LvM-xzgm1bxdCEQm3b810pxXRgDg6KtgRJe73UwUP2wpfWdT104ZL8U=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex Standard 15 kg&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;2322888&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2IeZUaW8BhGi1OH8ZbL9ri5orBk0YAuyAMS3qqDnFta1rIa3lCeIMFOImgj04aXx8gXk5MQfCOC1ApIt0JMUvQK9U9-TdK-geODA6GXjBYp_VpPqPDzGAkvYsOX_-V2jSuCobtLCoRBE1NQwpO0dDBstWaBMuhI6t0_ajGyzNkc_apchqgkJvR7w5_87_583Nn5aRAe6XrxVm9JsMcuCuWm49bOWZXAgz1c5NdV33-XmVG2KbDklMVKM_2OK90OT6-Rgtirj4exhQ4Qhi5HliRMBdXH4fHjJVLxSPFozkbGnp9WyDTyxI7ief4uusYSHo_MJkUuSyzoC2kRymowqIC70h7bexBUd-pKsAL0h2f3otsTzK8QoBxvM3a16DKLt9ePJ_2zqwbNMrkPLZ-OaDEk5fodPKMtVg4a8BusElGvufdLMbc___0far8L60y4X8r8cXRzrzJeV35xPutVCFhHi-qTeaAW79Zm99zDr-QySCHX-ddmVb7nRvdpzbcogsUBBURFpnWgY8bkoLEqmAg63xHeFZyDJfmjVneK1MNCbnmJnkwmgl_Z8yQH2EACWufHSYmG6ujMYP__-Mx02rmqlacEApVwNJ4juFXZBwjePw8kd6EMXuOCafobAczT6cpyLeQx8WgBeER7P-J9TqtR3Gma68B5AXe43YYQzPnvu8BG00AG4Gb_entzyuUCxfii6LbZNPrbld0Or09NNMLIX&quot;,&quot;maxPrice&quot;:58800,&quot;minPrice&quot;:4038,&quot;offerCount&quot;:29,&quot;offerInStockCount&quot;:25,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GFRYCpwu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;hmotnost&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;15 kg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aItYXkjz&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082993/img/63/778x523_ZfPnfY.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q9CkL6Fv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Primalex Standard 15 kg&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;XEBc2vBouHWrVcWsQxtF3vt0nadyNWC6jvOcAKTg0K40FQtwpMMRomMwOml0Qhkc9uAqjbc7oa-Grv1k1DaGGukKIM9JkBUtgUWqyOw1UKMuJxtfzi3NO-hU-FdCrSXHN33yG9ytC2A1isI1Wju4BlKaDbZF8zi38RgHXsVAs-dQ7UzynVngrDLcTzxWXF6Gwh1Z01EZRTsfxnpkxFPqeNoCJh-L2fgrZD6KoJvIJ5th0TzASx1nGC4PZHORAg7egVNmpUHiuNtPlU8CQsd3Q-oiKAib5EsgQKcZmfxWlTc&quot;},&quot;rating&quot;:92,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bdf7f38c-06e5-41e3-ba42-fa2d8cbc54a8&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/primalex-standard-15-kg/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Primalex&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6914891784603406245&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011201/img/57/150x150_9CVGkR.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/primalex/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6914891784603406245&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YYcdWtzW&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9Kfg0OCr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1da6ffbdb22f87fc&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11360048300292016124&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1599001200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625254756},&quot;docId&quot;:&quot;1da6ffbdb22f87fc&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falza.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bYtjutVg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.alza.cz%2Fhobby%2Finterierove-barvy%2F18876846.htm&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=pBLV5CPMpGRIVjmngBaY7kKqVSwPWTvZFXcTCXiPL5W0IAJCUCsnZ-zF5TIN6mgaqDEqtC8JuoN7h7BNZw43-u2Awu8oTWLxCyy17a81PhQGySw9hEL0lr5c57BRwmNeA1ldElSEvMiQ_oTj2IZQ8xVWOpL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; skladem. Bezpečný výběr i nákup. Doručíme do 24 hodin. Poradíme s výběrem. Pravidelné akce a slevy na Interiérové barvy. Široká n...&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; | Alza.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alza.cz/hobby/interierove-barvy/18876846.htm&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alza.cz/hobby/&lt;b class=sec&gt;interierove&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7pnd2lA8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fedd422747d332c7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18364907591962931911&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1488063600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1589055545},&quot;docId&quot;:&quot;fedd422747d332c7&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejbarvy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0g8jKatG&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Nejbarvy.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.849999904632568,&quot;ratingCount&quot;:648,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejbarvy.cz%2Finterierove-barvy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=UbmpktgyjXFcDZ9M812nsW683e1iss2eLPk1iOc-vKecsxV1G9QICavM1eBUbWOYJdlnL2nYqCG7TF6NTtF3p3_YNp0-F0KjozouOTEzbsjI-LycuVG_mqW01uazWFeNw0zFqLypi8_DvUX1RZAF2hD002q&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hledáte &lt;b class=sec&gt;interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; za nejlevnější ceny? Velký výběr a rychlost dodání &lt;b class=sec&gt;interiérových&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barev&lt;/b&gt;. Poradíme Vám s výběrem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; | Nejbarvy.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejbarvy.cz/interierove-barvy&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejbarvy.cz/&lt;b class=sec&gt;interierove&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;C9hrdScT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;34f5db4b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gj7odQ3B&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pO3Dw8lo&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:160,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.4228066749286898,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IICep1qo&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.629617519378655,&quot;maxY&quot;:50.168994369506834,&quot;minX&quot;:14.278977203369152,&quot;minY&quot;:49.986089324951166},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17742969553955,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;867/88&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Nuselská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Nuselská 867/88, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Nuselská 867/88, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:92.612,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Akční nabídka&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/akcni-nabidka-1#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-2503449&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nO7xUBgl&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:0.640625,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CWCaeFND&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1154,&quot;weight&quot;:0.359375,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sS3xCSXE&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.058616638183594,&quot;gps_longitude&quot;:14.449688911437988,&quot;group_id&quot;:2503449,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/24SeiF.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/24SeiF.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XxLNSfYT&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/sJQCfr.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/sJQCfr.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_g/edgBLe.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Aktuální otevírací dobu o státních svátcích naleznete v e-shopu Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz vždy v sekci KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qejp8xe8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Aktuální otevírací dobu o státních svátcích naleznete v e-shopu Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz vždy v sekci KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uikOSYd4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Aktuální otevírací dobu o státních svátcích naleznete v e-shopu Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz vždy v sekci KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0s0wvuws&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Aktuální otevírací dobu o státních svátcích naleznete v e-shopu Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz vždy v sekci KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L2RQB2ik&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Aktuální otevírací dobu o státních svátcích naleznete v e-shopu Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz vždy v sekci KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;swRthVD7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Aktuální otevírací dobu o státních svátcích naleznete v e-shopu Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz vždy v sekci KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1bMnWX4D&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Aktuální otevírací dobu o státních svátcích naleznete v e-shopu Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz vždy v sekci KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VA2SC5qn&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4399096,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3371,2247]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/PIEBJT.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/PIEBJT.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/PIEBJT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/PIEBJT.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/PIEBJT.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;52i8OYyg&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2503449,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Npgi1K7L&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M0FibAdJ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9quUCFX1&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:5164,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2651852,&quot;title&quot;:&quot;Nejlevnější-Barvy-Laky.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-2503449&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2503449-nejlevnejsi-barvy-laky-cz-praha-michle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.449689&amp;y=50.058617&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gRaZhNo4&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;16/24&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Táboritská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Táboritská 16/24, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Táboritská 16/24, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:82.638,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:0.5952380952380952,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oehEquQW&quot;},{&quot;categoryId&quot;:1154,&quot;weight&quot;:0.40476190476190477,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eH8jcCO0&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08218765258789,&quot;gps_longitude&quot;:14.457188606262207,&quot;group_id&quot;:13125015,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/YIbJkY.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/YIbJkY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JhSwCdCw&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/451&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/qL8KvJ.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Svátky zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AHs13uvE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Svátky zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EzSyJEfY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Svátky zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZZxBbl8z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Svátky zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g2R6ApXp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Svátky zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0lTqA0YG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Svátky zavřeno.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8zSPHbIw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Svátky zavřeno.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1IxskKiJ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3139604,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1275]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/XEyJka.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/XEyJka.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/XEyJka.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/XEyJka.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/XEyJka.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cCEJEHqT&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13125015,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RtqZBhrq&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;agG07k82&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2mp1WWDh&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:97,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:4012938,&quot;title&quot;:&quot;Drogerie PeMi&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://pemi.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-13125015&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13125015-drogerie-pemi-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.457189&amp;y=50.082188&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://pemi.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8nmb4GHK&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Záběhlice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3164/1a&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Strašnická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Záběhlice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Strašnická 3164/1a, 102 00 Praha, Záběhlice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Strašnická 3164/1a, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9LDiqqjp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.058204650878906,&quot;gps_longitude&quot;:14.51252555847168,&quot;group_id&quot;:159725,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/PfdDfx.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/PfdDfx.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dUgy6qvt&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZiePXERk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F9tqOkMJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vGekj5I0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D1zi1LRn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Guoi5cTg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zifwqVsx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4eAWtbwy&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1609915,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2755,1834]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XIOBoAs.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XIOBoAs.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XIOBoAs.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XIOBoAs.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/XIOBoAs.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WNlCm50M&quot;}],&quot;premise_id&quot;:159725,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;re84mDkE&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r4Vy5xxH&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mh6p6YHV&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2010418,&quot;title&quot;:&quot;SIMAT&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.derisol.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-159725&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/159725-simat-praha-zabehlice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.512526&amp;y=50.058205&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.derisol.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z3dKRWx6&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2627/9&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Do Čertous&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Do Čertous 2627/9, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Ceníky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.meffert.cz/ceniky/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-149530&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g3ISmY4d&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3p9KnGnE&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.1239013671875,&quot;gps_longitude&quot;:14.6144437789917,&quot;group_id&quot;:149530,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/QwVyG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/QwVyG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P8bgqExt&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NDIy8jrI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jWdQjk2Z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kYhXaGY9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tqeXROxd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4a8W8Smq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KDlbM3RQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S9lflCkc&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1874792,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3369,2242]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UP7B7v2.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UP7B7v2.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UP7B7v2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UP7B7v2.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UP7B7v2.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VbHpkh6w&quot;}],&quot;premise_id&quot;:149530,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wc8pEgww&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2j9n8Sdp&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2004436,&quot;title&quot;:&quot;Meffert ČR, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.meffert.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-149530&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/149530-meffert-cr-praha-horni-pocernice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.614444&amp;y=50.123901&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.meffert.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zhAEVqFb&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3019&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U tabulky&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U tabulky 3019, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U tabulky 3019, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XGljE613&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11520004272461,&quot;gps_longitude&quot;:14.591803550720215,&quot;group_id&quot;:2431110,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/Oy3Jhl.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/Oy3Jhl.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xSZhMe9Q&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/2WIfKO.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/2WIfKO.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/EHVKjH.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qk3tiJVx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7I94WGWn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RJkaJXUp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XmHoCz2h&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V3NToAP6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oSTCTmtK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1UUmZAkp&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3661262,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1600,1066]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Sz2XsY.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Sz2XsY.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Sz2XsY.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Sz2XsY.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Sz2XsY.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wl1ANRtE&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2431133,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2339787,&quot;title&quot;:&quot;Den Braven&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.denbraven.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-2431133&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2431133-den-braven-praha-horni-pocernice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.591804&amp;y=50.115200&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.denbraven.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cQ7ZP0nl&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;260/35&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Na Zlíchově&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Hlubočepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Na Zlíchově 260/35, 152 00 Praha, Hlubočepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Na Zlíchově 260/35, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XH5qdumc&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.04816818237305,&quot;gps_longitude&quot;:14.408422470092773,&quot;group_id&quot;:199877,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/hzrBmHg.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/hzrBmHg.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pz60YWgL&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pqeDA3ql&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bZf7rQ5h&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kWYtdkNA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wtEMf3FA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;shrnxxc0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qxN34uoL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3yVtX0vB&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1909993,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1349,898]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/6YkB9yu.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/6YkB9yu.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/6YkB9yu.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/6YkB9yu.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/6YkB9yu.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mCLBAV6f&quot;}],&quot;premise_id&quot;:199877,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2032559,&quot;title&quot;:&quot;Domus Aurea&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.domusaurea.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-199877&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/199877-domus-aurea-praha-hlubocepy.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.408422&amp;y=50.048168&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.domusaurea.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ak5KZAj1&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Modřany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1213/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Barrandova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Modřany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Barrandova 1213/4, 143 00 Praha, Modřany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Barrandova 1213/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FfRMeTC3&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.01485824584961,&quot;gps_longitude&quot;:14.403144836425781,&quot;group_id&quot;:183291,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/GqEWEL.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/GqEWEL.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xtuqPjtu&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bn89CdPQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1NqVtlK3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gzlOlhdC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wDswOljk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CUusQYAI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aK00fJCb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r7SP1fTa&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3864748,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3264,2174]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/cXSBgch.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/cXSBgch.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/cXSBgch.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/cXSBgch.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/cXSBgch.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xwWsxzjx&quot;}],&quot;premise_id&quot;:183291,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2023894,&quot;title&quot;:&quot;Barvy Framar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.barvy-laky.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-183291&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/183291-barvy-framar-praha-modrany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.403145&amp;y=50.014858&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.barvy-laky.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IPUci5GY&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2760/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;F.V.Veselého&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;F.V.Veselého 2760/7, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;F.V.Veselého 2760/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lpaUjoYd&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.120338439941406,&quot;gps_longitude&quot;:14.612135887145996,&quot;group_id&quot;:171084,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/soIJAn.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/soIJAn.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SEKF08JI&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UTs7LmtU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cUiW5Ryu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CgdKjeyy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hEmBGswm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JDLZQh92&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;agZEMmCO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7tLL28QJ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3416202,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/cgzLYY.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/cgzLYY.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/cgzLYY.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/cgzLYY.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/cgzLYY.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;X0yLieYv&quot;}],&quot;premise_id&quot;:171084,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2015984,&quot;title&quot;:&quot;OK - COLOR, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.okcolor.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-171084&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/171084-ok-color-praha-horni-pocernice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.612136&amp;y=50.120338&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.okcolor.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WNAyAm2a&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2430/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Bystrá&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Bystrá 2430/12, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Bystrá 2430/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;43LpEm2c&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.114288330078125,&quot;gps_longitude&quot;:14.601704597473145,&quot;group_id&quot;:491025,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I224pxra&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wAkvVgSI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6SBnsWnS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kcVSyaw8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bcef4x4U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HF4TmFYZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lF3QIUW2&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:69517404,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=69517404&amp;yaw=4.945197&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=12782982&quot;,&quot;yaw&quot;:4.94519691349},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/NT6KhQ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/NT6KhQ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/NT6KhQ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/NT6KhQ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/NT6KhQ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;X9mCK7yd&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12782982,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2134151,&quot;title&quot;:&quot;CRA, a.s.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://web.cra.as#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-12782982&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12782982-cra-praha-horni-pocernice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.601705&amp;y=50.114288&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://web.cra.as&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NfqqZjCE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1731/11&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Jiřího ze Vtelna&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Jiřího ze Vtelna 1731/11, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Jiřího ze Vtelna 1731/11, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OgahAlGo&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11640548706055,&quot;gps_longitude&quot;:14.608182907104492,&quot;group_id&quot;:157420,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DFNBy1.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/DFNBy1.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9UO25kvG&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a38wiGpp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5eunmRRn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZTpTxcBB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b7TKaeA6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qs8V7Dwv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F7HhF7qP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x1ZMsVcW&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1602824,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1272]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qPiBm6q.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qPiBm6q.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qPiBm6q.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qPiBm6q.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/qPiBm6q.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v6RJ4XZf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:157420,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2009387,&quot;title&quot;:&quot;ICLA IMPORT CZ, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.icla.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-157420&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/157420-icla-import-cz-spol-s-r-o-praha-horni-pocernice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.608183&amp;y=50.116405&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.icla.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ul8sRZeJ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Malešice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;330/92&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Počernická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Malešice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Počernická 330/92, 108 00 Praha, Malešice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Počernická 330/92, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zHn1EVgp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.082454681396484,&quot;gps_longitude&quot;:14.505949974060059,&quot;group_id&quot;:13236570,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/OymVkH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/OymVkH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;znGDVpSc&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bab8C0iK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;38LPhIBC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JXd1Kmos&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xknay197&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cqary7zM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NlMWQSHo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2KIsRXv2&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[],&quot;premise_id&quot;:13236570,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:13,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4081915,&quot;title&quot;:&quot;Barvy Adler&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.barvyadler.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-13236570&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13236570-barvy-adler-praha-malesice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.505950&amp;y=50.082455&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.barvyadler.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RuZ8e4KG&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2627/9&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Do Čertous&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Do Čertous 2627/9, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;E-shop&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://shop.meffert.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-12993753&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QIvYhRCI&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1787,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BZ9kKSbT&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.1239013671875,&quot;gps_longitude&quot;:14.6144437789917,&quot;group_id&quot;:149530,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/SzpBujB.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/SzpBujB.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;plueopXs&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Velkoobchod nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oc5hhYMA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j1aRoAkK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VUUpyVR1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wkxfP9ra&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BD1vAnLj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GAX9PPHK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uUISwqUv&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1874794,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3369,2242]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKoB7Rt.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKoB7Rt.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKoB7Rt.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKoB7Rt.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kKoB7Rt.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1GEqpYPF&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12993753,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7RzCUU2V&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x8LVqVBk&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2004436,&quot;title&quot;:&quot;Düfa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dufa.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-12993753&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12993753-dufa-praha-horni-pocernice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Velkoobchod%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.614444&amp;y=50.123901&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.dufa.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I4Im2gcV&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2627/9&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Do Čertous&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Do Čertous 2627/9, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Colorstudio&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://meffert.cs3.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-2264505&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cHiDmgpu&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1154,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;doqXvhJ9&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.1239013671875,&quot;gps_longitude&quot;:14.6144437789917,&quot;group_id&quot;:149530,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kG5BRiP.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/kG5BRiP.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bz4alJK3&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;On-line prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Flr5fHIS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xPAfDTKA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oC08bhBS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IhhyEBUi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lHjtbs2q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D6WPCfwc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;grT7lcZ6&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1738192,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3369,2242]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oRjByoN.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oRjByoN.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oRjByoN.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oRjByoN.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/oRjByoN.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lIyPGZvy&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2264505,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AZob9LZD&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JIVJTsXB&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2004436,&quot;title&quot;:&quot;Shop.meffert.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://shop.meffert.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-2264505&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2264505-shop-meffert-cz-praha-horni-pocernice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=On%2dline%20prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.614444&amp;y=50.123901&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://shop.meffert.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JUmAtYiA&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Smíchov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;481/71&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Podbělohorská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Smíchov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Podbělohorská 481/71, 150 00 Praha, Smíchov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Podbělohorská 481/71, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:54.184,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Konec škrábancům v laku&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.d-k.cz/kategorie/dk-opravne-tuzky/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-2539107&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JBoZ35tr&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zyBDR9bT&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0767822265625,&quot;gps_longitude&quot;:14.365972518920898,&quot;group_id&quot;:2539107,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/9jDUlQ.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/9jDUlQ.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dMdgXsiY&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Platnost otevírací doby doporučujeme telefonicky ověřit. Více na stránkách v sekci Kontakty.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:15},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MxKNdTlD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Platnost otevírací doby doporučujeme telefonicky ověřit. Více na stránkách v sekci Kontakty.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:15},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G7Eg3vb0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Platnost otevírací doby doporučujeme telefonicky ověřit. Více na stránkách v sekci Kontakty.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:15},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dahMBP44&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Platnost otevírací doby doporučujeme telefonicky ověřit. Více na stránkách v sekci Kontakty.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:15},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pg83vtrE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Platnost otevírací doby doporučujeme telefonicky ověřit. Více na stránkách v sekci Kontakty.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:15},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DWSykKhf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Platnost otevírací doby doporučujeme telefonicky ověřit. Více na stránkách v sekci Kontakty.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CP06wTRU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Platnost otevírací doby doporučujeme telefonicky ověřit. Více na stránkách v sekci Kontakty.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CK4RsS8H&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1899751,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1217,1007]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UbXB9go.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UbXB9go.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UbXB9go.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UbXB9go.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UbXB9go.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Oeg2LTNy&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2539107,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2365230,&quot;title&quot;:&quot;David Kučera - AUTOLAKY&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.d-k.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-2539107&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2539107-david-kucera-autolaky-praha-smichov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.365973&amp;y=50.076782&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.d-k.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RXsaEGMg&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;712/104&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 20&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Náchodská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Horní Počernice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Náchodská 712/104, 193 00 Praha, Horní Počernice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Náchodská 712/104, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:889,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iN67fzfG&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.114585876464844,&quot;gps_longitude&quot;:14.608837127685547,&quot;group_id&quot;:1271816,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VvAElT.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VvAElT.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ktiv7R5s&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej nátěrových hmot a laků&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/444?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sUOW8kC9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4GPZjOHV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HTze9KmD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XrJMxgji&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h8Zw6O6h&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HrEzj0AR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I2oCmhZe&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:836127,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/1iWbm1.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/1iWbm1.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/1iWbm1.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/1iWbm1.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/1iWbm1.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;45EuuPOm&quot;}],&quot;premise_id&quot;:177254,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2202417,&quot;title&quot;:&quot;ALMI PRAHA - železářství, domácí potřeby&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.almipraha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_campaign=firmy.cz-177254&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/177254-almi-praha-zelezarstvi-domaci-potreby-praha-horni-pocernice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20n%c3%a1t%c4%9brov%c3%bdch%20hmot%20a%20lak%c5%af&amp;x=14.608837&amp;y=50.114586&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.almipraha.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tlOcpuaI&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9%20barvy&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;I7BcwDTI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4480f29e547394f6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14159583990288454902&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1569452400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1618763440},&quot;docId&quot;:&quot;4480f29e547394f6&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmistralplus.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2pgfeAhN&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mistralplus.cz%2Finterierove-barvy%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=qzv7IQ8ySr-kIhDyCYfTIqiI-9HPsgCETxu8-xt3lB46NoB6Sr0TZl0zf8DSl2fdE6UOnrdCsyHeiTGogKUt8XL7H_0en9-o5mpPaJ6wt7tpwdqbz_f0HEQJczFbLctxII1ovYFKldIG_428AbplmyaxQxZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vymalujte svůj &lt;b class=sec&gt;interiér&lt;/b&gt; kvalitní &lt;b class=sec&gt;barvou&lt;/b&gt;, která uchvátí i náročné oko. &lt;b class=sec&gt;Barvy&lt;/b&gt; značek Dulux, Colorlak, V.I.P. Italy či Primalex pořídíte v našem e-shopu.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Mistral Plus | &lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; značek Dulux, Colorlak&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mistralplus.cz/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mistralplus.cz/&lt;b class=sec&gt;interierove&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uC9qrO9h&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ab1e328653455271&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12330348382291055217&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1597618800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1598067494},&quot;docId&quot;:&quot;ab1e328653455271&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmilpe.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iPIGdyXH&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.milpe.cz%2Finterierove-barvy%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7sJ-2TsXKb3fYdbIhnMLE9-oxXerAD_eki-qIGcBbE8mFyMLs0s3P7PFAoAHRj16UVaoOd4P-0L9XxTOoi7XQ-HA7oTw7G2nX-Pu9fVdaGFK_p042rT-_A8M86RPmNSRu_xcMqj3xV8Ahaa5ElAG02P-ro-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Barvy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;interiérové&lt;/b&gt;, www.milpe.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Barvy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;interiérové&lt;/b&gt; - www.milpe.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.milpe.cz/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://milpe.cz/&lt;b class=sec&gt;interierove&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vVYpmvSl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7181239516a5f92a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;272727a7933a2db02d0bea&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;7181239516a5f92a&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:449,&quot;rating&quot;:4.800000190734863,&quot;ratingCount&quot;:9},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.obi.cz/barevne-natery-na-stenu/het-klasik-color-tonovana-interierova-barva-bezova-kavova-7-1-kg/p/3245222&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;knl7h67f&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Het Klasik Color Tónovaná interiérová barva béžová kávová 7 + 1 kg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://images.obi.cz/product/CZ/1500x1500/324522_2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6ad793e0f18b5228&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A3KAEcRh&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6ad793e0f18b5228&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:364,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xNb1JGD2&quot;},{&quot;height&quot;:408,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6ad793e0f18b5228&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:530,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BAfSde9L&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bLlhFkGD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;444b08349c07cd78&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2b2b2b97963aa5383152ee&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;444b08349c07cd78&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:319,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.obi.cz/barevne-natery-na-stenu/het-klasik-color-tonovana-interierova-barva-seda-betonova-4-kg/p/5811344&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pfAkduxt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Het Klasik Color Tónovaná interiérová barva šedá betonová 4 kg nakoupit u OBI&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://images.obi.cz/product/CZ/1500x1500/581134_1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=33d0ec1c811154d3&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1cjTCtMi&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=33d0ec1c811154d3&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f9y1vKgz&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=33d0ec1c811154d3&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4u8jjwtn&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9tIqiGVO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f5c16265fe2c8e71&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;272727a7963aa538310bee&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;f5c16265fe2c8e71&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:319,&quot;rating&quot;:3.799999952316284,&quot;ratingCount&quot;:5},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.obi.cz/barevne-natery-na-stenu/het-klasik-color-tonovana-interierova-barva-seda-bridlicova-4-kg/p/4538021&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tLZYEW9a&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Het Klasik Color Tónovaná interiérová barva šedá břidlicová 4 kg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://images.obi.cz/product/CZ/1500x1500/453802_2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=89829d8a432b0ca7&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:150,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JiwB29Bw&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=89829d8a432b0ca7&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:301,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WLGknUm0&quot;},{&quot;height&quot;:456,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=89829d8a432b0ca7&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bG4uhqTs&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BR4dthze&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5d2335b7ff2d977a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;636363a3963a25b03d0bee&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;5d2335b7ff2d977a&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:319,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.obi.cz/barevne-natery-na-stenu/het-klasik-color-tonovana-interierova-barva-seda-platinova-4-kg/p/5811310&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W9D2ZiRI&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Het Klasik Color Tónovaná interiérová barva šedá platinová 4 kg nakoupit u OBI&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://images.obi.cz/product/CZ/1500x1500/355641_2.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8ba16fda08993d52&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:181,&quot;_reactKey&quot;:&quot;csrA5PRE&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8ba16fda08993d52&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:363,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9uxnsANG&quot;},{&quot;height&quot;:378,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8ba16fda08993d52&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;myupjfur&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0iTZRNx0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cfdb7a750db85d99&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2b2b2783973ae4382d1bea&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;cfdb7a750db85d99&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:449,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.obi.cz/barevne-natery-na-stenu/het-klasik-color-tonovana-interierova-barva-hneda-orechova-7-1-kg/p/5811443&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I0SUZAiw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Het Klasik Color Tónovaná interiérová barva hnědá ořechová 7 + 1 kg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://images.obi.cz/product/CZ/1500x1500/581144_1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9a18bc510a76d8db&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IL2UwUHj&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9a18bc510a76d8db&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zwcHagmx&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=9a18bc510a76d8db&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;77JmQCSI&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QMecsRrf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;59139369ac01dc20&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;27272793963a2d386913ee&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;59139369ac01dc20&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:169,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.obi.cz/barevne-natery-na-stenu/het-klasik-color-tonovana-interierova-barva-seda-bridlicova-1-5-kg/p/1173780&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yDROROZp&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Het Klasik Color Tónovaná interiérová barva šedá břidlicová 1,5 kg nakoupit u OBI&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://images.obi.cz/product/CZ/1500x1500/117378_1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1f1247bb8a8743f0&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pLwtBG5x&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1f1247bb8a8743f0&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JcYs36zA&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1f1247bb8a8743f0&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZPRLUZRx&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;M3OkMoXj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4230caab5868a637&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;636363a19a3a2df03d0bea&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;4230caab5868a637&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:319,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.obi.cz/barevne-natery-na-stenu/het-klasik-color-tonovana-interierova-barva-zluta-vanilkova-4-kg/p/5811591&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q7cCp49p&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Het Klasik Color Tónovaná interiérová barva žlutá vanilková 4 kg nakoupit u OBI&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://images.obi.cz/product/CZ/1500x1500/581138_1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=72d96795a86ce44d&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qJWd2iTQ&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=72d96795a86ce44d&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LEVTuBXy&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=72d96795a86ce44d&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DvlRHkrs&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;px3oN3KF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a0c2b4882966a8f2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;332727c3963e2d382913ee&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;a0c2b4882966a8f2&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:169,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.obi.cz/barevne-natery-na-stenu/het-klasik-color-tonovana-interierova-barva-svetle-zelena-limetkova-1-5-kg/p/1173822&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1BJelY9H&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Het Klasik Color Tónovaná interiérová barva světle zelená limetková 1,5 kg nakoupit u OBI&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://images.obi.cz/product/CZ/1500x1500/582412_1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=3ad794aae07775ec&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IHw6CBuE&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=3ad794aae07775ec&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iEDSAiiz&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=3ad794aae07775ec&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QvOLvNty&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Rl6O5rP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f4c0cf44bf86ed3b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;63272783973af4392552ea&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;f4c0cf44bf86ed3b&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:449,&quot;rating&quot;:4,&quot;ratingCount&quot;:1},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.obi.cz/barevne-natery-na-stenu/het-klasik-color-tonovana-interierova-barva-vinova-7-1-kg/p/1003870&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w0PfkGGZ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Het Klasik Color Tónovaná interiérová barva vínová 7 + 1 kg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://images.obi.cz/product/CZ/1500x1500/100387_1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6eea35cea261a952&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jBSY1niw&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6eea35cea261a952&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iLqfe1SB&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=6eea35cea261a952&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yBdMXJhv&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zbPMluPG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;12641a7085c90bc6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ebacba12&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;2b2b6397963aa538310bee&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1500},&quot;docId&quot;:&quot;12641a7085c90bc6&quot;,&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:319,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.obi.cz/barevne-natery-na-stenu/het-klasik-color-tonovana-interierova-barva-hneda-orechova-4-kg/p/5811435&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y2BRgyyw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Het Klasik Color Tónovaná interiérová barva hnědá ořechová 4 kg nakoupit u OBI&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://images.obi.cz/product/CZ/1500x1500/581169_1.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1ae0114ceda5cfbc&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:140,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GUxMVbGd&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1ae0114ceda5cfbc&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:280,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G32NjQGu&quot;},{&quot;height&quot;:490,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=1ae0114ceda5cfbc&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:490,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TV5xXF1U&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P1wEdQ4z&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fWkAcbQs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;be4801bd7e737230&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13711210978911416880&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1503270000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1632903936},&quot;docId&quot;:&quot;be4801bd7e737230&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmall.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IRLx4CYF&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mall.cz%2Finterierove-barvy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=tvyoKZ7fn80AJ3Y_BShnEz4aQDqJgttrkCvAGvwbxXsvDCQ128h-QQoN6LncO8ZZaaYhYp3uFlusDgJg5bCieXId44ZWeNJyOHVQfWP3gbjDe2AqkTwXKuDOsRrhl2EE_dzbqbsq02L0lqjNYslSIpl7O2q&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Více než 700 odběrných míst | MALL.CZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; | MALL.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mall.cz/interierove-barvy&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mall.cz/&lt;b class=sec&gt;interierove&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xuLptKHi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a967340327092bce&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12206782503155477454&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1512601200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1607382034},&quot;docId&quot;:&quot;a967340327092bce&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbarvy-herbol.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HYwtH3YA&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.barvy-herbol.cz%2Finterierove-barvy%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=SjpVp1YwB2rtM7iFQUWCh0JQiv6r7Ugb3jv0JuBn80bumsOvDgb1MARRGNLvZoTeAJzKv4C5TAlBu_Q9mEIh076gAkG1FH44PvvObb_uA-utG2NPXcuArUwYFgqxWcQfdG1kA4BQP8KvRxvABQwYnkFl6qm&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;, Barvy a laky Herbol&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; - Barvy a laky Herbol&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.barvy-herbol.cz/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;-herbol.cz/&lt;b class=sec&gt;interierove&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ws94L7Eh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;video&quot;,&quot;type&quot;:&quot;organic&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;61655759&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;numResults&quot;:0,&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;entityId&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//search.seznam.cz/videa/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&quot;,&quot;cnsHintType&quot;:&quot;&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;verboseDate&quot;:&quot;Před 8 roky&quot;,&quot;date&quot;:&quot;09.12.2013&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Malířské interiérové barvy | KABE Farben - YouTube&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/watch?v=qhCEdMEHnxQ&quot;,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/video_preview/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqhCEdMEHnxQ&quot;,&quot;favIcon&quot;:&quot;&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;06:23&quot;,&quot;channel&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JIcXHw3z&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ulAW3dFT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9a3c108447ffa07a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11113776140773204090&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1521500400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1603933179},&quot;docId&quot;:&quot;9a3c108447ffa07a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fbmsl.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kwmrxZdF&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;BigMat Stavebniny Líbeznice&quot;,&quot;rating&quot;:3.9000000953674316,&quot;ratingCount&quot;:59,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.bmsl.cz%2Finterierove-barvy&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=jfSPDkqGBxEweT5-WmeEjY9PN3Cys1gkn8GNQRIEMFWXAZWCdegxI5e7CaHiYaXu0l05D_A7uNUDB4WawlYwr_dEtlQNthxdhG236kyeK4o-fALoTlwndcKiINpJ47mNByWuYdQawItSTIYJQg9a_JGgBQW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; Součást sortimentu Eshopu a prodejny BigMat Stavebniny Líbeznice, kde najdete stavební materiál pro řemeslníky i kutily včetně poradenství zkušených odborníků.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; | E-shop Stavebniny Líbeznice&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.bmsl.cz/interierove-barvy&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://bmsl.cz/&lt;b class=sec&gt;interierove&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SldSFsLB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5459e81ea31f5da&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10644916506204764466&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1494802800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1613522554},&quot;docId&quot;:&quot;5459e81ea31f5da&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Feshop.invest-star.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fe9pAhUX&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&amp;url=https%3A%2F%2Feshop.invest-star.cz%2Finterierove-barvy%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=R3qZoAP1P4Oh3ox_N5Fy3z2siwkHGQMUoa2E9XJs-OrMWvmlV-fUowS9A45_hnUj_cp9jByVgTkH1XvyLnM1uxYRUamlWWwRLBu31FPza1bQ56LZByOHQTIAzcvRgNg3feS_sarsbd2-2frgPQosOQKjqhl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;, Invest - STAR, s.r.o.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://eshop.invest-star.cz/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://eshop.invest-star.cz/&lt;b class=sec&gt;interierove&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ehNGFcr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a81c68b57c7f73dc&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12113672226406888412&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1587423600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1587571982},&quot;docId&quot;:&quot;a81c68b57c7f73dc&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdek.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XMyuOcDL&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.dek.cz%2Fprodukty%2Fvypis%2F89-barvy-interierove&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ymeuI_sp6KU7uZOM0B6uwr7Yqm0HgXqpZftZ6hBvVp7pSeHYxq34LA7G8LjFE9DMBwFtXQFjBvHkZKuGwv8NrQH_PRJofdIc9fNPrBUggOLA5NHE7-8DVW4G2cT7-VM6AIfmBcY4bCMS9F6yZAdHAEvz5Hw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Barvy&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;interiérové&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dek.cz/produkty/vypis/89-barvy-interierove&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://dek.cz/produkty/vypis/89-&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;interierove&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZXxbvGYK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b38655b12eb23aae&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12936121199149333166&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1613084400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1615091693},&quot;docId&quot;:&quot;b38655b12eb23aae&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Feshop.starex.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j8vG1zpS&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;eshop.starex.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.800000190734863,&quot;ratingCount&quot;:89,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=interi%C3%A9rov%C3%A9+barvy&amp;url=https%3A%2F%2Feshop.starex.cz%2Fkategorie%2Finterierove-barvy%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=kEELGUakgcdcQCK5-8HOpODH5jO8mmLsbfAmCmpTckcJjvul5hdvV8mCiJ9y_i3VVw5VNrUgKpH6v1LgxSDpr_M4XpQIMhYX21Er-fxPu-wt_9jDeQnuOa2aalTECGl5gduJMaLDdiUJsPEdNI3Vb30YEQU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;, Eshop Starex&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt; - Eshop Starex&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://eshop.starex.cz/kategorie/interierove-barvy/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://eshop.starex.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;interierove&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;czJRtfli&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1981695266544105279&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1981695266544105279&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/interierove-barvy&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/interierove-barvy%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DBarvy%2Bobecn%25c4%259b%2B%255bSRCH_CPC_NEW_BROAD%255d%26utm_content%3DInterierov%25c3%25a9%2Bbarvy%26utm_term%3Dinterierove%2Bbarvy&amp;c=KDSF8CEZNDDBWCHCF6SZTU8846Y3ZYFKW6ZH2B4EF3YPAEC649A6V8X4WH45YFBYI7THCZYBUB8YUTFWJD9Y48XEUDAIREGEFZUCIMRHNUWS5WQCDEJ6ZX27XEPRCFU2PM662A7PWRSRGIKUBSDET7C4945M5GCNKBTXNZJQ2QUZJNMF8NEY6AASZAT3NVWF6QGQ7BZCQ3GXIIXS9YMEVSYVCQPNT4M8VPREXB54URB7YD4ZQY34GVQ6AA52GAYWNCIF9ZYYPW3S&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nejlevnejsi-&lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;-laky.cz/&lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/interierove-barvy?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Barvy+obecn%c4%9b+%5bSRCH_CPC_NEW_BROAD%5d&amp;utm_content=Interierov%c3%a9+barvy&amp;utm_term=interierove+barvy&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/interierove-barvy&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Interierové &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt; za akční ceny a skladem najdete online na Nejlevnejsi-&lt;b&gt;Barvy&lt;/b&gt;-Laky.cz.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Největší internetový prodejce &lt;b&gt;barev&lt;/b&gt; a laků.&quot;,&quot;groupId&quot;:108943674,&quot;headline1&quot;:&quot;Interierové &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Největší internetový prodejce&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Nejlevnější-&lt;b&gt;Barvy&lt;/b&gt;-Laky.cz&quot;,&quot;id&quot;:538567035,&quot;keyword&quot;:&quot;interierove barvy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2498386816},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:538567035,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;867/88&quot;,&quot;id&quot;:2503449,&quot;phone&quot;:&quot;420777100004&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Nuselská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Michle&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wqu0zPDW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7974783707925382687&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;7974783707925382687&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.mall.cz/interierove-barvy&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.mall.cz/interierove-barvy%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DMP%253ePRF%253eSERP%253eHobby%2Ba%2Bzahrada%253eCAT%253e%28BM%252bE%29%26utm_content%3DMP008CO%253eInteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy%253e%28fea70fe777%29%26utm_term%3Dinteri%25c3%25a9rov%25c3%25a9%2Bbarvy&amp;c=KYX3BG7KCZJFEZCZARVQ2AAM7JDUSABSE9KIRM4MC9P46V6JJA83G9VIRAG83VTQBIMYKUVGRSEKJNWY5Z57ZMB99MZZQKFUB5AE3QR6Y475ZX5Z9Z2UMN42S3WJVKJICV2YIRMP3FSEUEY63C6ARZR6SZ84CMXP9B44Q97M6XZ4VGQCZMXK6CEA96GTWE29HDU266AJ83PTUDPRUZIBYA63F4CQCZF9ZWI6PWBHTEC2NKP2AFGY7Z7PC8GZ2KRYGSM4H4BAF8HKCHRUC2&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.mall.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.mall.cz/Stavebni/&lt;b&gt;Interierove&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.mall.cz/interierove-barvy?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=MP%3ePRF%3eSERP%3eHobby+a+zahrada%3eCAT%3e(BM%2bE)&amp;utm_content=MP008CO%3eInteri%c3%a9rov%c3%a9+barvy%3e(fea70fe777)&amp;utm_term=interi%c3%a9rov%c3%a9+barvy&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.mall.cz/interierove-barvy&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dnes slevy na &lt;b&gt;interiérové&lt;/b&gt; &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;. Kupte ještě dnes se slevou na Mall.cz.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:96045381,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Interiérové&lt;/b&gt; &lt;b&gt;barvy&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Objednejte pohodlně online&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:538751800,&quot;keyword&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;keywordId&quot;:2306395798},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:538751800,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;1611/1&quot;,&quot;id&quot;:13128792,&quot;phone&quot;:&quot;420226256113&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Garáží&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Holešovice&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wzXrDWyz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1002005137291809822&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;52c8acb0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1002005137291809822&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.tvbydleni.cz/interierove-prvky/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.tvbydleni.cz/interierove-prvky/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DVS-LT-Ka-Design%26utm_content%3DTipy%2Bna%2Binterierove%2Bprvky%26utm_term%3Dinterierove&amp;c=7W49Z7CUN6453ZWQG49ICKYZGCG2UMX62TIRCUR2VPGCXPIUT58HA732MZ4M8ISBMHNFMMX3PUMBRHNIGQG73DAUWT27N4SQQ9DRZYB2IJN2Q5SIWIQGVRJNTJI8VFJMPBJEWDBYFGP9EM9SA89A46JGTJK7DBF47NQAXP9A8I3WHNX5NIZ9YX3BRWGK3SWD7HYU6U67694NJFVPF8DGQ5DDEP7XSF2GGN9XHCT8NCMSBPH8A3FK74XI5X39GJDSJ5UNICPX&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.tvbydleni.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.tvbydleni.cz/&lt;b&gt;interiérové&lt;/b&gt;/prvky&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.tvbydleni.cz/interierove-prvky/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=VS-LT-Ka-Design&amp;utm_content=Tipy+na+interierove+prvky&amp;utm_term=interierove&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.tvbydleni.cz/interierove-prvky/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Víme, co je IN. Mrkněte na naše videa a inspirujte se interiérovými prvky.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;TVbydlení.cz - Televize plná inspirace a rad pro vaše bydlení.&quot;,&quot;groupId&quot;:90574402,&quot;headline1&quot;:&quot;Tipy na &lt;b&gt;interiérové&lt;/b&gt; prvky&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Inspirujte se u nás&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Známe nejžhavější trendy&quot;,&quot;id&quot;:426810927,&quot;keyword&quot;:&quot;interiérové&quot;,&quot;keywordId&quot;:2334951407},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:426810927},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OBLXNGpx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3d33c270&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;akrylátové barvy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;akrylátové barvy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9wS1l9jC&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;interiérové barvy het&quot;,&quot;title&quot;:&quot;interiérové barvy het&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EHtg0xqQ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;interiérové barvy dulux&quot;,&quot;title&quot;:&quot;interiérové barvy dulux&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lb3QDoo4&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;interiérové barvy vzorník&quot;,&quot;title&quot;:&quot;interiérové barvy vzorník&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R9lYRgKm&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;interiérové barvy primalex&quot;,&quot;title&quot;:&quot;interiérové barvy primalex&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3BLkgNFu&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;interiérové barvy dulux odstíny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;interiérové barvy dulux odstíny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JQb1lh18&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;interiérové barvy het - vzorník&quot;,&quot;title&quot;:&quot;interiérové barvy het - vzorník&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pjfHoEN7&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;omyvatelné interiérové barvy&quot;,&quot;title&quot;:&quot;omyvatelné interiérové barvy&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pf4HjJoC&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Fu7Z7Ls&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NztKkeyF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:12000000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oHB1fbvz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4eca1dc7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;62xrlwE1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9f885b73&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PDZ8doiY&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hf6f0MBp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;660401e2&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-17T12:31:37.815100654Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0nu6BlOU&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:784,&quot;groupId&quot;:1534,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;84R9Vi7B&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;interi%C3%A9rov%C3%A9%20barvy&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.5396429870747148,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@b6807783d&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;interiérové barvy&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;ngL5dPbZryJ9j_HlR9ra&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html> <sklikReklama_50761> <H4>Interiérové barvy na zeď</H4> <p>Interiérové barvy na zeď: pro inspiraci malování pokojů si vyberete vhodné odstíny interiérových barev. Dekorační interiérové barvy na zed´ firmy Adicolor jsou světově uznávané výrobky. Práci s Interiérovými barvami Adicolor zvládne nejen profesionál ale i prostý občan nebo obyčejná kuchařka. Malířské aplikace.</p> <p>Interiérové barvy dodáváme do regionU po celé České republice: Abertamy, Adamov, Andělská Hora Aš, Bakov nad Jizerou, Bavorov, Bečov nad Teplou, Bechyně, Bělá nad Radbuzou, Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Benešov, Benešov nad Ploučnicí, Beroun, Bezdružice, Bílina, Bílovec, Blansko, Blatná, Blovice, Blšany, Bohumín, Bohušovice nad Ohří, Bochov, Bojkovice, Bor, Borohrádek, Borovany, Boskovice Boží, Dar, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Orlicí, Brno, Broumov, Brtnice, Brumov-Bylnice, Bruntál, Brušperk, Břeclav, Březnice, Březová, Březová nad Svitavou, Břidličná, Bučovice, Budišov nad Budišovkou, Budyně nad Ohří, Buštěhrad, Bystré, Bystřice, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem Bzenec, Čáslav, Čelákovice, Černošice, Černošín, Černovice, Červená, Řečice, Červený Kostelec, Česká Kamenice, Česká Lípa, Česká Skalice, Česká Třebová, České Budějovice, České Velenice, Český Brod, Český Dub, Český Krumlov, Český Těšín, Dačice, Dašice, Děčín, Desná, Deštná, Dobrovice, Dobruška, Dobřany, Dobřichovice, Dobříš, Doksy, Dolní Benešov, Dolní Bousov, Dolní Kounice, Dolní Poustevna, Domažlice, Dubá, Dubí, Dubňany, Duchcov, Dvůr Králové nad Labem, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Frýdlant nad Ostravicí, Fryšták Fulnek, Habartov, Habry, Hanušovice, Harrachov, Hartmanice, Havířov, Havlíčkův Brod, Hejnice, Heřmanův Městec, Hlinsko, Hluboká nad Vltavou, Hlučín, Hluk, Hodkovice nad Mohelkou, Hodonín, Holešov, Holice, Holýšov, Hora Svaté Kateřiny, Horažďovice, Horní Benešov, Horní Blatná, Horní Bříza, Horní Cerekev, Horní Jelení, Horní Jiřetín, Horní Planá, Horní Slavkov, Horšovský Týn, Hořice Hořovice, Hostinné Hostivice, Hostomice, Hostouň, Hoštka, Hradec Králové, Hradec nad Moravicí, Hrádek, Hrádek nad Nisou, Hranice (okres Cheb), Hranice (okres Přerov), Hrob, Hrochův Týnec, Hronov, Hrotovice, Hroznětín, Hrušovany nad Jevišovkou, Hulín, Humpolec, Husinec, Hustopeče, Chabařovice, Cheb, Chlumec, Chlumec nad Cidlinou, Choceň, Chodov, Chomutov, Chotěboř, Chrast, Chrastava, Chropyně, Chrudim, Chřibská, Chvaletice, Chýnov, Chyše, Ivančice, Ivanovice na Hané, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Jablonné nad Orlicí, Jablonné v Podještědí, Jablunkov, Jáchymov, Janov, Janovice nad Úhlavou, Janské Lázně, Jaroměř, Jaroměřice nad Rokytnou, Javorník, Jemnice , Jesenice, Jeseník, Jevíčko, Jevišovice, Jičín, Jihlava, Jilemnice, Jílové, Jílové u Prahy, Jindřichův Hradec, Jirkov, Jiříkov, Jistebnice, Kadaň, Kamenice nad Lipou, Kamenický Šenov, Kaplice, Kardašova Řečice, Karlovy Vary, Karolinka, Karviná, Kasejovice, Kašperské Hory, Kaznějov, Kdyně, Kelč, Kladno, Kladruby, Klášterec nad Ohří, Klatovy, Klecany, Klimkovice, Klobouky u Brna, Kojetín, Kolín, Konice, Kopidlno, Kopřivnice, Koryčany, Kosmonosy, Kostelec na Hané, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Labem, Kostelec nad Orlicí, Košťany, Kouřim, Kožlany, Králíky, Kralovice, Kralupy nad Vltavou, Králův, Dvůr, Kraslice, Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Lípa, Krásné Údolí, Krásno, Kravaře, Krnov, Kroměříž, Krupka, Kryry, Kunovice, Kunštát, Kuřim, Kutná Hora, Kyjov, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Lanžhot, Lázně, Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Kynžvart, Ledeč nad Sázavou, Ledvice, Letohrad, Letovice, Libáň, Libčice nad Vltavou, Liběchov, Liberec, Libochovice, Libušín, Lipník nad Bečvou, Lišov, Litoměřice, Litomyšl, Litovel, Litvínov, Loket, Lom, Lomnice nad Lužnicí, Lomnice nad Popelkou, Loštice, Loučná pod Klínovcem, Lomnice, Louny, Lovosice, Luby, Lučany nad Nisou, Luhačovice, Luže, Lysá nad Labem, Manětín, Mariánské Lázně, Mašťov, Měčín, Mělník, Městec, Králové Město, Albrechtice Město, Touškov, Meziboří, Meziměstí, Mikulášovice, Mikulov, Miletín, Milevsko, Milovice, Mimoň, Miroslav, Mirošov, Mirotice, Mirovice, Mladá Boleslav, Mladá Vožice, Mnichovice, Mnichovo, Hradiště, Mníšek pod Brdy, Modřice, Mohelnice, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Beroun, Moravský Krumlov, Morkovice-Slížany, Most, Mšeno, Mýto, Náchod, Nalžovské Hory, Náměšť nad Oslavou, Napajedla, Nasavrky, Nechanice, Nejdek, Němčice nad Hanou, Nepomuk, Neratovice, Netolice, Neveklov, Nová Bystřice, Nová Paka, Nová Role, Nová Včelnice, Nové Hrady, Nové Město na Moravě, Nové Město nad Metují, Nové Město pod Smrkem, Nové Sedlo, Nové Strašecí, Nový Bor, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nový Knín, Nymburk, Nýrsko, Nýřany, Odolena Voda, Odry, Olešnice, Olomouc, Oloví, Opava, Opočno, Orlová, Osečná, Osek, Oslavany, Ostrava, Ostrov, Otrokovice, Pacov, Pardubice, Paskov, Pec pod Sněžkou, Pečky, Pelhřimov, Petřvald, Pilníkov, Písek, Planá, Planá nad Lužnicí, Plánice, Plasy, Plesná, Plumlov, Plzeň, Poběžovice, Počátky, Podbořany, Poděbrady, Podivín, Pohořelice, Police nad Metují, Polička, Polná, Postoloprty, Potštát, Praha, Prachatice, Proseč, Prostějov, Protivín, Přebuz, Přelouč, Přerov, Přeštice, Příbor, Příbram, Přibyslav, Přimda, Pyšely, Rabí, Radnice, Rájec-Jestřebí, Rajhrad, Rakovník, Ralsko, Raspenava, Rejštejn, Rokycany, Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice v Orlických horách, Ronov nad Doubravou, Rosice, Rotava, Roudnice nad Labem, Rousínov, Rovensko pod Troskami, Roztoky, Rožmberk nad Vltavou, Rožďalovice, Rožmitál pod Třemšínem, Rožnov pod Radhoštěm, Rtyně v Podkrkonoší, Rudná, Rudolfov, Rumburk, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rychvald, Rýmařov, Sadská, Sázava, Seč, Sedlčany, Sedlec-Prčice, Sedlice, Semily, Sezemice, Sezimovo, Ústí, Skalná, Skuteč, Slaný, Slatiňany, Slavičín, Slavkov u Brna, Slavonice, Slušovice, Smečno, Smiřice, Smržovka, Soběslav, Sobotka, Sokolov, Solnice, Spálené, Poříčí, Staňkov, Staré Město (okres Šumperk), Staré Město (okres Uherské Hradiště), Stárkov, Starý Plzenec, Stod, Stochov, Strakonice, Stráž nad Nežárkou, Stráž pod Ralskem, Strážnice, Strážov, Strmilov, Stříbro, Studénka, Suchdol nad Lužnicí, Sušice, Světlá nad Sázavou, Svitavy, Svoboda nad Úpou, Svratka, Šenov, Šlapanice, Šluknov, Špindlerův Mlýn, Šternberk, Štětí, Štíty, Štramberk, Šumperk, Švihov, Tábor, Tachov, Tanvald, Telč, Teplá, Teplice, Teplice nad Metují, Terezín, Tišnov, Toužim, Tovačov, Trhové Sviny, Trhový Štěpánov, Trmice, Trutnov, Třebechovice pod Orebem, Třebenice, Třebíč, Třeboň, Třemošná, Třemošnice, Třešť, Třinec, Turnov Týn nad Vltavou, Týnec nad Labem, Týnec nad Sázavou, Týniště nad Orlicí, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Uhlířské Janovice, Unhošť, Uničov, Újezd u Brna, Úpice, Úsov, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Úštěk, Úterý, Úvaly, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valtice, Vamberk, Varnsdorf, Vejprty, Velešín, Velká Bíteš, Velká Bystřice, Velké Bílovice, Velké Hamry, Velké Meziříčí, Velké Opatovice, Velké Pavlovice, Velký Šenov, Veltrusy, Velvary, Verneřice, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Moravou, Vidnava, Vimperk, Vítkov, Vizovice, Vlachovo Březí, Vlašim, Vodňany, Volary, Volyně, Votice, Vracov, Vratimov, Vrbno pod Pradědem, Vrchlabí, Vroutek, Vsetín, Všeruby, Výsluní, Vysoké Mýto, Vysoké nad Jizerou, Vysoké Veselí, Vyškov, Vyšší Brod, Zábřeh, Zákupy, Zásmuky, Zbiroh, Zbýšov, Zdice, Zlaté Hory, Zlín, Zliv, Znojmo, Zruč nad Sázavou, Zubří, Žacléř, Žamberk, Žandov, Žatec, Ždánice, Žďár nad Sázavou, Ždírec nad Doubravou, Žebrák, Železná Ruda, Železnice, Železný Brod, Židlochovice, Žirovnice, Žlutice, Žulová, Bráník, Modřany, Podolí, Pankrác, Libuš, Smíchov, Krč</p>